Anar al contingut principal de la pàgina

GUANYA 60 PREMIS DE 60 EUROS

caprabo_60_premios

1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.

Caprabo S.A. (en endavant, CAPRABO), amb CIF A-08.115.032 i domicili a C/ Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona),

desitja sortejar entre els clients de el Meu Club Caprabo que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció els premis que es detallen a l’ apartat 5 següent.

L’ objecte d’aquesta promoció és premiar als/les clients de el Meu Club Caprabo que realitzin compres durant la vigència de la present promoció i en els terminis i condicions previstos en aquestes Bases.

 

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA PROMOCIÓ.

L’àmbit geogràfic d’aquesta promoció és Catalunya i Andorra.

 

3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ.

La promoció començarà l’ 1 d’ abril de 2019 i finalitzarà el 30 de novembre de 2019, ambos inclosos. (excepte agost).

Les compres realitzades en els mesos d’ abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre i novembre participaran al sorteig que es realitzarà cada mes, a mes tancat.

 

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

Participaran en la present promoció tots/es els/les titulars (i addicionals associats) de targeta el Meu Club Caprabo que, en el transcurs de la mateixa, realitzin compres als establiments amb rètol Caprabo con/amb Eroski, promoció no vàlida en els establiments RAPID i Aliprox, per import igual o superior a 20 €, en un o varis actes de compra i havent de quedar dita/es compra/es associada/es a la targeta corresponent.

(IMPORTANT: Serà requisit indispensable per entrar al sorteig haver facilitat, al donar-se d’alta al Club, un número de telèfon de contacte vàlid i no haver prohibit les comunicacions comercials per aquesta via. Comprovi-ho, i en cas contrari, posis en contacte amb Atenció al client, 93 261 60 60, el més aviat possible.)

Així, el/la titular de targeta El Meu Club Caprabo que compleixi el requisit de compra anteriorment indicat, obtindrà una participació per al sorteig que es realitzarà mensualment, un cop finalitza el mes.

A fi que al sistema informàtic de CAPRABO quedi associada la compra dels productes a una Targeta El Meu Club Caprabo concreta, el/la comprador/a, al passar per caixa, haurà de fer entrega de la Targeta al personal de l’establiment encarregat del cobrament.

En conseqüència, la participació en aquesta promoció es automàtica i completament gratuïta.

Els premis de la present promoció correspondran al/a la titular de la Targeta El Meu Club Caprabo a la que estigui associada la participació premiada.

 

5.- PREMIS.

60 premis de 60€ cada un, en els mesos d’ abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre i novembre de 2019.

Aquests imports seran ingressats directa i automàticament en la targeta El Meu Club Caprabo del/de la guanyador/a incrementant el seu saldo.

 

6.- SORTEIG.

Un cop finalitzat cada mes, es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l’ apartat següent.

El sorteig es realitzarà mitjançant l’eina random.org.

A tal efecte, un cop acabada la promoció, CAPRABO confeccionarà un llistat amb tots/es els/les titulars de les targetes El Meu Club Caprabo que, durant la vigència de la mateixa, hagin realitzat compres en qualsevol botiga amb rètol Caprabo amb/con Eroski, por un import en un o varis actes de compra, igual o superior a 20 €, i en el/els mateix/os hagués quedat associat/des a la targeta El Meu Club Caprabo corresponent.

 

El sistema Random escollirà cada mes del llistat, aleatòriament:

- 60 números que es correspondran amb els guanyadors/es dels 60 premis de 60 €.

- altres 60 números que se correspondran amb els suplents.

 

Caprabo contactarà amb els/les guanyadors/es a fi d’ informar-los de la seva condició per telèfon.

Es realitzaran dos trucades telefòniques a partir del quart dia laborable a partir de la data del sorteig, per comunicar al guanyador la seva condició. Si no fos possible contactar amb cada un/a dels/les guanyadors/es o, si havent contactat, el/la guanyador/a refusés el seu premi, es procedirà d’ igual forma amb els suplents en estricte ordre d’ extracció fins assignar tots els premis en els termes anteriorment establerts.

La carga del premi en la targeta El Meu Club Caprabo dels/les Clients/es agraciats la portarà a terme Caprabo disposant d’ un termini a tal efecte fins el dècim cinquè dia de cada mes.

 

7.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL.

1.- Tal i com s’ ha indicat, la participació en aquesta promoció és

automàtica i gratuïta. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del/de la guanyador/a.

2.- L’ acceptació del premi por part del/de la guanyador/a implicarà que autoritza a Caprabo a comunicar el seu nom i dos cognoms a la pàgina web https://promociones.caprabo.com, o altres webs de Caprabo i xarxes socials (essencialment, a efectes de que tots/es els/les participants siguin coneixedors/es de la identitat dels/les guanyadors/es.

Si el/la guanyador/a no consentis en l’ exposat en aquest apartat, suposaria renunciar expressa i automàticament al premi.

3.- CAPRABO queda eximida de tota obligació o compensació per al cas que per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement públic.

CAPRABO no es fa responsable de les incidències i successos de qualsevol ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d’ algun participant, interrupció o pèrdua de connexió...) que siguin provocades per una averia en el programa informàtic degut a un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en casos de força major derivats de causes tals com una averia a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o be per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores del mateix.

4.- En el cas de detectar irregularitats, l’ organització es reserva el dret a eliminar de la promoció les Targetes El Meu Club Caprabo afectades.

CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis a les Bases legals que afectin al bon fi de la present promoció així com a prorrogar-la, escurçar-la i cancel·lar-la quan hi hagi causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en que recullen les presents Bases.

 

8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL.

Les dades personals dels/les guanyadors/es seran tractats, en tot cas, confidencialment i recopilats, en el seu cas, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent CAPRABO S.A. titular i responsable del fitxer, amb CIF A-08.115.032 i domicili en C/ Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona).

Caprabo precisa de les dades d’identificació dels/les guanyadors/es amb la finalitat exclusiva de gestionar la present promoció i seran tractats únicament a efectes de procedir a l’ entrega dels premis.

El/la participant/a que estigués interessat/a podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades dirigint-se per escrit a Caprabo S.A. domicili en C/ Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), amb assumpte Ref.: GUANYA 60 PREMIS DE 60€, adjuntant una copia del seu DNI, o entrant a https://caprabo.com/atencionalclient, o mitjançant una comunicació dirigida a: dpo@eroski.es

 

9.- El simple fet d’ acceptar el premi objecte de la present promoció comporta l’ acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de Caprabo en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la mateixa.

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb la present promoció finalitzarà passat un mes des de la seva finalització.

 

10.- Aquestes Bases s’interpretaran conforme a la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de las mateixes, Caprabo i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals que legalment els corresponguin.

 

11.- Bases accessibles a través de la web www.caprabo.com/promociones

 

 

ADDENDA a la promoció de CAPRABO GUANYA 60 PREMIS DE 60 EUROS


Caprabo, S.A., com a titular d'aquesta promoció a celebrar entre l'1 d'abril i el 30 de novembre de 2019 fa constar que, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 7.4 de les bases, ha procedit a introduir una modificació en aquestes.

Per aquesta modificació es substitueix el segon paràgraf de l'apartat 6 de les bases, que tenia la següent redacció: “El sorteig es realitzarà mitjançant l'eina random.org”, que queda substituït per la següent redacció: “Tots els sortejos a realitzar en aquesta promoció es duran a terme utilitzant la plataforma www.sortea2.com , com a sortejos certificats.”

Aquesta modificació es realitza amb la finalitat de garantir el correcte funcionament d'aquesta. 

Totes aquells altres aspectes de les bases que no es vegin afectats per el que s'estableix en aquesta addenda, es mantenen vigents en els seus mateixos termes.


L'Hospitalet de Llobregat, a 6 de maig de 2019.