Anar al contingut principal de la pàgina

Concert de RICK ASTLEY als Jardins de Terramar - Sitges

Bases per a la promoció de la campanya

1.- Àmbit territorial i titular de la campanya

L'àmbit de la present campanya és el dels establiments que operen sota el rètol CAPRABO, que es troben situats en els termes municipals de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes que es relacionen seguidament, sent el titular de la campanya la companyia CAPRABO, S.A. (d'ara endavant Caprabo), amb domicili al c/ Ciències, 135 de l'Hospitalet de Llobregat i CIF A-08115032. 

C/ JOAN LLAVERIAS, 7

VILANOVA I LA GELTRÚ

Centro Comercial OASIS

SITGES

DOCTOR FLEMING, 60-66

VILANOVA I LA GELTRÚ

AVDA. CUBELLES S/N

VILANOVA I LA GELTRÚ

(CAN PEI) PEP D'EN GARRAF, 5

SITGES

EIX, 2 PARC. 15 (POL. MAS ALBA)

SITGES

SECTOR RAMBLA DEL GARRAF PROL. RONDA IBÉRICA

SANT PERE DE RIBES
2.- Objecte

La present campanya té com a objecte el sorteig de 5 entrades dobles al concert de Rick Astley del diumenge 28 de juliol de 2019 en el Festival de Terramar (Sitges) 

3.- Vigència

La vigència de la campanya abarcarà des del dia 11 al 22 de juliol de 2019 (ambdós inclosos). 


4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer:

  1. A través de cupons informatius en els propis establiments
  2. A través de posters, cartelleria i megafonia en els punts de venda.


5.- Condicions de participació

Podran participar en aquesta campanya tots aquells clients que en el moment de realitzar la compra disposin de la targeta El meu Club Caprabo, ja sigui en condició de titulars o d'addicionals, segons les bases de dades obrants en els arxius de Caprabo.

Hauran de realitzar durant el període de vigència de la campanya (és a dir, de l'11 de juliol de 2019 fins al dia 22 de juliol de 2019, ambdós inclosos), una compra, presentant la targeta El meu Club Caprabo, d'un import mínim de 60 euros en els establiments anteriorment relacionats.

La compra mínima assenyalada haurà de constar en un mateix tiquet de caixa. El client tindrà una participació en el sorteig cada vegada que compleixi les condicions abans detallades.

Les compres realitzades, que compleixin les expressades condicions, quedaran registrades i Caprabo assignarà a cadascun dels participants un número d'identificació per al sorteig. A aquest client se li lliurarà, en el mateix moment d'abonar la compra, un cupó on se l'informarà de la seva condició de participant en el sorteig.

El compliment d'aquestes condicions resulta requisit indispensable, conforme a les bases de la present campanya, per a tenir opció a les entrades sortejades.


6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

a) Condició de participants 

Per a tenir opció a les entrades sortejades, el client haurà d'haver complert les condicions detallades.

En qualsevol cas, cada client podrà optar a un sol premi, excloent-se la possibilitat que pugui optar a altres premis.

b) Premis

Els premis consistiran en:

El sorteig de 5 entrades dobles al concert de Rick Astley del diumenge 28 de juliol en el Festival de Terramar (Sitges) 

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l'afortunat, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d'intransferible, de tal forma que si el guanyador no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar la reserva corresponent.

c) Sorteig

El dia 24 de juliol de 2019, es realitzarà un sorteig a través de la web random.org, en el qual participaran tots aquells clients que compleixin les condicions definides, en el qual es triarà de forma aleatòria i per rigorós ordre i extracció un total de 5 números corresponents als guanyadors, extraient-se seguidament un total de 5 números, corresponents als reserves.

Els reserves actuaran en ordre preferent per als casos en què l'organitzador no pogués contactar amb algun dels guanyadors, que algun dels mateixos no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fora o no complís amb els requisits de les presents bases per a poder rebre-ho. En el supòsit en què això ocorregués també amb tots els reserves, el premi es declararia desert i quedaria a la disposició de l'organitzador.

La llista de premiats es publicarà, una vegada realitzat el sorteig, a través de la web de Caprabo, apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones), a partir del 25 de juliol de 2019. 

d) Comunicació i lliurament del premi 

Als clients premiats en el sorteig, Caprabo els informarà telefònicament o per correu electrònic de la seva condició de guanyadors, entre els dies 25 i 26 de juliol de 2019 a través de les dades facilitades en participar en aquesta promoció o bé a partir de les dades del client que es trobin en la base de dades del meu Club Client. Si arribada la data última referida, els guanyadors no han estat localitzats o no han confirmat l'acceptació del premi, s'entendrà caducat el dret al premi, sense opció de reclamació, passant el mateix al següent reserva, segons el que s'estableix en l'apartat anterior.

En el moment de la trucada telefònica se'ls informarà del procediment a seguir per al lliurament del premi. 

Si el premi no ha estat recollit als quinze dies des que s'hagués comunicat la condició de guanyador, s'entendrà que el mateix ha caducat, perdent-se el dret a la seva percepció.

 

7.- Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable i contacte

CAPRABO, S. a., c/ Ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat (08908). dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge D'els/les participants:

i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Del/la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta del meu Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Comunicació de dades a tercers


Els que, si escau, poguessin ser sol·licitats per les administracions públiques.

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: “Concert de Rick Astley” 

Més informació sobre protecció de dades

Avís legal de www.miclubcaprabo.com, apartat 6
8.- Dret a l'eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

9.- Cessió dels drets d'imatge

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret al fet que el seu nom i si anés necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoniatge de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb finalitats comercials o informatius i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap mena.


10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant-ho degudament.


11.- Acceptació de Bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment, les quals estaran a la disposició del públic, a petició d'aquest, en les dependències centrals de la Companyia compareixent (c/Ciències núm.135 de L'Hospitalet de Llobregat), en la web de Caprabo anteriorment indicada, així com en els seus establiments, accedint a través dels mateixos a la referida web.


12.- Dipòsit

Les presents Bases estaran disponibles a través de la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones), així com en les pròpies botigues, a través d'aquesta mateixa web.


13.- Legislació aplicable i Jurisdicció 

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.


L'Hospitalet de Llobregat, a 17 de juliol de 2019.