Anar al contingut principal de la pàgina

SORTEIG 2 ROBOTS DE CUINA CECOTEC (model Mambo 10090)

Bases per la promoció de la campanya:

1.- Àmbit i titular de la campanya

Aquesta promoció es dirigeix a tots/es aquells/es clients/es titulars o addicionals de la targeta del Club Caprabo. El/la titular de la campanya és la companyia CAPRABO, S.A. (d'ara endavant Caprabo), amb domicili en l'avinguda de l’Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032.


2.- Objecte

La present campanya té com a objecte el sorteig de

2 ROBOTS DE CUINA CECOTEC model Mambo 10090,

entre els/les clients/es titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo, amb la finalitat de promocionar la utilització de l'entorn digital de Caprabo.


3.- Vigència

La vigència de la campanya abastarà des del día

1 fins al 30 de novembre (tots dos inclosos).


4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer:

  1. A través del portal de Caprabo a internet (www.caprabo.com)
  2. A través de cupons informatius en els propis establiments
  3. A través de la revista de Caprabo “Sabor”.
  4. A través d'e-mail als/les clients/es que han autoritzat la comunicació per aquest mitjà.
  5. A través de folletos i megafonies en els punts de venda.
  6. A través de comunicació en xarxes socials (Facebook, twitter)5.- Condicions de participació

Podran participar a la present promoció tots/es aquells/es titulars o addicionals de la Targeta CLUB CAPRABO, majors de 18 anys, que tinguin registre a la web o a l'app de Caprabo, entrin en alguna d'aquestes 2 aplicacions i activin qualsevol cupó de descompte digital, dins de l'àmbit temporal marcat per aquestes Bases.

Perquè aquests/es clients/es optin al premi assignat mitjançant sorteig (segons es detalla en el punt 6), durant el període de vigència de la campanya (és a dir, de l’1 de noviembre de 2021 fins al dia 30 de novembre de 2021, tots dos inclosos), hauran d'activar qualsevol cupó descompte digital ja sigui a través de la web www.caprabo.com/clubcaprabo o l'app de Caprabo.

El/la client/a tindrà nomès una participació en el sorteig amb independència de si activa un o més cupons durant el període de vigència de la campanya.

Les activacions de cupons descompte digitals realitzades, que compleixin les expressades condicions, quedaran registrades i Caprabo assignarà a cadascun dels/de les participants un número d'identificació per al sorteig.

El compliment d'aquestes condicions resulta requisit indispensable, conforme a les Bases de la present campanya, per a tenir opció a algun dels premis sortejats.

Per ALTES NOVES DE TARGETA CLIENT:

Els clients sense targeta Club Caprabo que vulguin participar en la promoció poden fer-se la targeta Club Caprabo al web www.caprabo.com/clubcaprabo o a l'APP de Caprabo.

El client pot baixar-se l'APP i registrar-se, però per poder activar descomptes, ha de realitzar alguna compra amb la nova targeta Club Caprabo, i esperar a l'endemà per activar els descomptes en online.


6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:


a) Condició de participants


Per a tenir opció als premis sortejats, el/la client/a haurà d'haver complert les condicions previstes en el punt 5.

En qualsevol cas, cada client podrà optar a un sol premi, excloent-se la possibilitat que pugui optar a altres premis.


b) Premis

Els premis consistiran en:

2 ROBOTS DE CUINA Mambo 10090 CECOTEC valorats en 339€ cadascun.

En cap cas es substituirà el premi, a petició de l'afortunat/da, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d'intransferible, de tal forma que si el/la guanyador/a no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar a la reserva corresponent.

c) Sorteig

Una vegada acabada la promoció es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l'apartat 5 anterior a través de la web Sortea2.


El sorteig es realitzarà el 3 de desembre de 2021.


De cara a realitzar el sorteig, CAPRABO, S. a. confeccionarà una llista de tots/es aquells/es titulars de la Targeta CLUB CAPRABO, que hagin  activat qualsevol cupó descompte digital ja sigui a través de la web www.caprabo.com/clubcaprabo o l'app de Caprabo en el periode indicat.

Es triarà de manera aleatòria i per rigorós ordre i extracció, un total de 4 números, 2 corresponents als guanyadors, extraient-se seguidament un total de 2 números, corresponents als reserves.

Els reserves actuaran en ordre preferent per als casos en què l'organitzador/a no pogués contactar amb algun dels/de les guanyadors/es, que algun dels mateixos no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fora o no complís amb els requisits de les presents bases per a poder rebre-ho. En el supòsit en què això ocorregués també amb tots els reserves, el premi es declararia desert i quedaria a la disposició de l'organitzador/a.

La llista de premiats es publicarà, una vegada realitzat el sorteig, a través de la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/promocions), a partir del 6 de desembre de 2021.


d) Comunicació i lliurament del premi


Als clients premiats en el sorteig, Caprabo els informarà telefònicament o per correu electrònic de la seva condició de guanyadors, entre els dies 9 i 10 de desembre de 2021, a través de les dades facilitades en participar en aquesta promoció o bé a partir de les dades del/de la client/a que es trobin en la base de dades del Club Client. Si arribada la data última referida els/les guanyadors/es no han estat localitzats o no han confirmat l'acceptació del premi, s'entendrà caducat el dret al premi, sense opció de reclamació, passant el mateix a la següent reserva, segons el que s'estableix en l'apartat anterior.

En el moment de la trucada telefònica se'ls informarà del procediment a seguir per al lliurament del premi.
Si el premi no ha estat recollit als quinze dies des que s'hagués comunicat la condició de guanyador/a, s'entendrà que el mateix ha caducat, perdent-se el dret a la seva percepció.


7.- Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable i contacte

CAPRABO, S. a., avinguda de l’estany de la messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (08908). dpo@eroski.es

Dades captades, interès legítim i termini d'emmagatzematge

Dels/de les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis. Una vegada conclosa la promoció el fitxer serà destruït. Del/de la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta del Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurament de premis i continuar prestant els serveis del Club sobre la base de les seves condicions.

Finalitat

Gestionar la present promoció i lliurament de premis.

Exercici de drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es  Referència: “Sorteig 2 robots de cuina Cecotec”

Més informació sobre protecció de dades

Condicions del club Caprabo, apartat 4, accessible a través de https://www.caprabo.com/es/home/politica-de-privacidad/8.- Dret a l'eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

9.- Cessió dels drets d'imatge

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret al fet que el seu nom i si anés necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoniatge de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb finalitats comercials o informatius i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap mena.


10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels/de les participants i comunicant-ho degudament.


11.- Acceptació de Bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment.


12.- Dipòsit

Les presents Bases quedaran dipositades en les oficines de Caprabo, situades en l'adreça indicada al principi d'aquestes bases, sent també accessibles a través de la web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/promocions), així com en les pròpies botigues, a través d'aquesta mateixa web.


13.- Legislació aplicable i Jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els/les participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.


El Prat de Llobregat, a 6 d’octubre de 2021.