Anar al contingut principal de la pàgina

Mecànica promocional sorteig 5 lots de: un paraigüa gegant + un joc de para-sols per a finestreta de cotxe de "Cars3"

CAPRABO, S.A., d'ara endavant Caprabo, amb CIF nombre A-08.115.032 i domicili en C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció en els seus canals corporatius digitals.

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció de la campanya de fidelització "Cars 3" a través del web corporatiu de Caprabo promociones.caprabo.com

2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència a l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya, Navarra i Andorra) majors de 18 anys i titulars de la targeta d'El meu Club Caprabo.

3.- COMUNICACIÓ

Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents mitjans propis:

Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo
Pàgina corporativa de Twitter www.twitter.com/caprabo
Pàgina corporativa d'Instagram www.instagram.com/caprabo_supermercados
Portal corporatiu www.caprabo.com
Promociones.caprabo.com
E-mail màrqueting

4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ

Les persones que desitgen participar en les accions promocionals, hauran d'accedir a la pàgina de CAPRABO a promociones.caprabo.com i realitzar els següents passos:

I.El concursant ha de ser titular de la Targeta meu Club Caprabo

II. Realitzar una compra mínima de 20€ entre el 16 de setembre i l’1 d’octubre, en qualsevol dels establiments Caprabo, siguin propis o franquiciats, inclosa la botiga on line (Capraboacasa). Queden excloses les compres realitzades a les ensenyes Caprabo Rapid, Caprabo Aliexpress i en les gasolineres Caprabo.

III. El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídiques a la landing promocional, mitjançant la qual es realitzarà el sorteig de 5 lots de 1 paraigües gegant + 1 pack de para-sols per finestreta de cotxe de la pel·lícula:

* Nom

* Cognoms

* Ean Targeta meu Club Caprabo (13 dígits)

* DNI

* E-mail

* Data compra

* Import de compra

IV. Entre totes les participacions que compleixin les condicions de participació es determinaran els guanyadors mitjançant sorteig realitzat amb l'eina random.org.

Caprabo es reserva el dret de desqualificar totes aquelles participacions que facin els usuaris i que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels mateixos en posteriors concursos, en no respectar la mecànica promocional detallada.

V. El llistat de guanyadors es donarà a conèixer a través de la mateixa landing del portal corporatiu promocines.caprabo.com el dilluns 2 d'octubre de 2017

4.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció estarà vigent des del dissabte 16 de setembre l'1 d'octubre de 2017 a les 24:00.

5.- GUANYADORS I SORTEIG

El sorteig es realitzarà el dimarts 2 d'octubre de 2017 i els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dia a la mateixa landing de promociones.caprabo.com

6.- PREMI A ATORGAR

El premi de l'acció consistirà en 5 lots de: 1 paraigües gegant i un joc de para-sol de finestreta de cotxe de Cars3.

Els premis objecte del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador / es.

7.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI

Els guanyadors es donaran a conèixer el dimarts 2 d'octubre, mitjançant la publicació d'un post al timeline del perfil de Caprabo a Facebook.

Cada guanyador haurà de contactar amb Caprabo a través del correu smcaprabo@yahoo.es per fer arribar el seu domicili postal on vol que fem arribar el paquet regal per missatger.

8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

Caprabo es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

No es limita el nombre de participacions a una per persona, si que es limitarà a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs , alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva.

 

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de Caprabo a fi de donar compliment al lliurament de premis objecte de la present promoció, així com, si s'escau, per actualitzar el fitxer propi de La meva Club Caprabo. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit a Caprabo, departament d'atenció al client, carrer ciències, 135 de l'Hospitalet de Llobregat.

10.- DRETS D'IMATGE
L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.

11.- DIVERGÈNCIES
Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

 

13.- DIPÒSIT
Les presents Bases estaran disponibles a la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones), així com en les pròpies botigues, a través d'aquesta mateixa web.

 

14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

L'Hospitalet de Llobregat, a 4 de setembre de 2017

CAPRABO, SA