Anar al contingut principal de la pàgina

"Viatge Gastronòmic A Samarcanda per la Ruta de la Seda per la Ruta de la seda. Uzbekistan"

BASES PER A LA PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA:

1.- Àmbit territorial i titular de la campanya

L'àmbit de la present campanya és el d'Espanya i s'estén a tots els establiments ubicats en aquest àmbit territorial i que operen sota el rètol CAPRABO, sent el titular de la campanya la companyia CAPRABO, SA (Des d'ara Caprabo), amb domicili al c / ciències, 135 de l'Hospitalet de Llobregat i CIF A-08.115.032.

2.- Objecte

La present campanya té com a objecte la promoció del programa del Xef Caprabo, així com la promoció de les vendes en els establiments CAPRABO, entre els clients titulars o addicionals de la targeta meu Club Caprabo, per a això es porta a terme el sorteig d'un viatge Gastronòmic per la Ruta de la Seda (Uzbekistan).

 
3.- Vigència

La vigència de la campanya comprendrà des del dia 10 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019 (ambdós inclosos).


4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer:

a) Mitjançant el portal de Caprabo a internet (www.caprabo.com)

b) A través dels perfils corporatius de Caprabo a les xarxes socials.

c) Mitjançant la revista de Caprabo "Sabor" Nadal 2018.

d) A través d'e-mail als clients que han autoritzat la comunicació per aquest mitjà.

5.- Condicions de participació

Podran participar en aquesta campanya tots aquells clients que en el moment de realitzar la compra en el període definit, disposin de la targeta meu Club Caprabo, ja sigui en condició de titulars o d'addicionals, segons les bases de dades que hi ha en els arxius de Caprabo i compleixin amb els requisits seguidament indicats.

Perquè aquests clients optin al premi assignat mitjançant sorteig (segons es detalla en el punt 6), han de:
Realitzar durant el període de vigència de la campanya (és a dir, del 10 de desembre de 2018 fins al dia 13 de gener de 2019, ambdós inclosos), una compra, presentant la targeta meu Club Caprabo, d'un import mínim de 30 euros ( import total tiquet), en qualsevol dels centres Caprabo, inclòs capraboacasa.

Ser seguidors del perfil @ChefCaprabo_oficial a Instagram o del perfil oficial de Caprabo a Facebook i

Omplir el formulari de participació del concurs que trobaran a la següent adreça http://promociones.caprabo.com/es/

La compra mínima assenyalada haurà de constar en un mateix tiquet de caixa. El client tindrà una participació en el sorteig cada vegada que compleixi totes les condicions abans detallades.

Les compres realitzades, que compleixin les expressades condicions, quedaran registrades i Caprabo assignarà a cada un dels participants un número d'identificació per al sorteig.

El compliment d'aquestes condicions resulta requisit indispensable, d'acord amb les Bases de la present campanya, per tenir opció a algun dels premis sortejats.


6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

a) Condició de participants

 Per tenir opció als premis sortejats, el client haurà d'haver complert les condicions previstes en el punt 5.


b) Premis

El premi consistirà en:

1 viatge Gastronòmic per a 1 persona a Samarcanda (Uzbekistan), per la Ruta de la Seda, organitzat i patrocinat per Holos Travel & Experiences. Vols Inclosos. Els detalls del viatge consten en la següent adreça:

http://holostravel.com/journeys/samarkand-by-the-silk-road/#1484134688506-b648d98c-d2dd 

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a l'efecte de I.R.P.F., segons determina la legislació vigent, venint per tant obligat Caprabo, si escau, al preceptiu ingrés a compte de l'IRPF i / o la pràctica de la retenció procedent.

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l'afortunat, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració de intransferible, de manera que si el guanyador no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar el reserva corresponent.


c) Sorteig

 El dia 23 de gener de 2019, es realitzarà un sorteig davant el Notari de Barcelona, Sr. Ildelfonso Sánchez Prat, en què participaran tots aquells clients que compleixin les condicions definides en el punt 5 i en el qual el Notari triarà de forma aleatòria i per rigorós ordre i extracció el guanyador, extraient tot seguit un total de 3números, corresponents als reserves.

Els reserves actuaran en ordre preferent per als casos en què l'organitzador no pogués contactar amb el guanyador, que el mateix no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fos o no complís amb els requisits de les presents bases per poder rebre-ho. En el supòsit en què això passés també amb tots els reserves, el premi es declararia desert i quedaria a disposició de l'organitzador.

La condició de guanyador i la relació de reserves es publicarà, un cop realitzat el sorteig, a través del web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones), a partir de l'1 de febrer de 2019.

d) Comunicació i lliurament del premi

Al client premiat en el sorteig, Caprabo l'informarà telefònicament o per correu electrònic de la seva condició de guanyador, entre els dies 23 de gener de 2019 i l'1 de febrer de 2019, mitjançant el les dades facilitades en participar en aquesta promoció o bé a partir de les dades del client que es trobin a la base de dades de la meva Club Caprabo. Si arribada la data última referida el guanyador no hagués estat localitzat o no hagués confirmat l'acceptació del premi, s'entendrà caducat el dret al premi, sense opció de reclamació, passant el mateix als reserves per ordre d'extracció del Notari, segons el que estableix en l'apartat anterior.

En el moment de la trucada telefònica se li informarà del procediment a seguir per al lliurament del premi. En qualsevol cas, en el moment del lliurament, el guanyador haurà de lliurar una fotocòpia del D.N.I., als efectes de les oportunes declaracions fiscals a realitzar per part de Caprabo.

Si el premi no ha estat recollit als quinze dies des que s'hagués comunicat la condició de guanyador, s'entendrà que el mateix ha caducat i es perdrà el dret a la percepció.

7. Protecció de dades personals

Les dades personals dels participants seran tractats per CAPRABO, SA de forma confidencial i sempre de conformitat amb el que estableix el programa d'El meu Club Caprabo, segons les condicions generals i la política de protecció de dades que el client coneix i acceptar en donar-se d'alta en La meva Club Caprabo.

CAPRABO, SA així mateix tractarà les dades identificatives del guanyador amb la finalitat de gestionar la present promoció i als efectes de procedir al lliurament del premi.

El participant que estigués interessat, podrà revocar el seu consentiment, accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar el seu tractament i sol·licitar la portabilitat dels mateixos, contactant a aquest efecte a través de dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 93 261 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) oa www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/, amb assumpte Ref .: "SORTEIG VIATGE GASTRONÒMIC a SAMARCANDA PER LA RUTA DE LA SEDA "


8.- Dret a l'eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.


9.- Cessió dels drets d'imatge

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part del premiat i reserves a la cessió del dret que el seu nom i si fos necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb fins comercials o informatives i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap tipus.


10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant degudament.


11.- Acceptació de Bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l'acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, a petició d'aquest, a les dependències centrals de la Companyia compareixent (c / Ciències núm 135 de l'Hospitalet de Llobregat) , al web de Caprabo anteriorment indicada, així com en els seus establiments, accedint a través dels mateixos a la referida web.


12.- Dipòsit

Les presents bases quedaran dipositades davant del Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr Ildefonso Sánchez Prat, estant també disponibles a través del web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones) , així com en les pròpies botigues, a través d'aquesta mateixa web.


13.- Legislació aplicable i jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.L'Hospitalet de Llobregat, a 26 d'octubre de 2.018.