Anar al contingut principal de la pàgina

50 entrades de cinema dobles setmanals “Cars3”

CAPRABO,S. A., d'ara endavant Caprabo, amb CIF número A-08.115.032 i domicili en C/Ciències,135, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció als seus canals corporatius digitals.

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE
L'objecte de la present actuació ho constitueix la promoció de la campanya de fidelització “Cars 3” a través del site corporatiu de Caprabo promociones.caprabo.com


2.- ÀMBIT PERSONAL
Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència en l'àmbit de presència de les tendes físiques Caprabo (Catalunya, Navarra i Andorra ) majors de 18 anys i titulars de la targeta del meu Club Caprabo.


3.- COMUNICACIÓ
Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents mitjans propis:

Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo
Pàgina corporativa de Twitter www.twitter.com/caprabo
Portal corporatiu www.caprabo.com
Promociones.caprabo.com
Web de fidelització www.miclubcaprabo.com
Kioskos Digitals del punt de venda 
Megafonia, cupons impresos en el punt de venda, email màrqueting…


4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ
Les persones que desitgin participar en les accions promocionals, hauran d'accedir a la pàgina de CAPRABO en promociones.caprabo.com i realitzar els següents passos:

I. El concursant haurà de ser titular de la Targeta El meu Club Caprabo

II. Realitzar una compra mínima de 20€ en qualsevol dels establiments Caprabo, siguin propis o franquiciats, inclosa la tenda en línia (Capraboacasa). Queden excloses les compres realitzades en les ensenyes Caprabo Rapid, Caprabo Aliexpress, Caprabofresh i en les gasolineres Caprabo.

III. El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídiques en la landing promocional, mitjançant la qual es realitzarà el sorteig de 200 entrades dobles per a la pel·lícula:

Nom 
Cognoms
Ean Targeta El meu Club Caprabo (13 dígits)
DNI
Email
Data compra
Import de compra 

IV. Entre totes les participacions que compleixin les condicions de participació es determinaran els guanyadors mitjançant un sorteig realitzat amb l'eina random.org. 

Caprabo es reserva el dret de desqualificar totes aquelles participacions que facin els usuaris i que es detectin com a fraudulentes, fins i tot podent vetar la participació dels mateixos en posteriors concursos, al no respectar la mecànica promocional detallada.

V. El llistat de guanyadors es donarà a conèixer a través de la mateixa landing del portal corporatiu promocines.caprabo.com

VI. S'obrirà una promoció de forma setmanal 

• Setmana_1 Promoció : Del Divendres 4 d'Agost al Dijous 10 d'Agost --> Sorteig 50 entrades dobles per compra mínima 20 € es comuniquen guanyadors el Divendres 11 d'Agost
• Setmana_2 Promoció : Del Divendres 11 d'Agost al Dijous 17 d'Agost --> Sorteig 50 entrades dobles per compra mínima 20 € es comuniquen guanyadors el Divendres 18 d'Agost
• Setmana_3 Promoció : Del Divendres 18 d'Agost al Dijous 24 d'Agost --> Sorteig 50 entrades dobles per compra mínima 20 € es comuniquen guanyadors el Divendres 25 d'Agost
• Setmana_4 Promoció : Del Divendres 25 d'Agost al Dijous 31 d'Agost --> Sorteig 50 entrades dobles per compra mínima 20 € es comuniquen guanyadors el Divendres 1 de Setembre


4.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL
La promoció estarà vigent des del divendres 4 d'agost al dijous 31 d'agost de 2017 a les 24:00.

5.- GUANYADORS I SORTEIG
Els sorteigs es realitzaran cada divendres: 11, 18, 25 d'agost i l'últim l'1 de setembre de 2017, els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dia en la pròpia landing de promociones.caprabo.com


6.- PREMI A ATORGAR
El premi de l'acció consistirà en 50 entrades de cinema dobles setmanals (dues entrades per premiat) durant el mes d'agost.

Els premis objecte del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador/es.

 

7.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI
Els guanyadors es donaran a conèixer cada divendres: 11, 18, 25 d'agost i 1 de setembre, mitjançant la publicació d'un post en el timeline del perfil de Caprabo en Facebook.

Cada guanyador rebrà per email 2 codis, cadascun serà vàlid per a una entrada i les instruccions perquè entrin a la web www.activatupremio.es/moviedis/ on podran activar els codis i descarregar-se un PDF amb les entrades i on també podran consultar els cinemes en els quals són vàlides.

Els codis que no s'hagin activat tenen una validesa fins al 31 de desembre de 2017, una vegada activats, tindran una validesa d'1 mes des de l'activació
- Es podran canviar per qualsevol pel·lícula de Dilluns a Diumenge

 

8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS
Caprabo es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions on les dades consignades resultin errònies, falses o incompletes.

No es limita el nombre de participacions a una per persona, si que es limitarà a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això significa que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que estimi oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva. 

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de Caprabo a fi de donar compliment al lliurament de premis objecte de la present promoció, així com si escau, per actualitzar el fitxer propi del meu Club Caprabo. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit a Caprabo, departament d'atenció al client, carrer Ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat.

 

10.- DRETS D'IMATGE
L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció amb la finalitat de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a compensació alguna.


11.- DIVERGÈNCIES
Amb la finalitat de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes a les presents bases.

 

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases. 


13.- DIPÒSIT
Les presents Bases estaran disponibles a la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones), així com en les pròpies tendes, a través d'aquesta mateixa web.


14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 
Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.


L'Hospitalet de Llobregat, a 18 de juliol de 2017
CAPRABO, S.A.