Anar al contingut principal de la pàgina

Preguntes i respostes sobre la CONVOCATÒRIA SOLIDÀRIA CAPRABO

PRESENTACIÓ

1.  Per què CAPRABO posa en marxa una Escolta i Convocatòria Solidàries?

A CAPRABO creiem que la participació i l’escolta són la millor elecció per construir el pla de treball futur dels programes Cèntims Solidaris amb les aportacions de tothom.  Per a això llancem l’Escolta Solidària, perquè entre tots puguem triar les causes del Programa Cèntims Solidaris 2022.

Amb la Convocatòria Solidària, l’objectiu principal és triar els projectes solidaris que es beneficiaran de les aportacions rebudes de CAPRABO i dels seus clients a través del programa Cèntims Solidaris del 2022.

A més, a través del programa Microdonacions volem continuar donant tots els productes aptes perquè arribin a les persones que els necessiten de manera segura i solidària. Per això, aquesta Convocatòria Solidària també permet que les ONG, els menjadors socials o les entitats que ajuden a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de col·lectius en situació de vulnerabilitat puguin sol·licitar formar part de la xarxa d’entitats receptores de productes del programa Microdonacions.

INSCRIPCIÓ

2.  Soc una ONG, on em puc inscriure? Em puc inscriure a la botiga?

Per accedir a la inscripció per optar als programes Cèntims Solidaris i Microdonacions de CAPRABO, l’entitat ha d’emplenar necessàriament totes les dades sol·licitades com a obligatòries en el formulari que es presenta a www.caprabo.com/convocatoria-solidaria. La inscripció es farà únicament per via digital.

3.  Quin és el termini d’inscripció?

Perquè sigui admissible, la inscripció s’ha d’emplenar entre el 26 d’agost a les 00.00 hores i el 30 de setembre a les 23.59 hores. Aquest termini també s’aplica a la informació addicional del projecte que s’enviï per correu electrònic (vegeu la pregunta 8 d’aquest document).

4.  Hi ha alguna altra via diferent per participar-hi a part de la del formulari digital?

No, la inscripció només es pot fer a través del formulari digital que estarà publicat a la pàgina web de CAPRABO. L’enllaç d’accés directe a aquest és www.caprabo.com/convocatoria-solidaria.

CÈNTIMS SOLIDARIS

5.  Com s’han decidit les grans causes a les quals donaran suport els cèntims solidaris?

En paral·lel a la CONVOCATÒRIA SOLIDÀRIA es durà a terme l’ESCOLTA de SOLIDARITAT de CAPRABO. És una enquesta oberta dirigida a clients, treballadors de CAPRABO i ciutadania en general, amb l’objectiu de triar les causes del programa Cèntims Solidaris 2022 a partir de les seves preferències. Podran triar entre una llista de 13 causes i també en podran suggerir d’altres. L’enquesta té format digital i s’hi podrà accedir a través de la página www.caprabo.com/escolta-solidaria.

6.  Quines entitats poden participar en la convocatòria? Quins requisits han de complir?

En poden ser beneficiàries les entitats privades sense ànim de lucre, les fundacions o les associacions, així com les federacions o confederacions que s’han esmentat abans.

Les entitats han de complir obligatòriament tots els requisits següents:

 1. Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 2. Estar al dia en totes les obligacions legals i fiscals, i no estar inhabilitades per rebre ajuts.
 3. Donar suport als principis de la Carta de les Nacions Unides..
 4. Tenir domicili social i fiscal permanent dins del territori espanyol, així com tenir reconeguda la legitimació o la capacitat d’obrar jurídicament, d’acord amb la legislació espanyola.
 5. Tenir experiència demostrable d’un mínim de tres anys.
 6. Disposar d’una estructura i de prou capacitat per garantir la viabilitat i gestionar l’execució del projecte solidari que presentin (Cèntims Solidaris i/o Microdonacions).

7.  Puc proposar alguna entitat que conegui, o amb la qual simpatitzi, com a possible destinatària dels cèntims solidaris? Com ho puc fer?

Al formulari d’ESCOLTA de SOLIDARITAT (www.caprabo.com/escolta-solidaria), en el qual es poden triar les causes, també es poden suggerir organitzacions solidàries que us agradaria que formessin part de la xarxa de col·laboració de CAPRABO. Ens encarregarem de fer-los arribar el formulari de la Convocatòria Solidària perquè s’hi puguin apuntar.

8.  Quins són els requisits necessaris que han de tenir els projectes perquè es puguin triar?

Els projectes s’han de desenvolupar a Catalunya o a països en vies de desenvolupament.

Cada projecte presentat ha d’estar identificat per la causa principal que atén, per exemple:

 1. Drogodependència
 2. Malalties degeneratives
 3. Malalties mentals
 4. Malalties rares
 5. Infantesa
 6. Lluita contra el càncer
 7. Gent gran en situació de vulnerabilitat
 8. Medi ambient
 9. Necessitats bàsiques de persones en risc d’exclusió social
 10. Preservació del patrimoni cultural local
 11. Protecció d’animals
 12. Refugiats
 13. Víctimes de la violència de gènere

Una mateixa entitat pot presentar diferents projectes que atenguin causes diferents.

No s’admeten projectes que tinguin com a finalitat congressos, jornades, seminaris o altres actes puntuals, així com l’elaboració de publicacions. Tampoc no s’admeten els projectes que tinguin com a objectiu atendre les despeses corrents de manteniment i funcionament general de l’entitat (salaris, lloguer del local, telèfon, llum, aigua, etc.).

 

9.  Puc apuntar-me a la Convocatòria Solidària si represento una ONG provincial que pertany a una federació nacional que també s’hi ha presentat?

Si associacions o delegacions locals que són membres d’una federació o confederació duen a terme un mateix projecte en diferents regions, es recomana que sigui la federació la que presenti una candidatura única i que indiqui totes les províncies o comunitats autònomes en què es desenvolupa el projecte corresponent.

En cas que una associació o delegació local tingui un projecte propi no compartit amb la resta de regions, es recomana que s’inscrigui directament en el formulari amb el seu CIF.

10.  Quants projectes pot presentar una mateixa entitat?

Cada entitat pot presentar fins a un màxim de cinc projectes solidaris a través del formulari.

11.  Es pot enviar informació addicional sobre el projecte presentat?

Sí, enviant un missatge electrònic a responsabilidadsocialymedioambiente@caprabo.es, tenint en compte que:

 1. S’ha d’enviar un missatge electrònic per entitat i adjuntar-hi un document amb la informació que vulgueu remetre’ns sobre cada projecte.
 2. L’assumpte de cada missatge electrònic ha de ser: “INFORMACIÓ ADDICIONAL CONVOCATÒRIA SOLIDÀRIA CAPRABO”.
 3. No s’ha d’enviar la informació al text del missatge electrònic, sinó en un document adjunt (en format Word, PowerPoint o PDF i amb una mida màxima de 10 MB). Només es pot enviar un document adjunt per projecte.
 4. El nom del document adjunt ha de ser: CIF DE L’ORGANITZACIÓ - NOM DEL PROJECTE SOLIDARI que es presenta.

No es tindrà en compte cap informació addicional al formulari que no compleixi aquests criteris.

12.  Qui decideix les organitzacions finals destinatàries de les ajudes? Amb quins criteris?

Una vegada hagi finalitzat el període d’inscripció, la selecció de les entitats es durà a terme en dues fases:

 • FASE 1: De l’1 d’octubre al 15 d’octubre, se seleccionaran les entitats que compleixin tots els requisits que es detallen en els punts 3, 4, 5 i 6 de les bases
 • FASE 2: Del 16 d’octubre al 15 de novembre, se seleccionaran les entitats i els projectes solidaris concrets per al programa Cèntims Solidaris i per al programa Microdonacions segons els criteris de selecció que estableix el punt 8 de les bases i la valoració de CAPRABO i d’un comitè assessor format per representants de diferents grups d’interès de CAPRABO.

A la FASE 2, per triar entre les entitats i els projectes presentats, principalment es valoraran positivament els aspectes següents:

Aspectes generals de l’entitat que es valoren:

 1. Tenir experiència i solidesa.
 2. Disposar de pàgina web i/o xarxes socials.
 3. Tenir publicades la memòria de l’activitat i la informació financera.
 4. Tenir els comptes anuals auditats per un auditor independent qualificat.
 5. Estar acreditada per algun òrgan regulador extern.

Aspectes que s’han de valorar per al programa Cèntims Solidaris::

 1. La possibilitat d’emetre certificats de deducció fiscal (entitat declarada d’utilitat pública).
 2. L’alineació de la causa que atengui el projecte a les preferències dels nostres clients i altres grups d’interès recollides a través d’exercicis d’escolta de CAPRABO.
 3. El nombre de persones beneficiàries directes del projecte solidari. A l’hora de valorar aquest indicador es tindrà en compte l’abast del projecte (municipal, provincial, autonòmic, nacional).
 4. El desenvolupament del projecte en zones properes a la localització de les nostres botigues de Catalunya, excepte els projectes de cooperació internacional.
 5. L’índex de desenvolupament humà del país en el qual es duguin a terme projectes de cooperació internacional.
 6. La relació del projecte amb la nostra activitat principal com a organització: l’alimentació.
 7. El fet de no haver rebut anteriorment ajudes a través del programa Cèntims Solidaris.

13.  Qui formarà part del Comitè Assessor?

El Comitè Assessor estarà format per representants de diferents grups d’interès de CAPRABO, com ara consumidors i treballadors, entre d’altres.

14.  Per què es valora que una entitat estigui declarada com a entitat d’utilitat pública per accedir al programa Cèntims Solidaris?

Perquè els clients poden sol·licitar un certificat de donació per a la desgravació fiscal.

15.  On puc veure les causes del 2021?

A la pàgina web https://caprabo.worldcoo.com/

 

MICRODONACIONS

16.  Quin tipus d’entitats recullen els productes del programa?

Entitats sense ànim de lucre que recullen a les nostres botigues productes d’alimentació aptes per al consum i productes de no alimentació i els canalitzen a menjadors socials i finalitats solidàries.

17.  Quins són els dies i l’hora de recollida dels productes a les botigues?

Generalment no hi ha uns dies ni una hora estipulats, s’acorden amb la botiga en concret on s’hagi de fer la recollida.

18.  Donen tota mena de productes, inclosos els frescos?

Els productes donats són de totes les seccions d'alimentació, frescos i no alimentació (exceptuant les peces de taulell o granel). Per a poder realitzar la donació d'aquests productes, l'entitat receptora haurà de garantir el manteniment adequat de la cadena de fred tant en el transport com en les seves instal·lacions.

19.  El Programa està habilitat a totes les botigues CAPRABO?

Excepte a les botigues franquiciades, el programa és vàlid a tota la xarxa de CAPRABO.

20.  ¿Com es triaran les entitats per al programa Microdonacions?

Actualment ja hi ha centenars d’entitats a les quals donem els excedents de les nostres botigues. Per optimitzar la freqüència i les quantitats que s’entreguen a les ONG es valoraran les peticions que es recullin a través del formulari de la Convocatòria Solidària, tenint en compte els aspectes següents:

 1. Freqüència alta de recollida.
 2. Nombre de botigues en les quals es vulgui fer la recollida.
 3. Es tindrà en compte si les entitats ja estan dins del programa Microdonacions de CAPRABO directament o a través d'entitats com a Banc dels Aliments o Càritas.