Anar al contingut principal de la pàgina

Sorteig mensual d'un vigila nadons "Miniland Baby"

Mecànica promocional:

CAPRABO, S.A. amb NIF número i domicili al C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza accions de promoció dels seus canals corporatius i / o en xarxes socials (Facebook.com/caprabo i Twitter.com/caprabo).

1.- OBJECTE
L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció d'un producte d'ús, per recents Pares, que calmin d'alta en el Programa Benvingut Nadó Caprabo.

2.- ÀMBIT PERSONAL
Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència a les zones on operen les botigues físiques de Caprabo (Catalunya, Navarra i Andorra) i que es donin d'alta en el Programa Benvingut Nadó.

3.- MACÀNICA DE PARTICIPACIÓ
Es sortejarà de manera mensual 1 Vigila Nadons entre totes les persones que es donin d'alta per sol·licitar la Canastreta del Programa Benvingut Nadó de Caprabo, i que posteriorment facilitin les seves dades en el formulari indicat per a aquesta promoció: http://promociones.caprabo.com/ca/277/emporta-t-un-vigila-bebes-amb-benvingut-nado
En el sorteig entraran les dades recollides en el formulari de la promoció en el mes natural anterior a la data del sorteig.

4.- ÀMBIT TERRITORIAL
L'àmbit es circumscriu a les zones on operen les botigues físiques de Caprabo: Catalunya, Navarra i Andorra.

5. - DURADA
La promoció estarà vigent durant els mesos d'octubre 2017 març 2018, ambdós inclosos.

 

6.- GUANYADORS I SORTEIG
El guanyador es publicarà en https://www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/ els primers dies del mes posterior al sorteig i es contactaran per e-mail o via telefònica des d'Atenció al Client de Caprabo.

Mitjançant la seva publicació d'un post en línia editorial dels perfils corporatius de Facebook.com/caprabo o Twitter.com/caprabo

 

7.- PREMI A ATORGAR
El premi consistirà en un Vigila marca Miniland baby. Es sortejaran 7 dispositius.

8.- LLIURAMENT DEL PREMI

El guanyador rebrà el premi, per correu, a l'adreça facilitada en el moment del registre d'alta nadó, quan sol·licita la canastreta.

Els premis objecte del present concurs, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador / es.


9.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATSCAPRABO, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.
Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

Es limita a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix que retira les participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

 

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de CAPRABO, SA a fi d’acomplir al lliurament de premis objecte de la present promoció, així com per informar l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca CAPRABO per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre).

 

11.- DRETS D'IMATGE
L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.

12.- DIVERGÈNCIES
Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

13.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

 

L'Hospitalet de Llobregat, a 6 setembre 2016

CAPRABO, SA