Anar al contingut principal de la pàgina

Bases del sorteig de Sant Joan

Bases de la promoció:


1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

CAPRABO, SA (En endavant, també CAPRABO), amb domicili social al Prat de Llobregat, Barcelona, ​​avinguda de l'estany de la Messeguera, 40-44 i amb CIF A-08.115.032, societat pertanyent a el Grup EROSKI, amb establiments comercials de gran implantació i dedicada a la venda al detall de béns de consum, desitja sortejar entre tots / es aquells / es titulars de la targeta CLUB CAPRABO que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció, els premis que es detallen en l'apartat 5 següent .

La finalitat de la present promoció és la de potenciar la utilització per part dels / les titulars de Targeta CLUB CAPRABO dels cupons de descompte digitals accessibles a través del web o l'app de Caprabo.

2.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

La present promoció es durà a terme a Catalunya.

3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ

La present promoció començarà l'1 de juny de 2021 i finalitzarà el 20 de juny de 2021, ambdós inclosos.

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Podran participar en la present promoció tots/es aquells/es titulars de la Targeta CLUB CAPRABO, majors de 18 anys, que tinguin registre al web o a l'app de Caprabo, entrin en alguna d'aquestes 2 aplicacions i activin, mínim, 1 cupó de descompte digital, dins de l'àmbit temporal marcat per aquestes Bases.


5.- PREMIS

Entre tots/es aquells/es titulars de la Targeta CLUB CAPRABO que haguessin activat algun cupó de descompte digital dins de l'àmbit temporal fixat en les presents Bases, CAPRABO sortejarà els següents premis:

10 lots compostos per: 1 paleta ibèrica, 6 ampolles de cava Parxet i 1 coca, valorats aproximadament en 130 euros cada lot.

6.- SORTEIG

Un cop acabada la promoció es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l'apartat 5 anterior a través del web Sortea2.

El sorteig es realitzarà el 21 de juny de 2021.

De cara a fer el sorteig, CAPRABO confeccionarà una llista de tots/es aquells/es titulars de la Targeta CLUB CAPRABO que haguessin activat algun cupó de descompte digital dins de l'àmbit temporal fixat per les presents Bases, identificats a través del nombre de Targeta CLUB CAPRABO.

A aquest efecte, es procedirà a triar a l'atzar un total de 20 números. Els 10 primers seran els guanyadors i els 10 restants seran els suplents. Els suplents actuaran en ordre preferent per als casos en què l'organitzador no pogués contactar amb algun dels guanyadors, que algun dels mateixos no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fos o no complís amb els requisits de les presents bases per poder rebre-ho.

CAPRABO, com a companyia que gestiona la Targeta CLUB CAPRABO, serà qui associï aquests nombres de targeta als noms i cognoms, DNI, adreça postal i telèfon dels seus respectius titulars i identifiqui al/a la guanyador/a i els/les suplents. CAPRABO comunicarà la notícia per telèfon als/les guanyadors/es corresponents.

CAPRABO efectuarà 2 trucades telefòniques a 2 dies diferents. Si no resulta possible contactar amb els/les guanyadors/es després d'efectuar les 2 trucades, es procedirà de la mateixa manera amb els suplents per ordre d'extracció. En cas que no fos possible assignar algun dels premis segons el que s'ha exposat, el o els premis no assignats quedarien deserts.

El premi li serà lliurat al/a la guanyador/a a la botiga amb rètol CAPRABO situada a Catalunya, triada pel guanyador.

Si el premi no ha estat recollit als quinze dies des que s'hagués comunicat la condició de guanyador, s'entendrà que el mateix ha caducat i es perdrà el dret a la percepció.

CAPRABO publicarà la relació dels guanyadors / es a través de la seva pàgina WEB (www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones) o un altre mitjà de comunicació que consideri adequat a aquesta finalitat, com més endavant s'indica.

7.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

El simple fet d'activar algun cupó descompte digital anteriorment descrit comporta la participació del / de la titular de la Targeta CLUB CAPRABO corresponent al sorteig que regulen les presents bases. 

Responsable i contacte

CAPRABO, S.A., Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat y CIF A-08115032 dpo@eroski.es

Dades captats, interès legítim i termini d'emmagatzematge

Dels/les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Un cop conclosa la promoció el fitxer serà destruït. De el/la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporats al perfil de titular de la targeta de Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i seguir prestant els serveis de Club en base a les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: "sorteig 10 lots Sant Joan"

Més informació sobre protecció de dades

Condicions del club Caprabo, apartat 2, accessible a través de https://www.caprabo.com/es/home/politica-de-privacidad/

 

8.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

 1. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del/de la guanyador/a.

 2. L'acceptació dels premis per part dels guanyadors/es implica que autoritza a CAPRABO a comunicar el seu nom i dos cognoms a la revista de socis CLUB CAPRABO, a la seva pàgina web, qualssevol altres webs del Grup EROSKI i xarxes socials (essencialment, a efectes que tots/es els/les participants siguin coneixedors/es de la identitat del/de la guanyador/a i suplents de la promoció), sense que aquest/a tingui dret a rebre pagament o contraprestació per això.

  Així mateix, amb l'acceptació del premi, els guanyadors/es consenten a ser fotografiats/es i/o gravats/es, si és el cas, en el transcurs del lliurament del premi ja que CAPRABO pugui divulgar gratuïtament aquestes imatges a través dels mitjans referits en el paràgraf primer d'aquest punt, així com en qualsevol suport publicitari o promocional en què es faci referència a la present promoció i/o als programes de fidelització CLUB CAPRABO.
 1. La gestió i responsabilitat de la present promoció correspon a CAPRABO. CAPRABO quedarà eximit de tota obligació o compensació envers els / les participants si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.
 1. En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels / les participants, l'organització es reserva el dret a eliminar/les.

 2. El sol fet de participar en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de CAPRABO pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

  CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis a les Bases Legals que redundin en el bon fi de la present promoció així com a prorrogar-la, escurçar i cancel·lar quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents Bases.

  Aquestes Bases s'interpretaran d'acord amb la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les mateixes, CAPRABO, SA i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals predeterminats legalment.
 1. Les bases estaran disponibles a la següent web: www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones.

 

El Prat de Llobregat, a 28 de maig de 2021.