Anar al contingut principal de la pàgina

SORTEIG: 10 Polseres d'Activitat Xiaomi Mi Band 3 + 3 Llibres Guia Michelin "El meravellós món de la cuina amb Alvocat"

1.- OBJECTE I RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓ

Caprabo S.A. (En endavant, Caprabo), amb CIF A-08.115.032 i domicili en C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), sorteja entre els clients / seguidors de les seves Xarxes Socials Corporatives que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció, els premis que es detallen en l'apartat 5 següent.

L'objecte d'aquesta promoció és premiar els / les clients / seguidors de les Xarxes Socials Corporatives de Caprabo, en els termes i condicions previstos en aquestes Bases.

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA PROMOCIÓ

L'àmbit geogràfic d'aquesta promoció és Catalunya i Andorra.

 

3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ

La campanya comercial es realitzarà el dia 27 de maig de 2019 i finalitzarà el 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos (en endavant, el "Període Promocional"), dins de la qual es duran a terme els següents sortejos en www.facebook.com /caprabo:

* 5 Polseres Xiaomi Mi Band 3 a Facebook del 27 de maig al 2 de juny de 2019

* 5 Polseres Xiaomi Mi Band 3 a Facebook del 10 al 16 de juny de 2019

* 3 llibres de "El Meravellós Món de la cuina amb Alvocat" el dia 6 de juny de 2019

 

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ


Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents suports:

Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo

Caprabo llançarà una acció especial mitjançant un post al mur de la seva pàgina corporativa www.facebook.com/caprabo en què farem alguna pregunta als seguidors en el qual es premiarà la participació amb el sorteig de polseres d'activitat i els llibres a les dates indicades en el punt 3.

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els i usuaris i usuàries que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels i les mateix@s en posteriors concursos per no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

La participació en aquesta promoció és automàtica i completament gratuïta.

 

5.- PREMIS

Entre tots / es els / les clients / seguidors que hagin complert amb el que disposa l'apartat anterior, Caprabo sortejarà 10 polseres Fit Xiaomi Mi Band 3 valorades cadascuna en 29,90 € i 3 llibres.

* 5 Polseres Xiaomi Mi Band 3 a Facebook del 27 de maig al 2 de juny de 2019

* 5 Polseres Xiaomi Mi Band 3 a Facebook del 10 al 16 de juny de 2019

* 3 llibres de "El Meravellós Món de la cuina amb Alvocat" el dia 6 de juny de 2019

El Premi és el descrit en les presents Bases Legals, sense opció a canvis de color, equipament o altres característiques de la mateixa, i no podrà bescanviar, en cap cas, pel seu valor en metàl·lic ni per qualsevol altre premi.

La renúncia al Premi per part del Guanyador no dóna dret a cap compensació i el Premi o el dret a la seva obtenció és intransferible.

 

6.- SORTEIG

Un cop acabats els períodes de promoció, es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l'apartat següent.

* Sorteig de 5 polseres del 27 de maig al 2 de juny de 2019; el dilluns 3 de juny.

* Sorteig de 5 polseres del 10 al 16 de juny de 2019, el dilluns 17 de juny.

* Sorteig de 3 llibres el 6 de Juny "el meravellós món de la cuina amb Alvocat", el divendres 7 de juny.

 

El sorteig es realitzarà a través de la plataforma www.sortea2.com, com sorteig certificat.

A aquest efecte, un cop conclosa la promoció, CAPRABO confeccionarà un llistat per a cada un dels sortejos amb tots / es els / les guanyadors, que es pujarà a la plataforma www.sortea2.com triarà de la llista, per a cada un dels aleatòriament:

- 5 números que es correspondran amb els guanyadors / es de les 5 polseres

- altres 5 nombres que es correspondran amb els suplents

 

El mateix per al cas dels llibres:

- 3 nombres que es correspondran amb els guanyadors / es dels 3 llibres

- altres 3 nombres que es correspondran amb els suplents

Caprabo contactarà amb els / les guanyadors / es per tal d'informar-los de la seva condició de guanyador per Xarxes Socials i exposarà el llistat dels mateix en la següent adreça https://promociones.caprabo.com/es/297/ganadores

En el cas que al quart dia laborable a partir de la data del sorteig el guanyador no hagués contactat amb Caprabo, es procedirà de la mateixa manera amb els suplents en estricte ordre d'extracció fins a assignar tots els premis en els termes anteriors.

En el contacte a més de comunicar-li la seva condició de Guanyador del Sorteig de la Promoció, es descriurà el Premi i se sol·licitarà la seva acceptació expressa del Premi a més de les seves dades personals per a poder gestionar el lliurament del mateix.

En cas que procedint de la forma indicada no fos acceptat el Premi per al Guanyador ni per cap dels suplents, el Sorteig quedarà desert.

 

7.- LLIURAMENT PREMI

Caprabo es posarà en contacte amb el Guanyador una vegada que les polseres i llibres estiguin disponibles per al seu lliurament i acordar el lloc i manera de lliurament del mateix. El lliurament es realitzarà exclusivament en territori espanyol per part de Frigorífics de Basauri, S.L. (FRIBASA), a qui Caprabo facilitarà les dades de contacte del Guanyador.

El lliurament del premi es realitzarà per l'empresa FRIBASA a través d'una empresa de missatgeria (DHL) mitjançant enviament postal al domicili que el guanyador / a hagi indicat després de la trucada telefònica.

El Premi es lliurarà en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar de la data en què el Guanyador hagi acceptat el premi.

Caprabo no es fa responsable dels possibles errors en les dades facilitades per al lliurament del Premi que el mateix Guanyador pogués facilitar.
8.- DIFUSIÓ DEL NOM I IMATGE DEL GUANYADOR

Els guanyadors, com a conseqüència de l'acceptació de les presents Bases Legals, autoritzen expressament a Caprabo, FRIBASA i WORLD AVOCADO ORGANIZATION (d'ara endavant, “WAO"), aquestes dues últimes entitats col·laboradores de la Promoció, a utilitzar els seus noms, cognoms i imatge a escala nacional, bé en premsa escrita, bé en publicacions promocionals escrites de les referides entitats, o bé en l'àmbit d'Internet, tant en pàgines web de les indicades entitats com en mitjans de comunicació per Internet, per a la realització d'una activitat publicitària, promocional o de màrqueting exclusivament relacionada amb la Promoció.

Addicionalment, els Guanyadors autoritzen al fet que Caprabo o les entitats col·laboradores de la Promoció o els qui aquestes designin a aquest efecte, realitzin vídeos i fotos del lliurament del Premi que posteriorment podran ser utilitzades per part de Caprabo, FRIBASA i WAO, cedint quants drets d'imatge puguin ser necessaris per a l'explotació d'aquestes imatges i enregistraments, permetent així la seva reproducció, comunicació o publicació per a la realització d'una activitat publicitària, promocional o de màrqueting exclusivament relacionada amb la Promoció.

No existirà compensació econòmica de cap classe per als Guanyadors per la publicació dels seus noms, cognoms i/o imatges o per la reproducció, comunicació o publicació dels vídeos o fotos, amb excepció del Premi.9.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

1.- Tal com s'ha indicat, la participació en aquesta promoció és automàtica i gratuïta. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició dels guanyadors.

2.- L'acceptació del premi per part dels guanyadors implicarà que autoritza a Caprabo a comunicar el seu nom i dos cognoms, en la pàgina web https://promociones.caprabo.com , qualssevol altres webs de Caprabo i xarxes socials, essencialment, a l'efecte de què tots/as els/les participants siguin coneixedors/as de la identitat dels/les guanyadors/as. 

Si el/la guanyador/a no consentís en l'exposat en aquest apartat, això suposarà renunciar expressament i automàticament al premi.

3.- CAPRABO queda eximit de tota obligació o compensació per al cas que per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement públic.

CAPRABO no es fa responsable de les incidències i successos de tot ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d'algun
participant, interrupció o pèrdua de connexió...) que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic a causa d'un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes tals com una avaria en la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores d'aquest.

4.- En el cas de detectar irregularitats, l'organització es reserva el dret a eliminar de la promoció les targetes El Meu Club Caprabo afectades.

CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis en les Bases Legals que redundin en la bona fi de la present promoció, així com a prorrogar-la, escurçar-la i cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.


5.- INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Responsable i contacte

Caprabo, S. a., c/ ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat. dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge

Dels/les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Dels guanyadors: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil del titular del meu Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Comunicació de dades a terceres

Dades identificatives i de contacte a FRIGORÍFICS DE BASAURI, S.L. per al lliurament efectiu del premi a favor del guanyador del sorteig

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es ref.: “Sorteig bicicletes campanya Alvocat”

Més informació sobre protecció de dades

Avís legal de www.miclubcaprabo.com, apartat 6
https://caprabo.com/atencionalclient6.- El mer fet d'acceptar el premi objecte de la present promoció comporta l'acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de Caprabo quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquesta.

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb la present promoció finalitzarà transcorregut un mes des de la seva finalització.

7.- Aquestes Bases s'interpretaran conforme a la Llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució d'aquestes, Caprabo i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

8.- Bases dipositades accessibles a través de la web www.caprabo.com/promocions