Anar al contingut principal de la pàgina

Milers de regals, sorteig 1.000€ per les compres de desembre 2021

Bases de la promoció:

1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
CAPRABO, S.A. (D'ara endavant, també CAPRABO), amb domicili social al Prat de Llobregat, Barcelona, Avinguda de l'estany de la Messeguera, 40-44 i amb CIF A-08115032, societat pertanyent al Grup EROSKI, amb establiments comercials de gran implantació i dedicada a la venda al detall de béns de consum, desitja sortejar entre tots/es aquells/es titulars de la targeta CLUB CAPRABO que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció, els premis que es detallen en l'apartat 5 següent.

La finalitat de la present promoció és la de captar nous/ves clients/es titulars de Targeta CLUB CAPRABO que d'una manera lliure i voluntària, decideixen donar-se d'alta en el programa de fidelització del Club Caprabo, durant la vigència de la present promoció, en els termes i condicions prevists en aquestes bases.

2.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
La present campanya es durà a terme a Catalunya i s'estén a tots els establiments que operen sota el rètol CAPRABO. També vàlid a capraboacasa.

3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ
La present promoció començarà el 2 de desembre de 2021 i finalitzarà el 31 de desembre de 2021, tots dos inclusivament.

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Totes aquelles persones majors de 18 anys, que siguin del CLUB CAPRABO, i que realitzin les seves compres utilitzant la targeta del CLUB CAPRABO durant el mes de desembre de 2021, i que la suma de totes les seves compres realitzades amb la targeta del CLUB CAPRABO en el mes de desembre de 2021 siguin igual o superior a 50€, dins de l'àmbit temporal i geogràfic marcat per aquestes Bases, passaran de manera automàtica a participar en aquesta promoció.

S'entén per ser del Club Caprabo, el ja disposar de la Targeta del Club Caprabo o el donar-se d'alta en el programa durant l'àmbit temporal d'aquesta promoció, haver emplenat de manera íntegra i signat satisfactòriament el formulari d'adhesió, ja sigui físicament a la botiga o online a través del web o l'APP de Caprabo.

5.- MITJANS DE COMUNICACIÓ

La campanya es donarà a conèixer:

 1. A través d'e-mail als clients/es que han autoritzat la comunicació per aquest mitjà.
 2. A través de comunicació postal a un grup determinat de clients/es que han autoritzat la comunicació per aquest mitjà
 3. A través de comunicació a xarxes socials (Facebook, Twitter)
 4. A la botiga a través de fulletó de ofertes, cupó informatiu, separadors de caixa, vidriera, megafonia.


6.- PREMIS

Entre tots/es els/es participants de la promoció, CAPRABO sortejarà el següent premi:
1 únic premi pel valor de 1.000€, per la Targeta Club Caprabo premiada. A aquest efecte, s'acumularà a la Targeta Club Caprabo del/de la client/a premiat/da, l'import de 1.000€, canviable en qualsevol de les botigues referides en l'apartat 2 anterior.

7.- SORTEIG
Una vegada acabada la promoció es procedirà a realitzar el sorteig del premi indicat en l'apartat 6 anterior a través del web Sortea2.

El sorteig es realitzarà el 10 del gener de 2022.

De cara a realitzar el sorteig, CAPRABO confeccionarà una llista de tots/es aquells/es persones que ja anessin titulars de la Targeta CLUB CAPRABO, o que s'haguessin donat d'alta en el programa de fidelització i que durant el mes de desembre 2021 la suma total de les seves compres utilitzant la targeta Club Caprabo sigui igual o superior a 50€, dins de l'àmbit temporal i geogràfic fixat per les presents Bases, identificats a través del número de Targeta CLUB CAPRABO.

A aquest efecte es procedirà a triar a l'atzar un total de 5 números. El primer serà el/a guanyador/a i els 4 restants seran els/es suplents/es. Els/es suplents/es actuaran en ordre preferent per als casos en què el/a organitzador/a no pogués contactar amb el/a guanyador/a, que no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fora o no complís amb els requisits de les presents bases per a poder rebre-ho, suposat en el qual perdria el dret al premi.
Una vegada des de CAPRABO es disposin de les dades del/de la guanyador/a i s'hagi pogut contactar amb el/a mateix/a, s'acumularà el premi en la Targeta Club Caprabo del/ de la guanyador/a i es publicarà el seu nom a la pàgina WEB (www.caprabo.com/es/ofertes-i-promocions/promocions) o un altre mitjà de comunicació que consideri adequat a tal fi, com més endavant s'indica.

7.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable i contacte 

CAPRABO, S.A., Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032 dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge

Dels/de les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Del/ de la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta de Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el/a mateix/a i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: “Milers de regals, sorteig 1.000€ per les compres de desembre 2021”.

Més informació sobre protecció de dades

Condicions del club Caprabo, apartat 2, accessible a través de https://www.caprabo.com/ca/home/politica-de-privacidad/

8.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

 1. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del/ de la guanyador/a.
 2. L'acceptació del premi per part del/de la guanyador/a implicarà que autoritza a CAPRABO a comunicar el seu nom i dos cognoms en la revista de socis CLUB CAPRABO, en la seva pàgina web, qualsevol altres webs del Grup EROSKI i xarxes socials, essencialment, a l'efecte de que tots/es els/es participants/es siguin coneixedors/es de la identitat del/de la guanyador/a.
  Així mateix, amb l'acceptació del premi, el guanyador/a consent a ser fotografiat/da i/o gravat/da, en el seu cas, en el transcurs del lliurament del premi i al fet que CAPRABO pugui divulgar gratuïtament aquestes imatges a través dels mitjans referits en el paràgraf primer d'aquest punt, així com en qualsevol suport publicitari o promocional en el qual es faci referència a la present promoció i/o als programes de fidelització CLUB CAPRABO.
 3. La gestió i responsabilitat de la present promoció correspon a CAPRABO.
  CAPRABO quedarà eximida de tota obligació o compensació envers els/de les participants si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.
 4. En el cas de detectar irregularitats en el comportament de els/es participants, l'organització es reserva el dret a eliminar-los/es.
 5. El mer fet de participar en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense reserves, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis en les Bases Legals que redundin en la bona fi de la present promoció així com a prorrogar-la, escurçar-la i cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.
 6. Aquestes Bases s'interpretaran conforme a la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució d'aquestes, CAPRABO i els/es participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals predeterminats legalment.
 7. Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a l'efecte d'IRPF, segons determina la legislació vigent, venint per tant obligat Caprabo, en el seu cas, al preceptiu ingrés a compte de l'IRPF i/o la pràctica de la retenció procedent.


Les bases estaran disponibles en la següent web: caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones.
 

El Prat de Llobregat, a 5 d'agost de 2021.