Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER AL CONCURS FAMILIAR D'“ESLÒGANS PER A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE I RESPONSABLE”.

Concurs familiar “Eslògans per a una alimentació saludable i responsable” en el marc del projecte Tria bo, tria sa.

1.- L'àmbit del present concurs és el de Catalunya i Navarra, abastant tots aquells centres escolars que, dins d'aquest àmbit, hagin participat en el projecte dut a terme per CAPRABO, S.A., “Tria bo, tria sa”.

 

 

2.- El present concurs va dirigit als alumnes dels centres escolars que hagin participat en el projecte “Tria bo, tria sa”. Cada alumne/a, amb la seva família, haurà d'escriure un eslògan per promoure l'alimentació saludable i responsable, i realitzar un collage dibuix per il·lustrar-lo. Les participacions hauran de realitzar-se en la plantilla inclosa en la Guia “Proposta d'activitats” del projecte.

Els professors de cada classe hauran de recopilar tots els treballs i fer-los arribar a CAPRABO, S.A.

 

3.- La vigència del concurs abastarà des del dia 2 d'octubre de 2017 fins al 18 de maig de 2018.

 

 

4.- El concurs es donarà a conèixer a través dels següents mitjans: comunicació via correu electrònic (e-mail) dirigit als centres educatius, en el tríptic i carta d'invitació al projecte, i a la web www.caprabo.es o webs similars titularitat de Caprabo (ex. http://promociones.caprabo.com/es/273/concurso-elige-bueno-elige-sano-2017-2018)

 

 

5.- Hi haurà dues categories de participació: Segon i Tercer Cicle de Primària.

 

Perquè els/les participants en el present concurs tinguin opció a premi hauran de plasmar els seus respectius treballs (eslògan i dibuix), en la fulla de dibuix que els lliuraran els seus professors i que trobaran en la “Proposta d'activitats” del projecte.

 

Els professors hauran de recopilar els treballs i enviar-los, durant el període de vigència del concurs (és a dir, del dia 2 d'octubre de 2017 fins al dia 18 de maig de 2018 tots dos inclusivament) a l'atenció d'Equip "Tria bo, tria sa":

 

Per correu postal:

C/ Pelai, 32. Principal. 08001, Barcelona.

 

O per correu electrònic (e-mail):

eligebueno.eligesano@proyectoeducativo.es

triabo.triasa@projecteeducatiu.es

 

El compliment d'aquestes condicions resulta, doncs, requisit indispensable, conforme a les Bases del present concurs, per tenir opció al premi que es concedirà.

 

6.- La mecànica del concurs serà la següent:

 

Com ha quedat indicat, el professor rebrà una guia amb la “Proposta d'activitats” on es troba la plantilla per a la fase 1 del concurs “Eslògans per a una alimentació saludable i responsable” que haurà de repartir a cada alumne/a.

 

L'alumne/a, amb la seva família, haurà de realitzar en aquesta fulla un eslògan per a l'alimentació saludable i responsable i il·lustrar-lo amb un dibuix o collage.

 

El professor haurà de recopilar tots els treballs i presentar-los a una de les dues categories que es proposen (Segon o Tercer Cicle), en el període de vigència del concurs.

 

En cas de complir les condicions, els treballs entraran a participar en el concurs.

 

En total es lliuraran dos premis, un per a cada categoria.

 

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 18/05/2018.

 

7.-  El participant garanteix que disposa dels drets i autoritzacions que siguin necessaris, sobre les propostes, per a la seva aportació i lliurament a Caprabo, S.A. i per a la seva utilització i explotació total o parcial per part de Caprabo, S.A.

 

En el cas que en el treball presentat apareguin fotografies de menors d'edat, serà necessari adjuntar l'autorització dels pares de la família del menor, conforme model lliurat per l'organització del concurs a nom de CAPRABO, S.A.

 

8.- Amb l'enviament de les propostes, el/la participant consent la publicació del seu treball artístic, que inclogui el nom de l'escola i la classe, juntament amb la resta de participants seleccionats, a la pàgina web i en els diferents mitjans online i premsa escrita, així com la publicació de les fotografies que puguin realitzar-se en el lliurament de premis en cas de resultar guanyador.

 

9.- El jurat, que decidirà sobre els treballs que resultaran premiats, estarà format per: nutricionistes que formen part de l'equip que imparteix les dinàmiques de “Tria bo, tria sa”, així com per responsables de CAPRABO, SA. i assessors externs (com són representants d'agències especialitzades en comunicació i/o màrqueting).

 

 

El jurat analitzarà els treballs valorant, per a cadascuna de les dues categories, els següents aspectes:

 

La vinculació de la proposta amb els continguts tractats en el projecte (coneixements).

L'originalitat de l'eslògan.

La creativitat del treball.

La qualitat artística del conjunt de l'obra.

La capacitat de la proposta per fer reflexionar sobre l'alimentació saludable i responsable.

 

 

El Jurat triarà dos guanyadors (un per a cada categoria: 3r i 4t; 5è i 6è). El jurat decidirà quins són els participants guanyadors el 21 de maig de 2018.

 

A partir del 22 de maig de 2018, es comunicarà per correu electrònic i/o telefònicament, als centres participants que tinguin un/a alumne/a guanyador/a, el nom d'aquest/a alumne/a.

 

El lliurament de premis es realitzarà a partir del 5 de juny de 2018, als centres escolars dels i de les alumnes que resultin premiats.

 

10.- Els premis PER A CADASCUNA de les categories (categoria 3r i 4t; categoria 5è i 6è) consisteixen en: 5 entrades per assistir a un parc d'oci educatiu amb la seva família.

                       

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a l'efecte d'IRPF., segons determina la legislació vigent.

 

Reclamació i lliurament del premi:

 

Al llarg del mes de juny de 2018, es publicaran a través de la web www.caprabo.es i/o webs similars titularitat de Caprabo (ex. Flickr), la relació dels centres guanyadors.

 

El lliurament de premis es realitzarà a partir del 5 de juny de 2018, als centres escolars dels alumnes que resultin premiats.

 

Els/les participants premiats/des podran reclamar el premi abans del dia 8 de setembre de 2018, data en què s'entendran caducats i sense cap opció de reclamació.

 

 

11.- En qualsevol cas, Caprabo, S.A. garanteix una política de confidencialitat de la informació aportada pels participants en aquest concurs, comprometent-se a la protecció de les dades personals en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 

En cap cas se substituirà el premi, a petició dels afortunats, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

 

 

12.- El/la participant, amb l'enviament de les seves propostes, cedeix a Caprabo, S.A. els drets derivats de les mateixes tant d'imatge com de propietat intel·lectual per a la seva total o parcial reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol altre tipus d'activitat sobre les mateixes, tant en format electrònic, digital o paper, així com en qualsevol altre tipus de suport. I especialment, el participant cedeix aquests drets per emplaçar els treballs realitzats a la pàgina web www.caprabo.es així com en altres mitjans online i escrits. El centre identificat en cada cas com a autor de la proposta que ha enviat és l'únic responsable del contingut del mateix, així com d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

 

 

13.- CAPRABO, S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents bases per motius de procediment i sempre de manera que no es vegin perjudicats els drets dels participants.

 

 

 

14.- La participació en el present concurs implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment, les quals estaran a la disposició del públic, a petició d'aquest, en les dependències centrals de la companyia compareixent (C/Ciències n.135 de L'Hospitalet de Llobregat), així com a la web de Caprabo, anteriorment indicada.

 

 

15.- Les presents Bases quedaran dipositades davant el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. Ildefons Sánchez Prat.

 

 

L'Hospitalet de Llobregat, 10 d´octubre de 2017.