Anar al contingut principal de la pàgina

MECÀNICA PROMOCIONAL "EL TRIVIAL DELS PRODUCTES CATALANS"

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció del canal corporatiu de Caprabo a Facebook; www.facebook.com/caprabo

CAPRABO, S.A. amb CIF nombre A-08.115.032 i domicili en C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook.com/caprabo) i (Twitter.com/caprabo).

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció del canal corporatiu de Caprabo a Facebook; www.facebook.com/caprabo

2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència a l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya i Navarra) majors de 18 anys.

3.- COMUNICACIÓ

Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents suports:

Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo

Pàgina corporativa de Twitter www.twitter.com/caprabo

Pàgina corporativa d'Instagram www.instagram.com/caprabo_supermercados

4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ

Les persones que desitgin participar en l'acció promocional, hauran d'accedir a la pàgina de CAPRABO a Facebook, i realitzar els següents passos:

El concursant ha de ser titular de la Targeta meu Club Caprabo.

El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídiques en l'aplicació de Easypromos mitjançant la qual es realitza la promoció 'El trivial del productes catalans'.

* Nom

* Cognoms

* Ean Targeta meu Club Caprabo (13 dígits)

* DNI

* E-mail

 El concursant haurà de respondre correctament a les 5 preguntes que se li formulen per entrar al sorteig.

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els i usuaris i usuàries que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels i les mateix @ s en posteriors concursos al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

Tant la promoció com els guanyadors es donaran a conèixer als consumidors a través del perfil corporatiu de Caprabo a Facebook.

4.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció estarà vigent del dimarts 18 al diumenge 30 d'abril a les 23: 59h.

5.- GUANYADORS I SORTEIG

El sorteig es realitzarà automàticament i de forma aleatòria el dilluns 1 de maig a través d'Easypromos i es publicarà al mur de Facebook de Caprabo.

6.- PREMI A ATORGAR

El premi de l'acció consistirà en 5 VALS DE COMPRA PER VALOR DE 50 € CADA UN.

Els premis d'aquest concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador / és.

7.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS I LLIURAMENT DEL PREMI

Els guanyadors es donaran a conèixer públicament a partir de dilluns 1 de maig de 2017, mitjançant la publicació d'un post al timeline del perfil de Caprabo a Facebook.

El guanyador / a haurà de posar-se en contacte amb Caprabo, SA a través del següent enllaç smcaprabo@yahoo.es on se'ls informarà sobre com rebre el seu premi.

El premi de 50 € es carregarà de manera automàtica com a saldo a descomptar per següents compres en la seva Targeta client meu Club Caprabo

No hauran suplents.

8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

Aquesta promoció no serà vàlida per els i empleats i empleades de les empreses que han col·laborat en l'elaboració de la mateixa.

Caprabo, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

Es limita el nombre de participacions a una per persona, es limitarà així mateix a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix que retira les participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo, SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

9.- Protecció de dades personals

Les dades  facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de Caprabo, SA a fi de complir al lliurament de premis objecte de la present promoció, així com per informar l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca Caprabo per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre).

10.- DRETS D'IMATGE

L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.

11.- DIVERGÈNCIES

Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

L'Hospitalet de Llobregat, a 17 d'abril de 2017

CAPRABO, SA