Anar al contingut principal de la pàgina

BASES DE LA PROMOCIÓ "SORTEIG D'UNA TABLET"

CAPRABO, S.A. (D'ara endavant, també CAPRABO), amb domicili social en L ́l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, al carrer Ciencies, 135 i amb CIF. A-08115032, societat pertanyent del Grup EROSKI de distribució, amb establiments comercials de gran implantació, dedicada a la venda al detall de béns de consum organitza la present promoció consistent en el sorteig d'una Tablet (premi que oportunament es descriu a l'apartat corresponent) entre tots/as aquells/as titulars de la targeta EL MEU CLUB CAPRABO que havent estat seleccionats/as prèviament per CAPRABO S.A. perquè contestin a una enquesta online sobre aspectes relacionats amb l'experiència de compra en els establiments comercials CAPRABO(essencialment els últimament visitats), la contestin efectivament íntegrament dins de l'àmbit temporal marcat per aquestes bases.

 

La finalitat de la present promoció no és altra que la de premiar la dedicació dels titulars de Targeta MI CLUB CAPRABO que d'una manera lliure i voluntària decideixen contestar aquesta enquesta online entre el 9 de febrer i el 4 de març de 2018.


A aquest efecte, els / les titulars de Targeta MI CLUB CAPRABO seleccionats rebran un correu electrònic indicant-los la seva condició de seleccionats amb les instruccions que hauran de seguir per contestar degudament l'enquesta online. Pel sol fet de contestar l'enquesta en la seva totalitat en l'àmbit temporal fixat per les presents bases, el/la titular de Targeta MI CLUB CAPRABO participarà en el sorteig del premi esmentat.


La present promoció es regirà pel que disposen les presents Bases el contingut és el següent:

1.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
La present promoció s'estén a tot el territori espanyol.


2.- DURADA DE LA PROMOCIÓ
La present promoció començarà el 9 de febrer de 2018 i finalitzarà el 4 de març del 2018, ambdós inclosos.
En conseqüència, el/la titular de Targeta MI CLUB CAPRABO podrà contestar l'enquesta en línia anteriorment indicada des de la recepció del correu electrònic informatiu corresponent fins a la data anteriorment indicada.


3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar en la present promoció tots / es aquells / es titulars de la Targeta MI CLUB CAPRABO que havent estat seleccionats / des prèviament per CAPRABO perquè contestin una enquesta online sobre aspectes relacionats amb l'experiència de compra en els establiments comercials CAPRABO (essencialment els darrerament visitats), la contestin efectivament en la seva totalitat dins l'àmbit temporal marcat per aquestes Bases.

4.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ. PREMI I SORTEIG
Entre tots / es aquells / es titulars de la Targeta MI CLUB CAPRABO que haguessin contestat en la seva totalitat a l'enquesta online sobre aspectes relacionats amb l'experiència de compra en els establiments comercials CAPRABO (essencialment els últimament visitats) dins l'àmbit temporal fixat en les presents Bases, CAPRABO sortejarà el següent premi:

Una Tablet model Aquaris M10 10.0 16 + 2B BLANC de la marca BQ o una altra amb altres característiques tècniques equivalents, valorada aproximadament en 259 euros.


El sorteig es realitzarà el 16 de març de 2018.


De cara a fer el sorteig, CAPRABO confeccionarà una llista de tots / es aquells / es titulars de la Targeta MI CLUB CAPRABO que haguessin contestat l'enquesta en línia dins de l'àmbit temporal fixat per les presents bases. En aquesta llista s'inclouran, numerats, del primer a l'últim, tots els / les participants que hagin contestat l'enquesta anteriorment referida (identificats mitjançant el número de Targeta MI CLUB CAPRABO) en estricte ordre cronològic, sent el / la participant número 1 el / la corresponent al / a la primer / a titular d'Targeta MI CLUB CAPRABO que hagi contestat l'enquesta i n el / la últim / a.


El notari designat a l'efecte de procedir a triar a l'atzar un total de 3 nombres. El primer serà el / la guanyador / a i els dos següents es correspondran amb el / la suplent 1 i suplent 2, respectivament.


CAPRABO, com a companyia que gestiona l'Targeta MI CLUB CAPRABO, serà qui associï aquests números de targeta als noms i cognoms, DNI, adreça postal i telèfon dels seus respectius titulars i identifiqui el / la guanyador / a i els / les suplents.


CAPRABO comunicarà la notícia telèfon al / a la guanyador / a corresponent. CAPRABO s'efectuarà 3 trucades telefòniques a 3 dies diferents. Si no resulta possible contactar amb el / la guanyador / a després d'efectuar les 3 trucades, es procedirà de la mateixa manera amb el / la suplent 1 i, si s'escau, amb el / la suplent 2. En cas que no fos possible contactar amb cap d'ells / es, no desitgessin el premi o renunciessin expressament a aquest, el premi quedarà desert.


El premi li serà lliurat el / la guanyador / a en el domicili postal que constés a CAPRABO.


CAPRABO es reserva la possibilitat de comunicar la identitat del / de la guanyador / a mitjançant la seva pàgina web o un altre mitjà de comunicació que consideri adequat a aquesta finalitat com més endavant s'indica.


5.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.
El simple fet de contestar a l'enquesta en línia anteriorment descrita comporta la participació del / de la titular de la Targeta MI CLUB CAPRABO corresponent al sorteig que regulen les presents bases.


Així, la mateixa contestació a l'enquesta i la participació en la present promoció implica el permís per part de cada participant a l'efecte de l'article 12 i següents del Reglament de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (RD 1.720 / 20007 de 21 de desembre) a favor de CAPRABO, per al tractament de les seves dades per a les següents finalitats: per a la participació i lliurament del premi objecte de la present promoció.
Els participants en la present promoció accepten expressament i consenten a CAPRABO tractar el seu número de Targeta MI CLUB CAPRABO per tal de poder dipositar aquestes dades, no identificatives, davant de notari i així poder realitzar el sorteig.


Un cop conclòs el sorteig, CAPRABO conservarà únicament els resultats del / de la guanyador / guanyadora i incorporarà al perfil del seu client les dades resultants del sorteig, amb les mateixes finalitats amb què ve tractant les dades dels seus Socis i que es reflecteixen en les condicions generals de la Targeta MI CLUB CAPRABO, per al que CAPRABO està autoritzat.


6.- CONDICIONS de caràcter general
1.- El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del / de la guanyador / a.


2.- Pel simple fet de l'acceptació del premi, CAPRABO es reserva el dret a utilitzar el nom, cognoms i la imatge, si s'escau, dels guanyadors o guanyadores, en totes aquelles activitats relacionades amb el premi (essencialment, a efecte de que tots els participants siguin coneixedors de la identitat del guanyador o guanyadora de la promoció) amb fins publicitaris o de divulgació, sense que aquests tinguin dret a rebre pagament o contraprestació per això inclosa, si escau, la pàgina web corresponent de la societat. Si el premiat o premiada no autoritza aquest tractament, això suposarà renunciar al premi.


3.- La gestió i responsabilitat de la promoció correspon a CAPRABO. CAPRABO quedarà eximit de tota obligació o compensació envers els participants si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.

4.- En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels participants, l'organització es reserva el dret a eliminar-los.


5.- El fet de participar en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de CAPRABO pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.


6.- En cas que el guanyador o guanyadora no acceptarà el premi objecte de la present promoció, el sorteig quedarà desert.


7.- De conformitat amb la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estan subjectes a retenció o ingrés a compte els premis que es lliurin per la participació en jocs, concursos , rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis el valor sigui superior a 300 €.


CAPRABO expedirà i trametrà al / als / les guanyadors / es, en cas de procedir per exigències legals, un certificat amb les dades corresponents al premi així com l'ingrés a compte practicat per tal que pugui realitzar, arribat el moment, la seva corresponent declaració d'IRPF.
Qualssevol altres repercussions fiscals derivades dels premis objecte de la present promoció seran per compte de cada guanyador o guanyadora.


8.- Aquestes Bases s'interpretaran d'acord amb la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les mateixes, CAPRABO i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals que legalment els corresponguin.


9.- Bases dipositades davant notari, Notaria de D. Ignacio Quadrat Zuloaga, situada en C / Maria de Molina, 7, 47001, a Valladolid (Espanya).

Les mateixes estaran igualment disponibles a la següent web: (www.caprabo.com/promociones).


10.- CAPRABO no es fa responsable per la impossibilitat de registrar algun participant causa d'un error en la captura de les seves dades personals com a conseqüència de la facilitació de dades incompletes o errònies.


CAPRABO no es fa responsable de les incidències i successos de tot ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d'algun participant, interrupció o pèrdua de connexió ...) que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic causa d'un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores d'aquest.


CAPRABO no es fa responsable de:


a) L'ús que del regal promocional realitzi el Guanyador.


b) Els defectes del regal promocional, i el guanyador dirigir-se directament davant del proveïdor dels premis en el cas que els mateixos pateixin de qualsevol defecte de fabricació.


c) Les condicions de lliurament i del termini.


11.- Les enquestes que no s'enviïn correctament, que estiguin incompletes, que siguin invalidades de conformitat amb el que estableixen les presents bases o siguin confuses per qualsevol tipus de causa, com ara errors tècnics, humans o que puguin incórrer en processar les participacions , no entraran en el sorteig objecte de la present promoció.


Quedaran també exclosos els participants que aportin un correu electrònic o número de telèfon erroni.


CAPRABO no es fa responsable de les dades errònies o falses expressades pels participants, quedant desert el sorteig en cas que existís impossibilitat de contactar amb el participant agraciat i els participants de reserva com a conseqüència de la inexactitud de qualsevol de les dades aportades.


Així mateix, queden expressament exclosos de la participació en aquesta Promoció tots els menors de 18 anys.


De la mateixa manera, queden expressament exclosos de la participació en aquesta Promoció tots els treballadors de CAPRABO.