Anar al contingut principal de la pàgina

SORTEIG DE 5 BICICLETES. CAMPAÑA ALVOCAT, LA FRUITA DE LA VIDA

 

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:

ARMENGOL, ROGER

CARMONA EGEA, CATALINA

DÍAZ MARTÍNEZ, OSCAR

RAMONEDA LOPEZ, NURIA

VILLALON MARTIN, BEGOÑA

 

 

1.- OBJECTE I RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓ.

Caprabo S.A. (D'ara endavant, Caprabo), amb CIF A-08.115.032 i domicili en C/ Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), sorteja entre els clients de El Meu Club Caprabo que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció, els premis que es detallen en l'apartat 5 següent.

L'objecte d'aquesta promoció és premiar a els/les clients de El Meu Club Caprabo que comprin determinats productes durant la vigència de la present promoció, en els termes i condicions prevists en aquestes Bases.


2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA PROMOCIÓ.

L'àmbit geogràfic d'aquesta promoció és Catalunya i Andorra.


3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ.

La Promoció començarà el 23 de Maig de 2019 i finalitzarà el 3 de Juliol de 2019, tots dos inclusivament (d'ara endavant, el “Període Promocional”).


4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

Participaran en la present promoció tots/es els/les titulars (i addicionals associats) de la targeta El meu Club Caprabo que, en el transcurs d'aquesta, compleixin els següents requisits:
• Ser titulars/addicionals d'una Targeta El meu Club Caprabo
• Comprar alvocats o guacamole fresc en supermercats amb rètol Caprabo amb/con Eroski durant el període de durada de la promoció.
• Promoció no vàlida en els establiments RAPID i Aliprox., 
• És a dir, per cada compra realitzada en alvocats o guacamole, el titular/addicional de la targeta obtindrà una participació per al sorteig.
• Tot i que un client pugui tenir diverses participacions al sorteig, únicament podrà ser guanyador d’un dels premis.


A fi que en el sistema informàtic de Caprabo quedi associada la compra dels productes a una targeta El Meu Club Caprabo concreta, el/la comprador/a, en passar per caixa, haurà de fer lliurament d'aquesta targeta al personal de l'establiment encarregat del cobrament.

IMPORTANT: Serà requisit indispensable per a entrar en el sorteig haver facilitat, en donar-se d'alta en el Club, un número de telèfon de contacte vàlid i no haver prohibit les comunicacions comercials per aquesta via. Comprovi-ho, i en cas contrari, posi's en contacte amb Atenció al client, 93 261 60 60, al més aviat possible.

Així, el/la titular de targeta El Meu Club Caprabo que compleixi el requisit de compra anteriorment indicat, obtindrà una participació per al sorteig que es realitzarà una vegada finalitzat el període promocional.

En conseqüència, la participació en aquesta promoció és automàtica i completament gratuïta.

Els premis de la present promoció correspondran al/a la titular de la targeta El Meu Club Caprabo a la qual estigui associada la participació premiada.


5.- PREMIS.

Entre tots/es els/les clients que hagin complert amb el que es disposa en l'apartat anterior, Caprabo sortejarà 5 bicicletes de passeig d'alumini 28”model Crystal 21V en color blanc valorades en 216€ cadascuna. Les bicicletes portaran vinilat en les barres centrals l'eslògan de la campanya WAO juntament amb el logo de Caprabo.

El Premi és el descrit en les presents Bases Legals, sense opció a canvis de color, equipament o altres característiques del vehicle, i no podrà canviar-se, en cap cas, pel seu valor en metàl·lic ni per qualsevol altre premi.

La renúncia al Premi per part del Guanyador no dóna dret a cap compensació i el Premi o el dret a la seva obtenció és intransferible.


6.- SORTEIG.

Una vegada acabat el període de promoció, es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l'apartat següent.

El sorteig es realitzarà a través de la plataforma www.sortea2.com, com a sorteig certificat.

A aquest efecte, una vegada conclosa la promoció, CAPRABO confeccionarà un llistat amb tots/es els/les titulars de les targetes El Meu Club Caprabo que, durant la vigència d'aquesta, haguessin realitzat compres d'alvocats o guacamole en qualsevol botiga amb rètol Caprabo amb/con Eroski, en la qual hi hagués/n quedat associada/s a la targeta El meu Club Caprabo
corresponent.

La plataforma www.sorteja2.com triarà del llistat, aleatòriament:
- 5 números que es correspondran amb els guanyadors/as de les 5 bicicletes
- altres 5 números que es correspondran amb els suplents.

Caprabo contactarà amb els/les guanyadors/es a fi d'informar-los de la seva condició per telèfon.

Es realitzaran dues trucades telefòniques a partir del quart dia laborable a partir de la data del sorteig, per a comunicar al guanyador la seva condició. Si no resultés possible contactar amb cadascun/a dels/les guanyadors/es o, si havent contactat, el/la guanyador/a rebutgés el seu premi, es procedirà d'igual forma amb els suplents en estricte ordre d'extracció fins a assignar tots els premis en els termes anteriorment establerts.

En la trucada telefònica se li comunicarà la seva condició de Guanyador del Sorteig de la Promoció, es descriurà el Premi i se sol·licitarà la seva acceptació expressa del Premi. 

En cas que procedint de la forma indicada no fos acceptat el Premi pel Guanyador ni per cap dels Suplents, el Sorteig quedarà desert.

Caprabo, com a companyia gestora del programa de fidelització El Meu Club Caprabo, serà qui associï els números de targeta corresponents amb els noms i cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic i telèfon dels seus respectius/es titulars.

 

7.- ENTREGA PREMI

Caprabo es posarà en contacte amb el Guanyador una vegada que les bicicletes estiguin disponibles per al seu lliurament i acordarà el lloc i manera de lliurament d'aquest. El lliurament es realitzarà exclusivament en territori espanyol per part de Frigorífics de Basauri, S.L. (FRIBASA), a qui Caprabo facilitarà les dades de contacte del Guanyador.

El lliurament efectiu del Premi per part de FRIBASA, queda condicionada al fet que el Guanyador compleixi amb les condicions especificades en les presents Bases Legals i a la veracitat de les dades facilitades a Caprabo.
El Premi es lliurarà en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des de la data en què el Guanyador hagi acceptat el premi.
Caprabo no es fa responsable dels possibles errors en les dades facilitades per al lliurament del Premi que el propi Guanyador pogués facilitar.

 

8.- DIFUSIÓ DEL NOM I IMATGE DEL GUANYADOR.

Els guanyadors, com a conseqüència de l'acceptació de les presents Bases Legals, autoritzen expressament a Caprabo, FRIBASA i WORLD AVOCADO ORGANIZATION (d'ara endavant, “WAO"), aquestes dues últimes entitats col·laboradores de la Promoció, a utilitzar els seus noms, cognoms i imatge a nivell nacional, bé en premsa escrita, bé en publicacions promocionals escrites de les referides entitats, o bé en l'àmbit d'Internet, tant en pàgines web de les indicades entitats com en mitjans de comunicació per Internet, per a la realització d'una activitat publicitària, promocional o de màrqueting exclusivament relacionada amb la Promoció.

Addicionalment, els Guanyadors autoritzen al fet que Caprabo o les entitats col·laboradores de la Promoció o els qui aquestes designin a aquest efecte, realitzin vídeos i fotos del lliurament del Premi que posteriorment podran ser utilitzades per part de Caprabo, FRIBASA i WAO, cedint quants drets d'imatge puguin ser necessaris per a l'explotació d'aquestes imatges i enregistraments, permetent així la seva reproducció, comunicació o publicació per a la realització d'una activitat publicitària, promocional o de màrqueting exclusivament relacionada amb la Promoció.

No existirà compensació econòmica de cap classe per als Guanyadors per la publicació dels seus noms, cognoms i/o imatges o per la reproducció, comunicació o publicació dels vídeos o fotos, amb excepció del Premi.


9.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL.

1.- Tal com s'ha indicat, la participació en aquesta promoció és automàtica i gratuïta. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició dels guanyadors.

2.- L'acceptació del premi per part dels guanyadors implicarà que autoritza a Caprabo a comunicar el seu nom i dos cognoms, en la pàgina web https://promociones.caprabo.com , qualssevol altres webs de Caprabo i xarxes socials, essencialment, a l'efecte de que tots/es els/les participants siguin coneixedors/es de la identitat dels/les guanyadors/es. 

Si el/la guanyador/a no consentís en l'exposat en aquest apartat, això
suposarà renunciar expressa i automàticament al premi.

3.- CAPRABO queda eximit de tota obligació o compensació per al cas que per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement públic. CAPRABO no es fa responsable de les incidències i successos de tot ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d'algun participant, interrupció o pèrdua de connexió...) que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic a causa d'un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes tals com una avaria en la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores d'aquest.

4.- En el cas de detectar irregularitats, l'organització es reserva el dret a eliminar de la promoció les targetes El Meu Club Caprabo afectades. CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis en les Bases Legals que redundin en la bona fi de la present promoció, així com a prorrogar-la, escurçar-la i cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.


5.- INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Responsable i contacte

Caprabo, S. a., c/ ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat. dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge

Dels/les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Dels guanyadors: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil del titular del meu Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Comunicació de dades a terceres

Dades identificatives i de contacte a FRIGORÍFICS DE BASAURI, S.L.per al lliurament efectiu del premi a favor del guanyador del sorteig

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es ref.: “Sorteig bicicletes campanya Alvocat”

Més informació sobre protecció de dades

Avís legal de www.miclubcaprabo.com, apartat 6https://caprabo.com/atencionalclient


6.- El mer fet d'acceptar el premi objecte de la present promoció comporta l'acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de Caprabo quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquesta.

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb la present promoció finalitzarà transcorregut un mes des de la seva finalització.

7.- Aquestes Bases s'interpretaran conforme a la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució d'aquestes, Caprabo i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

8.- Bases dipositades accessibles a través de la web www.caprabo.com/promocions