Anar al contingut principal de la pàgina

Sorteig: Aconsegueix un vigilabebes!

Mecànica promocional:

CAPRABO, S.A. amb NIF número i domicili al C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza accions de promoció dels seus canals corporatius i / o en xarxes socials (Facebook.com/caprabo i Twitter.com/caprabo) .

1.- OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció d'un producte d'ús, per recents Pares, que calmin d'alta en el Programa Benvingut Nadó Caprabo.

2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència en l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya i Navarra) majors de 18 anys, que es donin a l'Alta en el Programa Benvingut Nadó Caprabo.

3.- MANERA DE PARTICIPACIÓ

La participació és automàtica, per a totes les persones que es donin d'alta a la Canastreta del Programa Benvingut Nadó Caprabo.

4.- ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit s'estableix en relació al mateix àmbit on és present el Programa Benvingut Nadó Caprabo (Catalunya i Navarra).

5.- GUANYADORS I SORTEIG

Es publicarà a Facebook els primers cada mes el guanyador el mes anterior, els guanyadors es contactaran per email o per via telefònica des d'Atenció al Client de Caprabo.

6.- PREMI A ATORGAR

El premi consistirà en un Vigila marca Minilad baby, en total 6.

Els guanyadors rebran al seu domicili, per correu, a l'adreça facilitada en el registre d'Alta Nadó, quan han sol·licitat la canastreta.

Els premis objecte del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador/es.

7.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI

El / s guanyador / s es donaran a conèixer a partir de 24 hores, en el cas d'haver-hi un festiu següent a la publicació de la promoció, l'endemà de la mateixa i si s'activés un divendres el dilluns posterior. Mitjançant la publicació d'un comentari dins el mateix post al timeline del perfil de Facebook o Twitter de Caprabo, SA, els i les usuaris i usuàries sabran si han resultat guanyadors / es del concurs


8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

CAPRABO, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

No es limita el nombre de participacions per persona. De totes maneres, sí que es limitarà a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, i també es retirar aquelles participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de CAPRABO, SA a fi de donar compliment al lliurament de premis objecte de la present promoció, així com per informar l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca CAPRABO per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre).

10.- DRETS D'IMATGE

L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.

11.- DIVERGÈNCIES

Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

 

L'Hospitalet de Llobregat, a 6 setembre 2016

CAPRABO, SA