Anar al contingut principal de la pàgina

SORTEIG D'UN CARRO DE LA COMPRA VALORAT EN 100€

Bases per a la promoció de la campanya


1.- Àmbit territorial i titular de la campanya

La present campanya es durà a terme a Catalunya i s'estén a tots els establiments que operen sota el rètol CAPRABO, sent el titular de la campanya la companyia CAPRABO, S.A. (d'ara endavant Caprabo), amb domicili en l'Avinguda de l'Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032. No vàlid per a compres realitzades en Capraboacasa.

 

2.- Objecte de la promoció

La present campanya té com a objecte la promoció de la gamma BIO Eroski en els establiments CAPRABO, entre els clients titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo.

 

3.- Vigència

La vigència de la campanya serà des del dia 1 de juliol al 31 de juliol de 2021 (tots dos inclusivament).

 

4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer a través d'email als clients que han autoritzat la comunicació per aquest mitjà.

 

5.- Condicions de participació

Podran participar en aquesta campanya tots aquells clients majors de 18 anys que en el moment de realitzar la compra dels articles de la gamma referida en l'apartat 2 anterior, disposin de la targeta Club Caprabo, ja sigui en condició de titulars o d'addicionals, segons les bases de dades obrants en els arxius de Caprabo.

Perquè aquests clients optin al premi assignat mitjançant sorteig (segons es detalla en el punt 6), hauran de realitzar durant el període de vigència de la campanya (és a dir, de l'1 de juliol de 2021 fins al dia 31 de juliol de 2021, tots dos inclosos), una compra, presentant la targeta El meu Club Caprabo, d'almenys un producte de la gamma referida en l'apartat 2, en qualsevol dels centres Caprabo, objecte de l'àmbit territorial de la campanya (veure apartat 1).

Les compres realitzades, que compleixin les expressades condicions, quedaran registrades i Caprabo assignarà a cadascun dels participants un número d'identificació per al sorteig.

El compliment d'aquestes condicions resulta requisit indispensable, conforme a les bases de la present campanya, per a tenir opció al premi sortejat.

 

6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:


a) Condició de participants

Per a tenir opció als premis sortejats, el client haurà d'haver complert les condicions previstes en el punt 5.

En qualsevol cas, cada client podrà optar a un sol premi, excloent-se la possibilitat que pugui optar a altres premis.


b) Premis

El premi consistirà en 1 carro de la compra per valor de 100€ que s'acumularà directament en la targeta Club Caprabo del guanyador del sorteig.

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l'afortunat, per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d'intransferible, de tal forma que si el guanyador no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar al reserva corresponent.


c) Sorteig

Una vez terminada la promoción se procederá a realizar el sorteo del premio indicado en el apartado 5 anterior a través de la web Sortea2.

El sorteo se realizará el 4 de agosto de 2021.


d) Comunicació i lliurament del premi

Al client premiat en el sorteig, Caprabo l'informarà telefònicament, per correu electrònic o a través de missatge sms, de la seva condició de guanyador a partir de les dades del client que es trobin en la base de dades del Club Caprabo. El valor del premi li serà ingressat en la targeta client en un termini màxim de 5 dies laborables després d'haver-se realitzat el sorteig.

 

 7.-Informació bàsica sobre protecció de dades

 

Responsable i contacte

CAPRABO, S.A., Avinguda de l’Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (08908). dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge

D'els/les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Del/la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta del meu Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: “sorteig 1 carro de la compra”

Més informació sobre protecció de dades

Condicions del club Caprabo, apartat 2, accessible a través de https://www.caprabo.com/ca/home/politica-de-privacidad/

 

8.- Dret a l'eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

9.- Cessió dels drets d'imatge

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret al fet que el seu nom i si anés necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoniatge de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb finalitats comercials o informatius i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap mena.

 

10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant-ho degudament.

 

11.- Acceptació de Bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment, les quals estaran a la disposició del públic en la següent web: www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones.

 

12.- Legislació aplicable i Jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigo que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

El Prat de Llobregat, a 1 de juliol de 2021