Anar al contingut principal de la pàgina
 

CONDICIONS DEL PROGRAMA DEL CLUB CAPRABO


El Programa El Club Caprabo ha estat creat per Caprabo, S.A (d'ara endavant Caprabo) amb domicili en Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032, companyia pertanyent al Grup Eroski, amb la finalitat d'atorgar als clients que s'adhereixin al mateix beneficis, remetre informació o ofertes sobre productes i serveis propis o de tercers, participar en les diferents promocions que es realitzin i accedir als avantatges establerts en aquest Programa de fidelització. Per a beneficiar-se dels avantatges del Programa del Club Caprabo (d'ara endavant, el Programa), és necessari disposar de la Targeta, de caràcter gratuït i exhibir la mateixa en el moment de la seva utilització. El Programa serà aplicable en els establiments amb rètol Caprabo, l'establiment online de Caprabo www.capraboacasa.com així com en els establiments amb rètol Rapid, si bé els beneficis podran ser diferenciats, segons les promocions comunicades en cada cas. El Programa es regula de conformitat amb el que s'estableix en aquestes Condicions Generals (d'ara endavant CCGG), així com de conformitat amb les Condicions Particulars de cada promoció, que consten publicades a www.caprabo.com .
Els clients de Caprabo poden sol·licitar la seva adhesió al Programa si són majors de 18 anys i sempre que, amb independència de la seva nacionalitat, disposin d'un domicili a Espanya o Andorra. Per a gaudir dels serveis i avantatges del Programa, fa falta complementar el formulari d'alta de manera íntegra, signant la sol·licitud, ja sigui de manera física o a través de la nostra web, la qual cosa implicarà l'acceptació d'aquestes CCGG. S'entendrà en tot cas, que l'acceptació d'aquestes CCGG s'ha produït si vostè utilitza la targeta del Programa (d'ara endavant la Targeta), clara acció afirmativa que suposarà el consentiment de l'interessat al tractament de les seves dades de caràcter personal. No obstant això, durant el termini que mediï entre l'ús de la targeta i la recepció per Caprabo del formulari d'inscripció degudament acceptat, el Titular podrà anar acumulant beneficis, si bé els mateixos no podran ser canviats mentre Caprabo no hagi rebut, degudament emplenat i signat, especialment amb totes les dades d'identificació, el formulari corresponent a la targeta de què es tracti o el Titular hagi acreditat la informació necessària a través del lloc “web” que Caprabo autoritzi a cada moment.
El titular de la Targeta podrà sol·licitar Targetes addicionals associades al seu compte, per a membres de la seva família o, en alguns casos per a col·lectius, amb un límit màxim de vuit Targetes addicionals, així com donar-les de baixa. Així mateix, el titular podrà donar-se de baixa, trucant al telèfon 932616060. Les referències que es fan als Clients en aquestes CCGG, comprenen tant als titulars com a les addicionals d'aquestes.


Les targetes són propietat de Caprabo i no tenen la consideració d'un mitjà de pagament. En conseqüència, les targetes hauran de ser custodiades diligentment pels Clients. En cas de pèrdua o sostracció de la Targeta, el Client haurà de comunicar-lo al servei d'Atenció al Client de Caprabo, trucant al telèfon 932616060 o comunicant-lo a través de www.caprabo.com/atencioalclient. La falta de comunicació dintre del termini i en la forma escaient, eximirà a Caprabo de responsabilitat sobre la utilització que es pugui fer amb la seva targeta.
El canvi del saldo generat en la Targeta per la compra d'articles que impliquin aquest benefici (acumulació de descomptes), segons els avantatges vigents del Programa, només es podrà realitzar en futures compres a realitzar en establiments Caprabo, sempre que l'import a pagar del tiquet on s'apliqui el descompte sigui d'un import igual o superior al descompte a aplicar i, a més, s'acrediti mitjançant l'exhibició del DNI o un document equivalent, ser el Titular o un Addicional del compte on s'ha generat aquest saldo.
En el cas de devolució d'un producte que s'hagués meritat saldo per al Client, es restarà del compte de la Targeta la quantia del benefici rebut que hagués generat aquesta compra. Si això no fos possible perquè el Client, en el temps que transcorri entre l'adquisició del producte i la devolució del mateix hagués consumit el saldo disponible, el Client haurà de reemborsar la diferència.
Caprabo es reserva el dret a actualitzar i modificar aquestes CCGG, prèvia comunicació als Clients amb una antelació mínima d'un mes, pels canals de comunicació habituals utilitzats amb els Clients. En qualsevol cas, l'obtenció dels nous avantatges comercials per qualsevol mitjà una vegada feta qualsevol modificació d'aquestes CCGG, serà considerada com una acceptació per part del Client del contingut d'aquestes. El Programa serà vigent de manera indefinida. Així i tot, Caprabo es reserva el dret de finalitzar-lo quan ho estimi oportú, sempre que prèviament el comuniqui als Titulars amb una antelació mínima d'un mes, pels canals de comunicació habituals utilitzats amb els Clients. La finalització del Programa no comportarà dret als Clients a cap indemnització, sense perjudici dels drets comercials que hagin pogut adquirir prèviament i que podran ser canviats en les condicions que s'estableixin. En aquest cas Caprabo establirà un termini màxim durant el qual els Clients podran gaudir dels avantatges adquirits. Una vegada finalitzat aquest termini, finalitzessin els drets dels Clients en aquest sentit. Qualsevol ús fraudulent o indegut de les CCGG, de les Targetes, dels beneficis i en general de qualsevol promoció vinculada amb el Programa, serà considerat com un incompliment de les CCGG per part del Client, la qual cosa podrà comportar el bloqueig cautelar del compte fins a aclarir-lo esdevingut o bé la cancel·lació de la condició de Client adherit al Programa per a les persones implicades en els fraus, ja siguin aquests realitzats o en grau de temptativa. A aquest efecte Caprabo podrà procedir a donar de baixa al Client del Programa, donant per finalitzada la seva participació en qualsevol moment i amb efecte immediat, mitjançant comunicació per escrit, sempre que es disposin de dades per a fer aquesta comunicació. Així mateix, Caprabo podrà oposar-se a incorporar al Programa a qualsevol persona que hagi incorregut en qualsevol incompliment previ dels CCGG o hagi causat qualsevol classe de perjudici o mal a Caprabo o al Grup Eroski del qual formen part.

OBTENCIÓ DE DESCOMPTES (*):


Les compres realitzades amb la Targeta generen un saldo per a descomptar en futures compres. Per cada 4€ d'import pagat de compra (IVA no inclòs) s'obtindrà un 0,02€ que s'inclouran en el compte del client.
Els clients que durant un semestre (de gener a juny, d'abril a setembre, de juliol a desembre o d'octubre a març) hagin realitzat compres entre 600€ i 1.200€ amb la Targeta, dupliquessin els euros que generin en les compres que realitzin durant tot l'any posterior al semestre corresponent (per a cada 4€ de compra IVA no inclòs, generessin 0,04€). No obstant això, l'inici del benefici a duplicar els euros es produirà després del transcurs d'un mes des que hagi finalitzat el referit semestre. En finalitzar aquesta anualitat, el benefici a duplicar els euros caduca, tret que durant la mateixa el client hagués realitzat compres per un import mínim de 1.200€, suposat en el qual el referit benefici es renovarà per una nova anualitat, i així successivament.
Caprabo es reserva el dret a cancel·lar els euros acumulats indegudament. Cada vegada que el client passi per caixa li ho informarà del saldo disponible. En aquest moment el client pot optar bé per continuar acumulant saldo o bé per canviar-ho de la compra que estigui fent en aquest moment. Per a aquells comptes de clients que disposin d'un titular i un o diversos addicionals, tot el saldo que els mateixos acumulin es computaran de manera conjunta i es podran canviar per qualsevol d'ells indistintament. Caprabo atorgarà la Targeta Or a aquells clients que ja disposessin de la Targeta i que durant un semestre (de gener a juny, d'abril a setembre, de juliol a desembre o d'octubre a març) realitzin compres superiors a 1.200€. Aquesta Targeta Or no serà operativa fins que hagi transcorregut un mes des de la finalització del semestre corresponent. La Targeta Or tindrà una validesa anual, que es renovarà per successius períodes anuals, sempre que, durant l'anualitat anterior a la data del seu venciment, el Client hagi realitzat compres per un import mínim de 2.400€. En cas de no aconseguir la referida xifra, el Client deixaria de beneficiar-se de les condicions de la Targeta Or. Els clients amb Targeta Or es beneficiaran d'avantatges especials com: - triplicar els punts obtinguts en les seves compres (per cada 4€ de compra IVA no inclòs, generaran 0,06€), -Felicitació i regal d'aniversari, -Revista Sabor gratuïta. El procés i els requisits per a l'obtenció, canvi i cancel·lació del saldo per als titulars de la Targeta Or són els mateixos que els esmentats per als quals no disposen d'aquesta, amb la diferència de les quanties corresponents i el dret a triplicar els euros.
De manera addicional als descomptes referits, els Clients de Caprabo es podran beneficiar d'altres descomptes per les promocions específiques que es publicitaran en www.caprabo.com i que es duguin a terme, ja sigui en els propis establiments de Caprabo com en la d'establiments de tercers, amb els quals Caprabo subscrigui acords en benefici dels seus Clients, descomptes que s'acumularan en el saldo de la Targeta, per a ser descomptats en futures compres en els establiments Caprabo. Ara bé, alguns d'aquests descomptes obtinguts mitjançant compres realitzades en www.capraboacasa.com, seran únicament aplicables per a futures compres realitzades en aquest canal de venda i al revés, alguns descomptes obtinguts en les compres realitzades a les botigues físiques o en l'aplicació per a dispositius mòbils (app), seran únicament aplicables per a futures compres realitzades a les botigues físiques.

(*) Aquestes condicions no són aplicables a determinats establiments de les comarques de Girona i del Pla de l'Estany, per ser-los aplicables als mateixos altres específiques i disponibles a través de www.caprabo.com/girona.

Aquestes CCGG es regularan de conformitat amb la legislació espanyola i són aplicables amb efectes del dia 8 d'octubre de 2020.

4.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
4.1 Responsable del tractament
CAPRABO S.A (D'ara endavant, CAPRABO), NIF: A-08.115032, Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (Barcelona). Dades de contacte del delegat de Protecció de dades: dpo@eroski.es

4.2 Quines dades tractem i durant quant temps?
CAPRABO tractarà les dades de caràcter personal facilitats pel client en ocasió de sol·licitud d'alta en el Programa, en general, identificatius, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular; aquests que ens facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l'ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i dades per a efectuar/autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular; els derivats a futur de la relació contractual; dades que CAPRABO pugui inferir a partir de dades estadístiques, CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu en El Club Caprabo o serveis CAPRABO, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals, que puguin néixer de possibles responsables vinculades al tracte de dades de client.

4.3 En què consent el Client quan facilita les seves dades?
CAPRABO tracta i emmagatzema dades necessàries per a: Desenvolupament, gestió, manteniment i control del Club de fidelització El Club Caprabo i els serveis vinculats a aquests.
CAPRABO, promotora, propietària i responsable del Programa, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal enumerats en l'apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el Club de fidelització i els serveis vinculats a aquest, per a fer estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o encreuament amb altres fitxers responsabilitat de CAPRABO, per a l'oferta de promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònics o no referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament). Aquest tracte és necessari per al desenvolupament i execució d'aquesta relació negocial/contractual. En cas contrari no se li podran assignar els avantatges relatius al Club Caprabo. No obstant l'anterior, el Client pot oposar-se al tracte de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d'aquesta mena d'enviaments, en el procés d'alta o en un moment posterior, seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit en l'apartat 4.

4.4 Pot l'usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb finalitats promocionals?
El client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, contactant a través de dpo@eroski.es fent clic en l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant al número d'atenció al client 932616060, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (Barcelona) o a www.caprabo.com/atencioalclient .

4.5 Les dades són comunicades a tercers?
Partners
CAPRABO, en l'abast del seu programa de fidelitat, arriba a acords amb diferents Partners, que, així mateix, desenvolupen la seva activitat en els sectors enumerats en el punt 3.
A vegades, podria ser necessari comunicar a aquests tercers nom i cognoms, així com el nom de Soci Club Caprabo, per a poder realitzar les verificacions oportunes per a aplicar, per part dels diferents Partners, la promoció acordada al Soci; En cas contrari, no sempre es podrien assignar els avantatges relatius al Programa en aquests Partners.

4.6 Administració Pública, Jutjats i Tribunals
Si les autoritats governamentals, com ara el cos de seguretat de l'Estat, els jutges i/o tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si fa falta presentar-la per a complir alguna llei, CAPRABO comunicarà a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.
Com pot l'usuari exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?
Tot Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 932616060, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (Barcelona) o a www.caprabo.com/atencioalclient .

4.7 Pot l'usuari facilitar dades de tercers a Caprabo?
En el supòsit en què els Clients facilitin a CAPRABO, S. A. dades de caràcter personal de terceres persones (per exemple, quan els Titulars facilitin dades dels Addicionals), aquests Clients s'obliguen a informar als tercers que les dades han estat facilitats a CAPRABO, S.A. i el seu contacte, la categoria de les dades facilitades, la finalitat i la base jurídica del tractament i la possibilitat d'exercitar els seus drets, segons la informació que consta anteriorment.