Anar al contingut principal de la pàgina
 1. Introducció

 

L'accés a AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

 

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut dels presents Termes i Condicions de navegació haurà d'abandonar AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

 

L'accés a AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL té caràcter gratuït, sense perjudici de la necessitat que l'usuari es registri la primera vegada que desitgi utilitzar els serveis oferts a través d'aquesta.

 

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Termes i condicions. Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Les connexions amb altres llocs A AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte als presents Termes i Condicions d'ús així com als eventuals condicionats específics que AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL requereixi. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida.

 

El Responsable d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració del present MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, les condicions d'ús i servei així com els seus continguts. De la mateixa manera, podrà eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés procurant informar l'usuari d'aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

 

 

 1. Identitat del titular d'aquest mitjà i/o entorn digital

 

Les dades identificatives del responsable d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL són els següents:

CAPRABO, S.A.CAPRABO, S. A.

c/ ciencias, 135

08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

CIF.-A-08115032

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.423, foli 211, fulla B-5.708, inscripció 32a.

Tlfn: 93 261 60 60

 

 

 1. Drets i obligacions del prestador dels serveis

 

3.a).- Com a proveïdor del servei, CAPRABO, S. a. es troba obligada a prestar els serveis oferts per AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

 

3.b).- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CAPRABO, S. a. té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

 

3.c).- CAPRABO, S. a. no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

 

CAPRABO, S. a. no garanteix el contingut subministrat, en el seu cas, per terceres parts, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que els usuaris o qualsevol altra persona facin d'aquesta.

 

3.d).- Els drets de propietat intel·lectual sobre AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL són titularitat de CAPRABO, S.A. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia.

 

 

 1. Drets i obligacions de l'usuari

 

4.a).- L'usuari, amb la finalitat de registrar-se en AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, haurà d'introduir un nom d'usuari i una contrasenya (o password) que seran les claus d'accés habitual. L'usuari serà responsable de la custòdia del seu nom d'usuari i contrasenya, responent del mal ús que, a conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer.

 

4.b).- En tot moment, l'usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de CAPRABO, S.A. o tercers.

 

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de CAPRABO, S.A. o qualssevol altres societats integrants del denominat GRUP EROSKI per a altres usuaris d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL o tercers.

 

4.c).- L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició CAPRABO, S. a. cap acció que causi mal o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, no causant problemes tècnics de qualsevol índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment A AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

 

4.d).- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, CAPRABO, S. a. es reserva el dret a prohibir-li l'accés a AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL.

 

 

 1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament d'aquest mitjà i/o entorn digital i dels seus serveis.

 

5.a).- CAPRABO, S. a. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL i dels seus serveis.

D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL.

 

En qualsevol cas, CAPRABO, S. A. realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL.

 

5.b).- CAPRABO, S. A. posa a la disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedeixin l'accés als mateixos per part de tercers no autoritzats. CAPRABO, S. a. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

 

5.c).- Malgrat que CAPRABO, S. A. ha implantat totes aquelles mesures de seguretat adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

CAPRABO, S. A. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

 

 

Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.

 

 

 1. Propietat intel·lectual

 

Tots els drets sobre el contingut d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL pertanyen a CAPRABO, S. a. excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

 

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logos de CAPRABO, S. a., frames, bàners, el software i els seus diferents codis font i objecte, etc. d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL són titularitat de CAPRABO, S. A., que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests.

 

Els logos o signes distintius de la resta de societats integrants del denominat GRUP EROSKI són titularitat de cadascuna d'elles, disposant legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests, consentint expressament que els mateixos siguin incorporats, en el seu cas, en AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL.

 

L'usuari que accedeixi a AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

 

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL la titularitat del qual siguin empreses col·laboradores de CAPRABO, S. A. els seran aplicable, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contra.

 

Queda terminantment prohibida l'alteració d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL per part de l'usuari i que pugui afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

CAPRABO, S. A. vetllarà perquè els continguts d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

 

 1. Protecció de dades de caràcter personal

 

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la Política de Protecció de dades.

 

Sense perjudici d'això s'informa:

 

7.a) Per a accedir a i/o utilitzar alguns dels Serveis és necessari que els Usuaris proporcionin prèviament a CAPRABO, S. A. certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les “Dades Personals”), que CAPRABO, S. A. tractarà i incorporarà a un fitxer automatitzat, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, encara que fonamentalment les dades que l'usuari faciliti a CAPRABO, S. A. tenen com a finalitat prestar els servei d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL.

 

7.b) Totes aquestes circumstàncies seran prèvia i degudament advertides per CAPRABO, S. A. als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible.

 

7.c) Si l'Usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, informarà dites terceres del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets, identificarà a CAPRABO, S.A. i haurà d'obtenir el consentiment de dita tercera per a comunicar les dades d'aquest A CAPRABO, S.A..

 

7.d) CAPRABO, S.A. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, CAPRABO, S. a. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. Això no obstant, CAPRABO, S. a. revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

 

7.c) Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, supressió, rectificació, limitació, oposar-se al seu tractament, revocar el seu consentiment o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, contactant amb CAPRABO, S.A. seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit a aquest efecte en la Política de Protecció de Dades.

CAPRABO, S. A. ha adquirit des d'un principi un seriós compromís a fi de garantir la seguretat en totes les seves transaccions comercials.

Per aquest motiu, el sistema de Comerç Electrònic utilitzat per aquesta societat es troba allotjat en un Servidor Segur, certificació obtinguda i avalada, de manera que tot enviament d'informació confidencial es realitza de manera segura, mitjançant el sistema avançat d'encriptació de dades SSL. (Secure Socket Layer).

L'usuari pot conèixer que es troba en una zona segura quan la URL canvia d'https:// a https://, visualitzant a més un cadenat tancat en la part inferior del navegador. D'aquesta forma, totes les dades que s'enviïn a partir d'aquest moment viatjaran totalment encriptats, garantint la total seguretat de les transaccions.

 

 

 1. Cookies

 

Tota la informació sobre l'ús que fa AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL de cookies està recollida i detallada en la Política de Cookies.

 

 

 1. Vincles o enllaços hipertextuales

 

No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra A AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL sense el previ i exprés consentiment de CAPRABO, S. A.

 

En el cas que AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o mitjans no gestionats per CAPRABO, S. a., aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests portals, llocs, mitjans o entorns digitals, ni és responsable del contingut d'aquests. Els links que AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests.

 

En tot cas, CAPRABO, S.A. i les empreses del denominat GRUP EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per dites terceres enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests.

 

 

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula dels presents Termes i Condicions de navegació i ús d'AQUEST MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL de CAPRABO, S. A. fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada tret que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de manera integral.

 

 

 1. Llei aplicable i jurisdicció

 

Aquests Termes i Condicions d'ús i navegació així com qualsevol relació entre l'usuari i CAPRABO, S. a. es regiran per la legislació espanyola.

 

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut dels presents Termes i Condicions o de les relacions entre l'usuari i CAPRABO, S. A. totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.