Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER AL CONCURS INTERESCOLAR DE “EL MENÚ CREATIU I SALUDABLE DE LA NOSTRA FAMÍLIA”

BASES NOTARIALS- Concurs interescolar “El menú creatiu i saludable de la nostra família” en el marc del projecte Tria bo, tria sa.

1.- L’àmbit del present concurs és el de Catalunya i Navarra, comprenent tots aquells centres escolars que, dins aquest àmbit, hagin participat en el projecte dut a terme per CAPRABO, S.A., “Tria bo, tria sa”.

2.- El present concurs va dirigit als/les alumnes dels centres escolars que hagin participat en el projecte “Tria bo, tria sa”. Cada alumne/a, haurà d’escriure un menú d’un dia, i realitzar un collage o dibuix del seu menú. Addicionalment haurà d´escriure un compromís familiar d´hàbit de vida saludable, que haurà d´incloure en el mateix full del dibuix.

Els professors de cada classe hauran de recopilar tots els treballs i fer-los arribar a CAPRABO, S.A.

3.- La vigència del concurs comprendrà des del dia 1 de setembre del 2016  fins al 26 de maig del 2017.

4.- El concurs es donarà a conèixer a través dels següents mitjans: comunicació via e-mails dirigits als centres educatius, en el díptic i la carta d’invitació al projecte, i a la web www.caprabo.es o Webs semblants titularitat de Caprabo (ex. Flickr).

5.- Hi haurà dues categories de participació: Segon i Tercer Cicle de Primària.

Després de la visita al supermercat, es lliurarà al professor acompanyant, un bloc de concurs “El menú creatiu i saludable de la nostra família”

Per tal que els/les participants en el present concurs tinguin opció a premi hauran de plasmar els seus respectius treballs (menú escrit + dibuixos o collages del menú i el compromís familiar d’hàbit saludable), al full de dibuix que els entregaran els seus professors després de la visita al supermercat.

Els professors hauran de recopilar els treballs i enviar-los, indicant la categoria a la qual es presenten, durant el període de vigència del concurs (és a dir, del dia 1 de setembre de 2016 fins el dia 26 de maig de 2017 ambdós inclosos) a l’atenció de  Equip “Tria bo, tria sa”:

Per correu postal:

c/ Tuset 23-25, 4a planta, 08006, Barcelona

O per correu electrònic:

triabo.triasa@projecteeducatiu.es

eligebueno.eligesano@proyectoeducativo.es

 

El compliment d’aquestes condicions resulta doncs un requisit indispensable, conforme a les Bases del present concurs, per tenir opció al premi que es concedirà.

En el cas que el centre educatiu, no especifiqui a quin de les dues categories es presenti, l’organització del concurs, es reserva el dret a triar la categoria més apropiada per participar.

6.- La mecànica del concurs serà la següent:

Com ha quedat indicat, després de la visita al supermercat, el professor rebrà un bloc “El menú creatiu i saludable de la nostra família”. Aquest conté els fulls de dibuix, que haurà de repartir a cada alumne/a.

El/la alumne/a, haurà de realitzar en aquest full, un menú saludable d’un dia, a més d´un dibuix o collage del mateix i redactar juntament amb la seva família, un compromís familiar d´hàbit de vida saludable.

El professor haurà de recopilar tots els treballs i presentar-los a una de les dues categories que es proposen (Segon o Tercer Cicle), en el període de vigència del concurs.

En cas de complir les condicions, els treballs entraran a participar en el concurs.

En total es lliuraran quatre premis. Per a cada categoria hi haurà un primer i un segon premi.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 26/05/17.

7.- El participant garanteix que disposa dels drets i autoritzacions que siguin necessaris, sobre les propostes, per a la seva aportació i entrega a Caprabo S.A. i per a la seva utilització i explotació total o parcial per Caprabo S.A.

En el cas que en el treball presentat apareguin fotografies de menors d’edat, serà necessari adjuntar l’autorització dels pares de la família del menor, conforme model entregat per l’organització del concurs a nom de CAPRABO, S.A.

8.- Amb en la tramesa de les propostes, el/la participant consent la publicació del seu treball artístic, que inclogui el seu nom, el nom del col·legi i la classe, al costat de la resta de participants seleccionats, a la pàgina web i en el diferents mitjans online i premsa escrita, així com la publicació de les fotografies que puguin realitzar-se en l’entrega de premis en cas de resultar guanyador.

9.- El jurat, que decidirà sobre els treballs que resultaran premiats, estarà format per: nutricionistes que formen part de l'equip que imparteix les dinàmiques de “Tria bo, tria sa”, així com empleats de CAPRABO, S.A. i assessors externs (tals com representants d’agències especialitzades en comunicació i/o màrqueting).

El jurat analitzarà els treballs valorant, per a cadascuna de les dues categories, els aspectes següents:

 

La proposta de Menú saludable de un dia (coneixements)

La creativitat del treball

La qualitat artística del conjunt de l'obra

La redacció del compromís familiar d'hàbit de vida saludable

El Jurat triarà dos primers premis (un per a cada categoria) i dos segons premis (un per a cada categoria). El jurat decidirà quins són els participants guanyadors, la setmana del 29 de maig de 2017.

 

A partir del  1 de juny de 2017, es comunicarà per correu electrònic i/o telefònicament, als centres participants que tinguin un alumne/a guanyador, el nom d'aquest/a alumne/a.

 

10.- Els premis PER A CADASCUNA de les categories consisteixen en:


Primer premi: Pel col·legi: una pissarra digital.

                        Per a la classe: un USB per a tothom.
                        Per a l'autor / a de l'obra: una bicicleta.

Segon premi: Pel col·legi: dues tablets digitals.

                       Per a la classe: un USB per a tothom.
                       Per a l'autor / a de l'obra: una bicicleta.

 

 

 L'import dels premis ascendeix a 5.000 euros.

 

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció als efectes de IRPF, segons determina la legislació vigent.

 

Reclamació i entrega del premi:

 

Al llarg del mes de Juny de 2017, es publicaran a través de la web www.caprabo.es i/o Webs semblants titularitat de Caprabo (ex. Flickr), la relació dels centres guanyadors.

 

L'entrega del premi es realitzarà a partir del 5 de juny de 2017,en els centres escolars dels / les alumnes / as que resulten premiats.

 

Els/les participants premiats, podran reclamar el premi abans del dia 8 de setembre de 2017, data en què s'entendran caducats i sense opció alguna de reclamació.

 

11.- En qualsevol cas, Caprabo S.A. garanteix una política de confidencialitat de la informació aportada pels participants en aquest concurs, comprometent-se a la protecció  de les dades personals en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

En cap cas se substituirà el premi, a petició dels afortunats, per diners en efectiu o per un altre premi diferent del previst.

 

12.-El/la participant, amb l'enviament de les seves propostes cedeix a Caprabo S.A. els drets derivats dels mateixos tant d'imatge com de propietat intel·lectual per a la seva total o parcial reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol altre tipus d'activitat sobre aquestes, tant en format electrònic, digital o paper, així com qualsevol altre tipus de suport. I en especial, el participant cedeix dits drets per emplaçar els treballs realitzats, en la pàgina web www.caprabo.es així com en altres mitjos online i escrits. El centre identificat en cada cas com a autor de la proposta que ha enviat és l'únic responsable del contingut d'aquest, així com d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis que en cada cas es puguin aplicar.

 

13.- CAPRABO S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents bases per motius de procediment i sempre de forma que no perjudiquin els drets dels participants.

 

14.- La participació en el present concurs implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, a petició d'aquest, a les dependències centrals de la Companyia compareixent (c/Ciències nº135 de L'Hospitalet de Llobregat), així com en el web de Caprabo, anteriorment indicada.

 

15.- Les presents Bases quedaran dipositades davant el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat.

 

L’Hospitalet de Llobregat, 20 de setembre de 2016.