Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA
“SORTEO SUSCRIPCIÓN A UN COCHE Y COMPRAS GRATIS”

1.- Àmbit i titular de la campanya

Aquesta promoció es dirigeix a tots/es aquells/es clients/es titulars o addicionals de la targeta del Club Caprabo. El/la titular de la campanya és la companyia CAPRABO, S.A. (d'ara endavant Caprabo), amb domicili en l'avinguda de l’Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032.

2.- Objecte

La present campanya té com a objecte el sorteig d'una subscripció de 24 mesos a un cotxe de Bipi valorat en 399€/mes*24 meses/ 1000 km/mes= 9.576€ i sorteig de 3 compres mensuals valorades en 200€ cadascuna, entre els/les clients/es titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo, amb la finalitat de promocionar la utilització de l'entorn digital de Caprabo.

3.- Vigència

La vigència de la campanya abastarà des del dia 23 de setembre al 31 d'octubre de 2021 (tots dos inclosos).

4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer:

a) A través del portal de Caprabo a internet (www.caprabo.com)

b) A través de cupons informatius en els propis establiments

c) A través de la revista de Caprabo “Sabor”.

d) A través d'e-mail als/les clients/es que han autoritzat la comunicació per aquest mitjà.

e) A través de comunicació postal a casa dels/de les clients/es.

f) A través de posters, cartelleria i megafonies en els punts de venda.

g) A través de comunicació en xarxes socials (Facebook, twitter)

5.- Condicions de participació

Podran participar a la present promoció tots/es aquells/es titulars o addicionals de la Targeta CLUB CAPRABO, majors de 18 anys, que tinguin registre a la web o a l'app de Caprabo, entrin en alguna d'aquestes 2 aplicacions i activin qualsevol cupó de descompte digital, dins de l'àmbit temporal marcat per aquestes Bases.

Perquè aquests/es clients/es optin al premi assignat mitjançant sorteig (segons es detalla en el punt 6), durant el període de vigència de la campanya (és a dir, del 23 de setembre de 2021 fins al dia 31 d'octubre de 2021, tots dos inclosos), hauran d'activar qualsevol cupó descompte digital ja sigui a través de la web www.caprabo.com/clubcaprabo o l'app de Caprabo.

El/la client/a tindrà solament una participació en el sorteig amb independència de si activa un o més cupons durant el període de vigència de la campanya.

Les activacions de cupons descompte digitals realitzades, que compleixin les expressades condicions, quedaran registrades i Caprabo assignarà a cadascun dels/de les participants un número d'identificació per al sorteig.

El compliment d'aquestes condicions resulta requisit indispensable, conforme a les Bases de la present campanya, per a tenir opció a algun dels premis sortejats.

6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

a) Condició de participants

Per a tenir opció als premis sortejats, el/la client/a haurà d'haver complert les condicions previstes en el punt 5.

En qualsevol cas, cada client podrà optar a un sol premi, excloent-se la possibilitat que pugui optar a altres premis.

b) Premis

Els premis consistiran en:

  • 1 subscripció de Bipi (bipicar) de 24 mesos amb tot inclòs d'un cotxe Citroën C3 1.6 BlueHDi S&S Feel 100CV.

La subscripció inclou:

Assegurança a tot risc
Impost de circulació
20% en la franquícia
ITV
Assistència a la carretera
IVA deduïble per a empreses i autònoms
Manteniment i servei

L'acceptació i gaudiment del premi implicarà la subscripció per part del/de la guanyador/a amb BIPI MOBILITY, S.L., del corresponent contracte establert per l'anterior.

  • 3 premis de 200€ cadascun. L'import del premi serà ingressat en el compte de la Targeta Client del/de la guanyador/a, el 50% del mateix a primers del mes de novembre i l'altre 50% a primers del mes de desembre, per a ser gastat en qualsevol establiment Caprabo.

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a l'efecte d'IRPF, segons determina la legislació vigent, venint per tant obligat Caprabo, en el seu cas, al preceptiu ingrés a compte de l'IRPF i/o la pràctica de la retenció procedent.

En cap cas es substituirà el premi, a petició de l'afortunat/da, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d'intransferible, de tal forma que si el/la guanyador/a no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar al reserva corresponent.

c) Sorteig

El dia 05 de novembre de 2021, es realitzarà un sorteig davant Antonio Hernández (el Notari de Barcelona, Notària Sr. Sánchez Prat), en el qual participaran tots/es aquells/es clients/es que compleixin les condicions definides en el punt 5 i en el qual es triarà de manera aleatòria i per rigorós ordre i extracció, un total de 4 números corresponents als guanyadors, extraient-se seguidament un total de 8 números, corresponents als reserves.

Els reserves actuaran en ordre preferent per als casos en què l'organitzador/a no pogués contactar amb algun dels/de les guanyadors/es, que algun dels mateixos no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fora o no complís amb els requisits de les presents bases per a poder rebre-ho. En el supòsit en què això ocorregués també amb tots els reserves, el premi es declararia desert i quedaria a la disposició de l'organitzador/a.

La llista de premiats es publicarà, una vegada realitzat el sorteig, a través de la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/promocions), a partir del 8 de novembre de 2021

d) Comunicació i lliurament del premi

Als clients premiats en el sorteig, Caprabo els informarà telefònicament o per correu electrònic de la seva condició de guanyadors, entre els dies 5 de novembre i 12 de novembre, a través de les dades facilitades en participar en aquesta promoció o bé a partir de les dades del/de la client/a que es trobin en la base de dades del Club Client. Si arribada la data última referida els/les guanyadors/es no han estat localitzats o no han confirmat l'acceptació del premi, s'entendrà caducat el dret al premi, sense opció de reclamació, passant el mateix a la següent reserva, segons el que s'estableix en l'apartat anterior.

En el moment de la trucada telefònica se'ls informarà del procediment a seguir per al lliurament del premi. En qualsevol cas, en el moment d'aquest lliurament, el/la guanyador/a haurà de lliurar una fotocòpia del DNI, a l'efecte de les oportunes declaracions fiscals a realitzar per part de Caprabo.

Si el premi no ha estat recollit als quinze dies des que s'hagués comunicat la condició de guanyador/a, s'entendrà que el mateix ha caducat, perdent-se el dret a la seva percepció.

7. Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable i contacte CAPRABO, S. a., avinguda de l’estany de la messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (08908). dpo@eroski.es
Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge Dels/de les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Del/de la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta del Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.
Finalitat Gestionar la present promoció i lliurament de premis.
Exercici de drets Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es  Referència: “Sorteig subscripció d'un cotxe i compres gratis”
Més informació sobre protecció de dades Condicions del club Caprabo, apartat 4, accessible a través de https://www.caprabo.com/es/home/politica-de-privacidad/

 

8.- Dret a l'eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

9.- Cessió dels drets d'imatge

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret al fet que el seu nom i si anés necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoniatge de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb finalitats comercials o informatius i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap mena.

10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels/de les participants i comunicant-ho degudament.

11.- Acceptació de Bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment.

12.- Dipòsit

Les presents Bases quedaran dipositades en les oficines de Caprabo, situades en l'adreça indicada al principi d'aquestes bases, sent també accessibles a través de la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/promocions), així com en les pròpies botigues, a través d'aquesta mateixa web.

13.- Legislació aplicable i Jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els/les participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

El Prat de Llobregat, a 7 de setembre de 2.021.