Anar al contingut principal de la pàgina

Convocatòria Solidària CAPRABO

Bases de la Convocatòria Solidària CAPRABO

1. Introducció
A CAPRABO considerem la solidaritat un principi fonamental sota el qual duem a terme la nostra activitat. Desenvolupem tant iniciatives pròpies com en col·laboració amb tercers per ajudar les persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat del nostre entorn i per millorar la cura del medi ambient.

El programa Cèntims Solidaris d’CAPRABO canalitza l’aportació solidària de CAPRABO i dels seus clients cap a diversos projectes socials. El programa disposa d’un pla anual de causes que varien periòdicament i que permet donar suport a diferents entitats sense ànim de lucre. Entre tots hem fetpossible que més de 275.000 euros, procedents d’uns 2 milions de donacions,arribin a milers de persones que han pogut millorar la seva alimentació, salut,higiene i qualitat de vida. També hem pogut col·laborar amb la cura del medi ambient més proper. Són moltes les entitats que han rebut aquesta col·laboració i molts els projectes que s’han enfortit amb aquests recursos.

Així mateix, en coherència amb el nostre programa Microdonacions, des d’CAPRABO cada any donem diversos milions d’euros en productes d’alimentació aptes per al consum, quediverses entitats que els recullen a les nostres botigues canalitzen cap amenjadors socials i amb finalitats solidàries.


2. Finalitat de la Convocatòria Solidària

A CAPRABO creiem que la participació i l’escolta són la millor elecció per construir el pla de treball futur dels Cèntims Solidaris amb les aportacions de tots. Per fer-ho, hem preparat aquesta Convocatòria Solidària, que té com a objectiu principal triar els projectes solidaris que es beneficiaran de les aportacions rebudes d’CAPRABO i dels seus clients a través del programa Cèntims Solidaris del 2022.

A més, a través del programa Microdonacions, volem continuar donant tots els productes aptes perquè arribin a les persones que els necessiten de manera segura i solidària. Per això, aquesta Convocatòria Solidària també permet que les ONGs, els menjadors socials o les entitats que ajuden a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de col·lectius en situació de vulnerabilitat puguin sol·licitar formar part de la xarxa d’entitats receptores de productes del programa Microdonacions.


3. Accés a la inscripció de les entitats

Per accedir a la inscripció per optar als programes “Cèntims Solidaris” i Microdonacions d’CAPRABO, l’entitat ha d’emplenar necessàriament totes les dades sol·licitades com a obligatòries al formulari que es presenta a www.caprabo.com/convocatoria-solidaria

Les entitats es poden presentar al programa “Cèntims Solidaris”, al programa Microdonacions o a tots dos a través del mateix formulari.

Cada entitat (CIF únic) pot omplir un únic formulari.

Les inscripcions s’han d’omplir en els termes que estableixen aquestes bases. No s’accepten sol·licituds incompletes o fora de termini.

El formulari està disponible en català i espanyol, perquè es pugui emplenar en qualsevol d’aquests idiomes. El formulari també disposa d’un lector immersiu. Podeu consultar aquí com s’utilitza.

Tal com s’indica en el formulari, es pot enviar informació addicional sobre el projecte presentat al programa “Cèntims Solidaris” per correu electrònic a responsabilidadsocialymedioambiente@caprabo.es, tenint en compte que:

1. S’ha d’enviar un correu electrònic per entitat i adjuntar-hi un document amb la informació que es vulgui remetre sobre el projecte.

2. L’assumpte de cada correu electrònic ha de ser: “INFORMACIÓN ADICIONAL CONVOCATORIA SOLIDARIA CAPRABO”.

3. No s’ha d’enviar la informació al text del correu, sinó en un document adjunt (en format Word, PowerPoint o PDF i amb una mida màxima de 10 MB). Només es pot enviar un document adjunt per projecte.

4. El nom del document adjunt ha de ser: CIF DE L'ORGANITZACIÓ CORRESPONENT - NOM DEL PROJECTE SOLIDARI que es presenti.

No es tindrà en compte cap informació addicional al formulari que no compleixi aquests criteris d’enviament.


4. Terminis d’inscripció

Perquè sigui admissible, la inscripció s’ha d’emplenar entre el 26 d’agost a les 00.00 hores i el 30 de setembre a les 23.59 hores. Aquest termini també s’aplica a la informació addicional que s’enviï del projecte via correu electrònic, segons el que estableix el punt 3 d’aquestes bases.


5. Requisits generals de les entitats

En poden ser beneficiàries les entitats privades sense ànim de lucre, les fundacions o les associacions, així com les federacions o confederacions de les que s’han mencionat anteriorment.

Les entitats han de complir obligatòriament tots els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent.
b) Estar al dia en totes les obligacions legals i fiscals, i no estar inhabilitades per rebre ajuts.
c) Donar suport als principis de la Carta de les Nacions Unides..
d) Tenir domicili social i fiscal permanent dins del territori espanyol i reconeguda legitimació o capacitat d’obrar jurídicament, d’acord amb la legislació espanyola.
e) Tenir experiència demostrable mínima de tres anys en el desenvolupament del seu objecte social.
f) Disposar d’una estructura i de capacitat suficient per garantir la viabilitat i gestionar l’execució del projecte solidari que presentin (Cèntims Solidaris i/o Microdonacions.).


6. Requisits dels projectes solidaris per al programa Cèntims Solidaris

Cada entitat pot presentar fins a un màxim de cinc projectes solidaris a través del formulari.

Els projectes s’han de desenvolupar a Catalunya o a països en vies de desenvolupament.

Si un mateix projecte el duen a terme en diferents regions associacions o delegacions locals que són membres d’una federació o confederació, es recomana que sigui la federació la que presenti una candidatura única i que indiqui totes les províncies o comunitats autònomes on es
desenvolupa el projecte corresponent.

En cas que una associació o delegació local tingui un projecte propi no compartit amb la resta de regions, es recomana que s’inscrigui directament al formulari amb el seu CIF.

Cada projecte presentat ha d’estar identificat per la causa principal que atén, per exemple:

1. Drogodependència
2. Malalties degeneratives
3. Malalties mentals
4. Malalties rares
5. Infantesa
6. Lluita contra el càncer
7. Gent gran en situació de vulnerabilitat
8. Medi ambient
9. Necessitats bàsiques de persones en risc d’exclusió social
10. Preservació del patrimoni cultural local
11. Protecció d’animals
12. Refugiats
13. Víctimes de la violència de gènere

Una mateixa entitat pot presentar diferents projectes que atenguin causes diferents.

No s’admeten projectes que tinguin com a finalitat congressos, jornades, seminaris o altres actes puntuals, així com l’elaboració de publicacions. Tampoc no s’admeten els projectes que tinguin com a objectiu atendre les despeses corrents de manteniment i funcionament general de l’entitat (salaris, lloguer del local, telèfon, llum, aigua, etc.).


7. Criteris de selecció de les entitats

Per escollir entre les entitats i els projectes presentats, principalment, es valoraran positivament els aspectes següents:

Aspectes generals que s’han de valorar de l’entitat:

a) Experiència i solidesa.

En aquest cas, l’entitat ha de presentar documents que acreditin que ha col·laborat amb altres empreses, entitats, associacions o qualsevol persona física o jurídica en projectes similars.

b) Disposar de pàgina web i/o xarxes socials.

c) Tenir publicades la memòria de l’activitat i la informació financera.

d) Tenir els comptes anuals auditats per un auditor independent qualificat.

e) Estar acreditada per algun òrgan regulador extern. 

Aspectes que s’han de valorar per al programa Cèntims Solidaris:

a) Possibilitat d’emetre certificats de deducció fiscal (entitat declarada d’utilitat pública).

b) Alineació de la causa que atengui el projecte a les preferències dels nostres clients i altres grups d’interès recollides a través d’exercicis d’escolta de CAPRABO.

c) Nombre de beneficiaris directes del projecte solidari. A l’hora de valorar aquest indicador, es tindrà en compte l’abast del projecte (municipal, provincial, autonòmic, nacional).

d) El desenvolupament del projecte en zones properes a la localització de les nostres botigues de Catalunya, excepte els projectes de cooperació internacional.

e) Relació del projecte amb la nostra activitat principal com a organització: l’alimentació.

f) El fet de no haver rebut anteriorment ajuts a través del programa Cèntims Solidaris.


Aspectes que s’han de valorar per al programa Microdonacions:

a) Freqüència alta de recollida.

b) Nombre de botigues a les quals es vulgui fer la recollida.

c) Es tindrà en compte si les entitats ja estan dins del programa Microdonacions de CAPRABO a través del Banc dels Aliments o de Càritas.

 

8. Procés de selecció de les entitats

Una vegada hagi finalitzat el període d’inscripció, la selecció de les entitats es durà a terme en dues fases:

- FASE 1: De l’1 d’octubre al 15 d’octubre, se seleccionaran les entitats que compleixin tots els requisits que es detallen als punts 3, 4, 5 i 6 d’aquestes bases.

- FASE 2: Del 16 d’octubre al 15 de novembre, se seleccionaran les entitats i els projectes solidaris concrets per al programa Cèntims Solidaris i per al programa Microdonacions segons els criteris de selecció que estableix el punt 7 d’aquestes bases i la valoració de CAPRABO i d’un comitè assessor format per representants de diferents grups
d’interès de CAPRABO.

9. Resolució i comunicació de la convocatòria

La resolució de la convocatòria s’anunciarà el gener del 2022 a la pàgina web CAPRABO (www.caprabo.com , i es publicaran els noms de les entitats seleccionades i de les que hi hagin participat, per a la qual cosa les entitats que es presentin a l’oferta presten expressament el seu consentiment.

La decisió serà inapel·lable. Les entitats sol·licitadores es comprometen a acceptar la decisió del Comitè Assessor i de CAPRABO, sigui quina sigui, que no podrà ser revocada en cap cas a instàncies d’aquestes entitats.

10. Responsabilitat de les entitats

Les entitats seleccionades es comprometen a les actuacions següents:

1. Materialitzar la causa objecte de les donacions de Cèntims Solidaris i/o de Microdonacions.

2. Destinar la totalitat de les donacions al projecte triat.

3. Presentar una memòria final explicativa (econòmica i d’activitats) degudament justificada abans del 30 de gener del 2023.

4. Facilitar tota la documentació i informació necessària a CAPRABO per executar correctament la campanya del programa Cèntims Solidaris (logotip en un suport idoni, manual d’ús, informació de context sobre el projecte, etc.).

5. Difondre aquesta acció entre els seus grups d’interès mitjançant insercions de notícies a la seva pàgina web, les seves xarxes socials i altres mitjans de comunicació, si els té.

6. Col·laborar en els esdeveniments que es desenvolupin per tal de donar a conèixer la campanya i els seus resultats.

7. Per participar en el programa Cèntims Solidaris, ha de subscriure o tenir en vigor un contracte de prestació de serveis amb Worldcoo SL en què es regulin les condicions d’ús de la plataforma worldcoo.com a favor del projecte solidari presentat.

8. Subscriure amb CAPRABO el conveni de col·laboració corresponent amb la finalitat de fixar els termes de la col·laboració.

9. Complir el punt 6 d’aquestes bases per al programa Microdonacions.

11. Documentació

La documentació que es remeti en el marc d’aquesta crida tant CAPRABO com les entitats que col·laborin en la seva anàlisi i avaluació l’han de considerar confidencial i únicament es pot utilitzar amb les finalitats que es descriuen en aquestes bases i col·laboracions futures de la
mateixa índole o similar que puguin sorgir.

Les dades de contacte de les persones físiques que representen les entitats corresponents, que intervenen en el procés, així com d’altres que es facilitin mentre estigui vigent, es poden registrar en fitxers automatitzats i/o manuals, titularitat de les parts, per gestionar i mantenir aquesta relació.

Així mateix, i en el supòsit que, en execució de l’objecte d’aquest procés es facilitin a una part o a l’altra dades de caràcter personal de treballadors o d’altres terceres persones, la part que faciliti les dades ha de garantir que està facultada legítimament per proporcionar- les i que n’ha informat els interessats, i ha de respondre als danys i perjudicis causats si no és així.

Les parts assumeixen les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat d’aquest conjunt de dades, d’acord amb el que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, i que s’estimin necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, i n’han d’impedir qualsevol alteració, pèrdua, tractament, processament o accés no autoritzat.

Aquesta obligació s’ha de desenvolupar de conformitat amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estiguin exposades. Les dades no es poden comunicar a tercers, excepte a les entitats, administratives o d’una altra mena, que estiguin legitimades per fer-ho i que així ho sol·licitin.

Les parts han de tractar i emmagatzemar aquestes dades, tret que es manifesti el contrari, de cara a col·laboracions futures que puguin sorgir en el marc dels seus programes d’acció social, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals que es puguin donar de possibles responsabilitats vinculades al seu tractament. CAPRABO ha de mantenir informades les entitats de diferents iniciatives sobre solidaritat, notificacions a què el destinatari es pot oposar en qualsevol moment.

Les parts poden exercitar, a tota hora, els seus drets d’accés, rectificació i supressió sobre aquestes dades; revocar-ne el consentiment; limitar-ne el tractament; oposar-s’hi, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, manifestant-ho així per escrit a dpo@eroski.es.

12. Interpretació

La presentació de projectes implica l’acceptació d’aquestes bases amb tots els seus apartats.
Qualsevol dubte o controvèrsia que pugui sorgir de qualsevol de les qüestions relatives a aquestes bases l’ha de resoldre CAPRABO, la decisió del qual serà inapel·lable.

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable

CAPRABO, S.A., Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat y CIF A-08115032 dpo@eroski.es

Categoria de dades
Convocatòria Solidària

Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, adreça electrònica.
Dades professionals: càrrec a l’entitat social.

Finalitat

(i) Selecció de les entitats per al programa Cèntims Solidaris. (ii) Selecció d’entitats per al programa Microdonacions. (iii) Contacte informatiu amb aquestes entitats.

Legitimació

(i) Acceptació dels termes i de les condicions de la Convocatòria Solidària CAPRABO 2022. (ii) Consentiment dels interessats.

Termini

Termini de prescripció d’obligacions legals que es puguin donar de possibles responsabilitats vinculades al seu tractament.

Exercici de drets

dpo@eroski.es