Anar al contingut principal de la pàgina

ENCÀRRECS SECCIONS FRESCOS

Bases per a la promoció:


1.- Àmbit territorial i titular de la campanya

L’àmbit de la present campanya és el de Catalunya, i s’estén a tots els establiments que operen sota el rètol CAPRABO amb EROSKI amb seccions de taulell de frescos de carnisseria, xarcuteria i peixateria ubicats en aquest àmbit territorial. El titular de la campanya és la companyia CAPRABO, S.A. (des d’ara Caprabo), amb domicili a l’Av. Estany de la Messeguera, 40-44, del Prat de Llobregat i CIF A-08115032. Només hi participen els centres propis, no hi participen les botigues que són franquícies.

2.- Objecte

La present campanya té com a objecte la promoció del servei d’encàrrecs als taulells de productes frescos –concretament els de carnisseria, xarcuteria i peixateria– dels establiments amb rètol CAPRABO amb EROSKI ubicats a Catalunya, entre els clients titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo.

3.- Vigència

La vigència de la campanya comprendrà des del dia 16 de desembre de 2021 al dia 6 de gener de 2022, ambdós inclosos.

4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer mitjançant la seva comunicació en els punts de venda, a través de cartellera informativa i fullets, així com a través de la informació publicada als webs de Caprabo i als canals de Facebook, Twitter i Instagram de Caprabo.
 

5.- Condicions de participació

Podran participar en aquesta campanya tots aquells clients titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo que des del dia 16 de desembre de 2021 fins al dia 6 de gener de 2022, ambdós inclosos, realitzin una compra o més d’una en modalitat d’encàrrec als taulells de les seccions de carnisseria, xarcuteria i peixateria dels establiments que disposin d’aquestes seccions en modalitat de taulell. No hi participen les seccions de lliure servei. Així mateix, caldrà que es faci servir la targeta Club Caprabo en el moment de realitzar el pagament de l’encàrrec.

Les compres realitzades que compleixin les condicions expressades quedaran registrades, i Caprabo assignarà a cada un dels participants un número d’identificació per al sorteig.

El compliment d’aquestes condicions resulta un requisit indispensable, d’acord amb les bases de la present campanya, per tenir opció a algun dels premis sortejats.

6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

a) Condició de participants

Per tenir opció als premis sortejats, el client haurà d’haver complert les condicions previstes en el punt 5.

En qualsevol cas, cada client podrà optar a un sol premi, si bé tindrà tantes participacions en el sorteig com encàrrecs realitzi en les dates esmentades.

b) Premis

S’estableixen 50 premis: 50 compres valorades en 100 €. Les persones que resultin premiades rebran un import de 100 € cadascuna. L’import del premi els serà ingressat a la targeta Club Caprabo, perquè sigui bescanviat en futures compres.

Es realitzarà el sorteig el dia 17 de gener de 2022 per als encàrrecs realitzats entre el 16 de desembre de 2021 i el dia 6 de gener de 2022, ambdós inclosos. Se sortejaran 50 compres per un valor de 100 € cadascuna.

En el cas que els premis objecte del sorteig estiguessin subjectes a retenció a l’efecte d’IRPF, segons determina la legislació vigent, Caprabo realitzaria el preceptiu ingrés a compte de l’IRPF i/o la pràctica de la retenció procedent.

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l’afortunat, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d’intransferible, de manera que si el guanyador no pogués o volgués acceptar-lo, Caprabo procediria a designar el reserva corresponent.

c) Sortejos

El dia 17 de gener de 2022 es realitzarà el sorteig corresponent mitjançant la plataforma digital www.random.org –per tal de garantir la mateixa l’aleatorietat, confidencialitat i seguretat requerides–, en el qual participaran tots aquells clients que compleixin les condicions definides en el punt 5, i en què la plataforma random.org triarà de manera aleatòria i per rigorós ordre d’extracció un total de 50 números corresponents als guanyadors en el sorteig, i tot seguit extraurà un total de 10 números més, corresponents als reserves.

Els reserves actuaran en ordre preferent per als casos en què l’organitzador no pogués contactar amb algun dels guanyadors, que algun d’ells no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fos o que no complís els requisits d’aquestes bases per poder-lo rebre. En el cas que això passés també amb tots els reserves, els premis no lliurats es declararien deserts i quedarien a disposició de l’organitzador.

La llista de premiats es publicarà, un cop realitzat el sorteig, a través del web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones), a partir del 20 de gener de 2022.

d) Comunicació i lliurament del premi

Als clients premiats en el sorteig, Caprabo els comunicarà la seva condició de guanyadors i, seguidament, procedirà al seu torn a ingressar l’import del premi a la targeta Club Caprabo dels premiats. Si els guanyadors no haguessin estat localitzats o no haguessin confirmat l’acceptació del premi, el dret al premi s’entendria caducat i sense opció de reclamació; el premi passaria als reserves d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

Si després de 2 trucades no fos possible contactar amb la persona guanyadora o si, havent-hi contactat, aquesta rebutgés el seu premi, es procedirà de la mateixa manera amb els suplents en estricte ordre d’extracció fins a assignar tots els premis en els termes establerts anteriorment.

Si cal, Caprabo podrà requerir el lliurament de fotocòpia del DNI, a fi i efecte de les oportunes declaracions fiscals a realitzar per part seva.

7.-Informació bàsica sobre protecció de dades personals

 

Responsable i contacte

CAPRABO, S.A., Av. Estany de la Messeguera, 40-44, del Prat de Llobregat i CIF A-08115032 dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d’emmagatzematge

Dels o de les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades en un fitxer amb la finalitat de gestionar la present promoció i el lliurament de premis. Un cop acabada la promoció, el fitxer serà destruït.

Del guanyador o de la guanyadora: (i) dades identificatives, d’imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil del titular de la targeta Club Caprabo amb la finalitat de gestionar la present promoció i el lliurament de premis i seguir prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i el lliurament de premis.

 

Exercici de drets

Drets d’accés, rectificació, supressió, revocació del consentiment, oposició al seu tractament, limitació i/o sol·licitació de la portabilitat de les seves dades a través de dpo@eroski.es. Referència: “sorteig encàrrecs seccions frescos”.

Més informació sobre protecció de dades

Condicions del club Caprabo apartat 2, accessible a través de https://www.caprabo.com/es/home/condiciones-club/

 

 

8.- Dret a l’eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

9.- Cessió dels drets d’imatge

La participació en la present campanya implica l’acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret que el seu nom –i, si fos necessària, la seva imatge o veu– sigui publicat en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, ja sigui amb finalitats comercials o informatives i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a cap tipus de contraprestació.

10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre que això no perjudiqui els drets dels participants i que ho comuniqui degudament.

11.- Acceptació de les bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l’acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, si així ho demana, a les dependències centrals de la companyia compareixent (Av. Estany de la Messeguera, 40-44, del Prat de Llobregat), a la web de Caprabo anteriorment indicada, així com en els seus establiments, accedint a través d’ells a l’esmentada web.

12.- Dipòsit

Les presents bases restaran disponibles a la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones), així com a les botigues, a través d’aquesta mateixa web.

13.- Legislació aplicable i jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d’aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.