Anar al contingut principal de la pàgina

“Enquesta Tracte i Atenció” on line

Participaran totes les persones que hagin completat correctament l'enquesta en línia de Tracte i Atenció i que prèviament hagin estat convidades mitjançant email, entre març i abril, informant-los del sorteig corresponent.

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE

CAPRABO,S. A.. amb CIF  A-08.115.032 i domicili en C/Ciències,135, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza aquesta acció per conèixer millor als Clients i premiar la seva fidelitat, així com fomentar la seva participació a través dels canals de comunicació On líne establerts.

2.- ÀMBIT PERSONAL
Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència en l'àmbit de presència de les tendes físiques Caprabo (Catalunya i Comunitat Foral de Navarra) i majors de 18 anys.

3.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Participaran totes les persones que hagin completat correctament l'enquesta en línia de Tracte i Atenció i que prèviament hagin estat convidades mitjançant email, entre març i abril, informant-los del sorteig corresponent.

Entre totes les participacions que compleixin els requisits s'escolliran els 40 guanyadors i el sorteig es realitzarà amb l'eina random.org allotjada a la web: https://www.random.org/ La participació en aquest sorteig implica necessàriament l'acceptació dels termes d'ús d'aquesta webside.

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els usuaris que es detectin com a fraudulenta, fins i tot podent vetar la participació dels mateixos en posteriors concursos o sorteigs, al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

4.- DURADA

Vigència de la promoció de l'1 Març al 30 d'Abril del 2017 tots dos inclosos.

5.- GUANYADORS I SORTEIG

Els guanyadors seran contactats per email o via telefònica des d'Atenció al Client de Caprabo els primers dies del mes posterior al sorteig.

 

6.- PREMI A ATORGAR

S'atorgaran 40 premis de 50 €

7.- LLIURAMENT DEL PREMI

Els guanyadors rebran el seu premi en la seva Targeta Client perquè pugui canviar-los en qualsevol tenda Caprabo o Capraboacasa. 

Els premis del present sorteig en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició dels guanyadors.

8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

CAPRABO,SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions que les dades consignades resultin errònies, falses o incomplets.

Es limita a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això significa que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals existeixi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix retirar aquelles participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives/violentes/obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament Jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo S.A. o algun dels seus productes.

 

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que estimi oportunes.

 

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, S.A, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present sorteig, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

 

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

 

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de CAPRABO, S. A. a fi de donar compliment al lliurament de premis objecto de la present promoció, així com per informar a l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca CAPRABO per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre).

10.- DRETS D'IMATGE

L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció amb la finalitat de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a compensació alguna.

 

11.- DIVERGÈNCIES

Amb la finalitat de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes a les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

 

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases, que seran accessibles a través de https://www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/, així com en les pròpies tendes a través d'aquesta mateixa web.

 

L'Hospitalet de Llobregat, a 1 de Març de 2017

 

CAPRABO, S.A.