Anar al contingut principal de la pàgina

Enquesta Club Caprabo

La finalitat de la present promoció no és altra que la de premiar la dedicació dels titulars de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO que d'una manera lliure i voluntària decideixen contestar aquesta enquesta online entre el 18 d’Abril i el 21 de maig de 2017 ambdós inclosos.

CAPRABO, SA (En endavant, també CAPRABO), amb domicili social a l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ​​al carrer Ciències, 135 i amb CIF. CIF. A-08115032, societat pertanyent del Grup EROSKI de distribució, amb establiments comercials de gran implantació, dedicada a la venda al detall de béns de consum organitza la present promoció, que consisteix en el sorteig d'una Tablet (premi que oportunament es descriu en l'apartat corresponent) entre tots/es aquells/es titulars de la targeta EL MEU CLUB CAPRABO que havent estat seleccionats/des prèviament per CAPRABO SA perquè contestin una enquesta online sobre aspectes relacionats amb l'experiència de compra en els establiments comercials CAPRABO (essencialment els últimament visitats), la contestin íntegrament dins l'àmbit temporal marcat per aquestes bases. La finalitat de la present promoció no és altra que la de premiar la dedicació dels titulars de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO que d'una manera lliure i voluntària decideixen contestar aquesta enquesta online entre el 18 d’Abril i el 21 de maig de 2017 ambdós inclosos. A aquest efecte, els/les titulars de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO seleccionats rebran un correu electrònic indicant la seva condició de seleccionats i amb les instruccions que hauran de seguir per contestar degudament l'enquesta online. Pel sol fet de contestar l'enquesta en la seva totalitat en l'àmbit temporal fixat per les presents bases, el/la titular de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO participarà en el sorteig del premi esmentat. La present promoció es regeix per les presents Bases, el detall del seu contingut és el següent:

 

1.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

La present promoció s'estén a tot el territori espanyol.

 

 

2.- DURACIÓ DE LA PROMOCIÓ

La present promoció començarà el 18 d'abril de 2017 i finalitzarà el 21 de Maig de 2017, ambdós inclosos.

 

En conseqüència, el/la titular de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO podrà contestar l'enquesta online anteriorment indicada des de la recepció del correu electrònic informatiu corresponent fins a la data també anteriorment indicada.

 

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar en la present promoció tots/es aquells/es titulars de la Targeta EL MEU CLUB CAPRABO que havent estat seleccionats/des prèviament per CAPRABO perquè contestin una enquesta online sobre aspectes relacionats amb l'experiència de compra en els establiments comercials CAPRABO (essencialment els últimament visitats), la contestin íntegrament dins l'àmbit temporal marcat per aquestes Bases .

 

 

4.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ. PREMI I SORTEIG


Entre tots/ es aquells /es titulars de la Targeta MI CLUB CAPRABO que haguessin contestat íntegrament l'enquesta online sobre aspectes relacionats amb l'experiència de compra en els establiments comercials CAPRABO (essencialment els últimament visitats) dins l'àmbit temporal fixat en les presents Bases, CAPRABO sortejarà el següent premi:


Una Tablet GALAXY TAB A 16GB (10,1 ") SAMSUNG valorada aproximadament en 229 euros.

 

El sorteig es realitzarà el 5 de Juny de 2017.

 

De cara a fer el sorteig, CAPRABO confeccionarà una llista de tots/es aquells/es titulars de la Targeta EL MEU CLUB CAPRABO que haguessin contestat l'enquesta online i dins l'àmbit temporal fixat per les presents bases. En aquesta llista s'inclouran, numerats, del primer a l'últim, tots els/les participants que haguessin contestat  l'enquesta anteriorment referida (identificats mitjançant el número de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO) en estricte ordre cronològic, sent el /la participant número 1 el/la corresponent al/a la primer/a titular de la Targeta EL MEU CLUB CAPRABO que hagi contestat l'enquesta i n el/la últim/a.
El notari designat a l'efecte procedirà a triar a l'atzar un total de 3 números. El primer serà el/la guanyador / a i els dos següents es correspondran amb el / la suplent 1 i el / la suplent 2, respectivament. CAPRABO, com a companyia que gestiona la Targeta EL MEU CLUB CAPRABO, serà qui associï aquests números de targeta als noms i cognoms, DNI, adreça postal i telèfon dels seus respectius titulars i identifiqui als / les guanyadors / es i els / les suplents. CAPRABO comunicarà la notícia per telèfon als/les guanyadors/es corresponents. CAPRABO d'efectuar 3 trucades telefòniques 3 dies diferents. Si no resulta possible contactar amb els/les guanyadors /es després d'efectuar les 3 trucades, es procedirà de la mateixa manera amb el / la suplent 1 i, si escau, amb el / la suplent 2. En cas que no fos possible contactar amb cap d'ells/es, no desitgessin el premi o renunciessin expressament a aquest, el premi quedarà desert. El premi serà lliurat al/la guanyador/a en el domicili postal que constés a CAPRABO. CAPRABO es reserva la possibilitat de comunicar la identitat del/de la guanyador/a mitjançant la seva pàgina web o un altre mitjà de comunicació que consideri adequat a aquesta finalitat com més endavant s'indica.

 

 

5.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

El fet de contestar a l'enquesta online que anteriorment s’ha descrit comporta la participació del/de la titular de la Targeta EL MEU CLUB CAPRABO corresponent al sorteig que regulen les presents bases.  Tanmateix, la complementació de l'enquesta i la participació en la present promoció implica el permís per part de cada participant als efectes de l'article 12 i següents del Reglament de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RD 1.720 / 20007 de 21 de desembre) a favor de CAPRABO, per al tractament de les seves dades per a les següents finalitats: per  la participació i lliurament del premi objecte de la present promoció. Els participants en la present promoció accepten expressament i donen consentiment a CAPRABO per tractar el seu número de Targeta EL MEU CLUB CAPRABO per tal de poder dipositar aquestes dades, no identificatives, davant de notari i així poder realitzar el sorteig. Un cop finalitzat el sorteig, CAPRABO conservarà únicament els resultats dels / les guanyadors/guanyadores i incorporarà al perfil del seu client les dades resultants del sorteig, amb les mateixes finalitats amb què ve tractant les dades dels seus Socis i que es reflecteixen en les condicions generals de la Targeta EL MEU CLUB CAPRABO, per les que CAPRABO està autoritzat.

 

 

 

6.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

1.- El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del /de la guanyador /a. 2.- Pel simple fet de l'acceptació del premi, CAPRABO es reserva el dret a utilitzar el nom, cognoms i la imatge, si escau, dels guanyadors o guanyadores, en totes aquelles activitats relacionades amb el premi (essencialment, a efecte de que tots els participants siguin coneixedors de la identitat del guanyador o guanyadora de la promoció) amb finalitats publicitàries o de divulgació, sense que aquests tinguin dret a rebre pagament o contraprestació per això inclosa, si escau, la pàgina web corresponent de la societat. Si el premiat o premiada no autoritza aquest tractament, això suposarà renunciar al premi. 3.- La gestió i responsabilitat de la promoció correspon a CAPRABO. CAPRABO quedarà eximit de tota obligació o compensació envers els participants si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants. 4.- En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels participants, l'organització es reserva el dret a eliminar-los.

 

5.- El fet de participar en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de CAPRABO pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

 

6.- En cas que el guanyador o guanyadora no acceptés el premi objecte de la present promoció, el sorteig quedarà desert.

 

 

 

 7.- De conformitat amb la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estan subjectes a retenció o ingrés a compte els premis que es lliurin per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis el valor sigui superior a 300 €.

 

CAPRABO expedirà i trametrà al/als/ les guanyadors /es, en cas de procedir per exigències legals, un certificat amb les dades corresponents al premi així com l’ ingrés a compte practicat a fi que pugui realitzar, arribat el moment, la seva corresponent declaració d'IRPF.

Qualssevol altra/es repercussions fiscals derivades dels premis objecte de la present promoció seran per compte de cada guanyador o guanyadora.

 

8.- Aquestes Bases s'interpretaran d'acord amb la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les mateixes, CAPRABO i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals que legalment els corresponguin.

 

 9.- Bases dipositades davant notari, Notaria "Manzano Urrutia", situada en Rodríguez Arias, número 6 - 3r, dpt. 1, a Bilbao, Biscaia.

Les mateixes estaran igualment disponibles a la següent web: (www.caprabo.com/promociones).


10.- CAPRABO no es fa responsable per la impossibilitat de registrar algun participant causa d'un error en la captura de les seves dades personals com a conseqüència de la facilitació de dades incompletes o errònies.

 

CAPRABO no es fa responsable de les incidències i successos de tota mena (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d'algun participant, interrupció o pèrdua de connexió ...) que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic causa d'un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores d'aquest.