Anar al contingut principal de la pàgina
  1. CONSIDERACIONS GENERALS

L'accés a les aplicacions per a mòbils (APP) o altres dispositius, es troben condicionats a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals prevists per a cadascuna. En el cas d'aquesta APP a les previstes seguidament.

Tota referència que en el present document es realitzi a la present APP, també identificada com l'APP, serà extensiva, en la mesura en què de manera lògica així es pugui deduir, a diferents mitjans, a les webs, les aplicacions per a mòbils o altres dispositius de CAPRABO, S.A. (d'ara endavant CAPRABO)

 

CAPRABO

 

L'accés i posterior utilització de l'APP per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut.

 

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents condicions generals. Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de la present APP, dels seus serveis i els continguts d'aquests serveis, així com de les transaccions derivades de la seva utilització, tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

L'accés a l'APP té caràcter gratuït per als usuaris i per la seva descàrrega/visualització no requereix prèvia subscripció o registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes o la participació en les activitats que s'organitzen, sí que requereixen el registre de l'Usuari en la pròpia APP o en altres plataformes de CAPRABO (amb usuari i password compartit), en els termes que es descriuen més endavant, i amb la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar i complementar les presents condicions generals.

 

Els Usuaris que desitgin accedir als serveis de l'APP, deuran prèviament disposar d'una identitat digital, ser usuari de la WEB Caprabo.com i disposar d'usuari i contrasenya, assignat per CAPRABO, per a l'accés.

 

 

Una vegada descarregat i instal·lada l'APP l'Usuari, prèvia acceptació dels permisos que aquesta requereixi i les presents Condicions Generals d'Ús, haurà d'identificar-se amb el seu usuari i contrasenya; si l'usuari no disposés d'aquestes credencials, a través de l'APP i per mitjà d'una redirecció, podrà registrar-se en Caprabo i obtenir una Identitat Digital.

 

L'Usuari serà l'únic responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya i del seu compte, estenent-se aquesta responsabilitat a totes i cadascuna de les activitats que ocorrin sota aquesta. L'Usuari accepta notificar a CAPRABO immediatament qualsevol ús no autoritzat del seu compte o qualsevol altra infracció de seguretat. CAPRABO no serà responsable de les pèrdues que l'Usuari pugui sofrir a conseqüència que una altra persona utilitzi la seva contrasenya o el seu compte, hi hagi això ocorregut amb o sense el seu coneixement.

 

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals d'haurà d'eliminar l'APP de la seva terminal mòbil

 

L'APP facilita als visitants i usuaris l'accés a un ampli ventall de prestacions i continguts: promocions, notícies, notificacions, enviament de continguts, atenció al client, informació personalitzada, dades personals i espais publicitaris, entre altres.

 

Les connexions amb altres llocs web, mitjans, entorns digitals o Apps que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer d'aquestes, està subjecte a les presents condicions generals i els eventuals condicionats específics que els citats llocs web, mitjans, entorns digitals o Apps requereixin. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida.

 

CAPRABO podrà modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú la configuració de la present APP, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, o impedir l'accés a aquests, procurant informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

 

  1. IDENTITAT DEL TITULAR DE L'APP

Les dades identificatives del responsable de l'APP són les que apareixen a continuació:

CAPRABO, , CIF A-08115032, carrer ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE L'APP I DELS SEUS SERVEIS

CAPRABO no garanteix la disponibilitat i continuïtat quant al funcionament de l'APP o la informació, el contingut, el software, els materials o els productes inclosos en aquest, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l'APP i dels seus serveis i l'ús que els usuaris poguessin fer de la present APP.

 

En qualsevol cas, CAPRABO farà tots els esforços possibles per a mantenir la disponibilitat continuada de la present APP.

 

Tanmateix, CAPRABO no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat en el navegador, o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del seu mal funcionament.

 

CAPRABO ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari.

 

Tot i que CAPRABO ha implantat totes aquelles mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquesta APP que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

CAPRABO s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.

 

L'usuari accepta que l'APP ha estat creada i desenvolupada de bona fe per CAPRABO amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera CAPRABO de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que l'APP pogués produir-li durant la seva navegació per aquest.

 

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la present APP pertanyen a CAPRABO, excepte aquells d'empreses amb les quals CAPRABO hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

 

Tots els continguts de l'APP (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, frames, bàners, software i els seus diferents codis font, àudio i vídeo) són propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització dels titulars d'aquests continguts. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge) de tot el contingut de l'APP és propietat exclusiva de CAPRABO.

 

Tot el software utilitzat en l'ús i desenvolupament de l'APP és propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de software i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

 

Les marques, els rètols, signes distintius o logos de CAPRABO i de les societats del grup CAPRABO que apareixen a l'APP són titularitat de CAPRABO o d'aquestes societats i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i empreses que apareguin en aquesta APP poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris.

 

La posada a disposició i ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d'àudio i de vídeo i el software propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors que figuren en l'APP, no implica en cap cas la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'usuari.

 

L'usuari que accedeixi a aquesta APP no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

 

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

 

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta APP i que siguin propietat d'empreses col·laboradores de CAPRABO, els seran aplicable, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contra.

 

Queda terminantment prohibit que l'usuari dugui a terme alteracions en aquesta APP que puguin afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

 

CAPRABO vetllarà perquè els continguts d'aquesta APP no tenen caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

  1. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALES

No es podrà establir cap vincle a l'APP des de qualsevol altra APP, mitjà, entorn digital o WEB sense el previ i exprés consentiment del seu titular. Queda prohibida la redifusió de continguts, excepte acord previ entre el punt d'origen i el de destinació. Els usuaris o els titulars d'altres llocs web o Apps que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) a l'APP, hauran de comprometre's a respectar les regles de CAPRABO i assegurar-se que es compleixin.

 

Aquestes regles consisteixen en: (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la home page de CAPRABO, (ii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums, (iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció URL de l'APP, (iv) no establir enllaços amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de CAPRABO, les empreses del grup CAPRABO o els seus clients.

 

En cas que la present APP pogués contenir vincles o enllaços amb altres PORTALS, mitjans, entorns digitals o Apps no gestionats per CAPRABO, aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests PORTALS, mitjans, entorns digitals o Apps, ni és responsable dels seus continguts. Els links que aquesta APP pogués contenir s'oferiran únicament en forma de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests. La inclusió de vincles o enllaços amb altres dispositius, llocs web no implica que CAPRABO promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests dispositius mòbils, PORTALS, Apps, mitjans o entorns digitals.

 

En tot cas, CAPRABO i les empreses del GRUP EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per dites terceres enfront de qualsevol mena de reclamació i demanda que pogués interposar-se quant a aquests.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El tractament de dades que CAPRABO dugui a terme per mitjà de l'APP es regirà per la Política de Protecció de dades de Caprabo.es i Club Caprabo.

 

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la Política de Protecció de dades, que l'Usuari de Caprabo.es coneix i ha acceptat, o acceptarà, en el moment de l'obtenció de la seva Identitat Digital i la que el Titular de la Targeta Club Caprabo subscriu en donar-se d'alta com a Soci.

 

Sense perjudici d'això i si per a accedir a i/o utilitzar alguns dels Serveis de l'APP fos necessari que els Usuaris proporcionin a CAPRABO certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les “Dades Personals”), que CAPRABO tractarà i incorporarà a un fitxer automatitzat, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, encara que fonamentalment les dades que l'usuari faciliti a CAPRABO tenen com a finalitat prestar els servei de l'APP, totes aquestes circumstàncies seran prèvia i degudament advertides per CAPRABO als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible.

 

Un d'aquests serveis podria ser l'activació o desactivació del tiquet digital. En activar el servei de tiquet digital, mitjançant la marcació del botó corresponent, el Titular de la Targeta del Club Caprabo consentirà a CAPRABO (1) que emeti el teu tiquet de compra el format electrònic, substituint al de paper, (2) que el tiquet de compra estigui vinculat al seu número de soci Titular, per consegüent, el contingut del mateix estarà accessible per part dels usuaris de les seves targetes addicionals associades al seu compte de titular targeta del Club Caprabo.

 

En cas que el Soci o titular del Club Caprabo hagués facilitat targetes associades al seu compte del Club Caprabo a altres persones (p. ex., familiars, amics) (d'ara endavant, “Usuaris no-Socis”), tots els tiquets de les compres realitzades amb la targeta del Club Caprabo seran penjats en l'aplicació i podran ser consultats indistintament tant pel Soci com pels Usuaris no-Socis. S'estarien per tant produint cessions de dades creuades entre el soci del Club Caprabo i els Usuaris no-Socis.

 

El consentiment prestat anteriorment podrà ser retirat en qualsevol moment mitjançant la desactivació del servei de tiquet digital.

 

Així mateix, un altre dels serveis podria requerir l'ús de les dades de localització de l'usuari, amb la finalitat d'elaborar un registre únic d'usuaris i perfils per a ajustar l'enviament de comunicacions comercials sobre ofertes i novetats, que podran variar depenent del moment i lloc on es trobi l'usuari.

 

CAPRABO podrà dur a terme aquest tractament exclusivament si l'usuari autoritza expressament l'accés a la seva ubicació. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment i l'usuari podrà activar o desactivar les seves preferències de geolocalització accedint a la secció “Configuració”.

 

  1. COOKIES

Tota la informació sobre l'ús que fa l'APP de cookies està recollida i detallada en la Política de Cookies.

 

  1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, mantenint-se la resta de Condicions Generals.

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

 

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals tant el client com CAPRABO se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals determinats per la llei.