Anar al contingut principal de la pàgina

SORTEIG PER EL VALOR DE TOTES LES COMPRES REALITZADES A L'AGOST


Bases de la promoció:


1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

CAPRABO, S.A. (D'ara endavant, també CAPRABO), amb domicili social al Prat de Llobregat, Barcelona, Avinguda de l'estany de la Messeguera, 40-44 i amb CIF A-08115032, societat pertanyent al Grup EROSKI, amb establiments comercials de gran implantació i dedicada a la venda al detall de béns de consum, desitja sortejar entre tots/es aquells/es titulars de la targeta CLUB CAPRABO que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció, els premis que es detallen en l'apartat 5 següent.

La finalitat de la present promoció és la de captar nous/ves clients/es titulars de Targeta CLUB CAPRABO que d'una manera lliure i voluntària, decideixen donar-se d'alta en el programa de fidelització del Club Caprabo, durant la vigència de la present promoció, en els termes i condicions prevists en aquestes bases.


2.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

La present promoció aplica exclusivament a les següents 7 botigues de Girona:

Banyoles. Passeig de Mossèn Luís Constans, 390.

Cassà de la Selva. Carrer Fraternitat, s/n.

Girona. Carrer de Pau Vila i Dinares, 14-16.

Girona. Carrer Pedret, 101-109.

Girona. Carrer Sant Eugènia, 120.

Girona. Carrer Sèquia, 9.

Salt. Passeig Josep Mª Folch i Torres.


3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ

La present promoció començarà l'1 d'agost de 2021 i finalitzarà el 31 d'agost de 2021, tots dos inclosos.


4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Totes aquelles persones majors de 18 anys, que es donin d'alta en el programa del CLUB CAPRABO, i realitzin una compra mínima de 20€ utilitzant la targeta del CLUB CAPRABO, dins de l'àmbit temporal i geogràfic marcat per aquestes Bases, passaran de manera automàtica a participar en aquesta promoció.

S'entén per donar-se d'alta en el programa, haver emplenat de manera íntegra i signat satisfactòriament el formulari d'adhesió, ja sigui físicament a la botiga o en línia a través de la web o de l'APP de Caprabo.


5.- PREMIS

Entre tots els participants de la promoció, CAPRABO sortejarà el següent premi:

1 únic premi pel valor de totes les compres realitzades en el període de la promoció, per la Targeta Club Caprabo premiada, amb un límit de 200€. A aquest efecte, s'acumularà a la Targeta Club Caprabo del/de la client/a premiat/da, l'import de la o de les compres realitzades en el període comprès entre l'1 i el 31 d'agost de 2021, en qualsevol de les botigues referides en l'apartat 2 anterior, amb el límit referit.


6.- SORTEIG

Una vegada acabada la promoció es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l'apartat 5 anterior a través de la web Sortea2.

El sorteig es realitzarà l'1 d'octubre de 2021.

De cara a realitzar el sorteig, CAPRABO, S. a. confeccionarà una llista de tots/es aquells/es titulars de la Targeta CLUB CAPRABO, que s'haguessin donat d'alta en el programa de fidelització i realitzat una compra igual o superior a 20 € amb la Targeta del Club Caprabo, dins de l'àmbit temporal i geogràfic fixat per les presents Bases, identificats a través del número de Targeta CLUB CAPRABO.

A aquest efecte es procedirà a triar a l'atzar un total de 5 números. El primer serà el/a guanyador/a i els/es 4 restants seran els/es suplents/es. Els/es suplents/es actuaran en ordre preferent per als casos en què l'organitzador/a no pogués contactar amb el/a guanyador/a, que no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fora o no complís amb els requisits de les presents bases per a poder rebre-ho, suposat en el qual perdria el dret al premi.

Una vegada des de CAPRABO es disposin de les dades del guanyador i s'hagi pogut contactar amb aquest, s'acumularà el premi a la Targeta Club Caprabo del/ de la guanyador/a i es publicarà el seu nom en la pàgina web (www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones) o un altre mitjà de comunicació que consideri adequat a tal fi, com més endavant s'indica.


7.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable i contacte

CAPRABO, S. a., Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032 dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge

Dels/les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Del/la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta de Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: “Sorteig compres d'Agost”

Més informació sobre protecció de dades

Condicions del club Caprabo, apartat 2, accessible a través de https://www.caprabo.com/es/home/politica-de-privacidad/8.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

1. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del/ de la guanyador/a.

2. L'acceptació del premi per part del/la guanyador/a implicarà que autoritza a CAPRABO a comunicar el seu nom i dos cognoms en la revista de socis CLUB CAPRABO, en la seva pàgina web, qualssevol altres webs del Grup EROSKI i xarxes socials, essencialment, a l'efecte de que tots/es els/es participants/es siguin coneixedors/es de la identitat del/de la guanyador/a.
Així mateix, amb l'acceptació del premi, el guanyador/a consent a ser fotografiat/da i/o gravat/da, en el seu cas, en el transcurs del lliurament del premi i al fet que CAPRABO pugui divulgar gratuïtament aquestes imatges a través dels mitjans referits en el paràgraf primer d'aquest punt, així com en qualsevol suport publicitari o promocional en el qual es faci referència a la present promoció i/o als programes de fidelització CLUB CAPRABO.

3. La gestió i responsabilitat de la present promoció correspon a CAPRABO.
CAPRABO quedarà eximida de tota obligació o compensació envers els/es participants/es si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels/es participants/es.

4. En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels/de les participants/es, l'organització es reserva el dret a eliminar-los/es.

5. El mer fet de participar en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense reserves, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.
CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis en les Bases Legals que redundin en la bona fi de la present promoció així com a prorrogar-la, escurçar-la i cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.

6. Aquestes Bases s'interpretaran conforme a la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució d'aquestes, CAPRABO i els/es participants/es quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals predeterminats legalment.


Les bases estaran disponibles a la següent web: www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones.El Prat de Llobregat, a 28 de juliol de 2021