Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER A LA PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA: ENCÀRRECS FRESCOS 2020/2021

1.- Àmbit territorial i titular de la campanya

L’àmbit d’aquesta campanya és el de Catalunya i s’estén a tots els establiments que operen sota el rètol CAPRABO amb EROSKI situats en aquest àmbit territorial. El titular de la campanya és la companyia CAPRABO, S. A. (des d’ara Caprabo), amb domicili a l’Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat i CIF A-08115032.

 

2.- Objecte

Aquesta campanya té com a objectiu la promoció del servei d’encàrrecs de productes frescos en els establiments amb rètol CAPRABO amb EROSKI ubicats a Catalunya, entre els clients titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo.

 

3.- Vigència

La vigència de la campanya serà des del dia 21 fins al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

 

4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer mitjançant la seva comunicació en els punts de venda, a través de cartelleria informativa, fullets, etc., així com a través de la informació publicada als webs de Caprabo i als canals de Facebook, Twitter i Instagram de Caprabo.

 

5.- Condicions de participació

Podran participar en aquesta campanya tots aquells clients titulars o addicionals de la targeta Club Caprabo que des del dia 21 fins al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos, realitzin una o més compres en modalitat d’encàrrec a les seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria, fruita i verdura, forn de pa i solucions culinàries d’aquells establiments que disposin d’aquestes seccions. Així mateix, caldrà que es faci servir la targeta Club Caprabo en el moment de realitzar el pagament de l’encàrrec.

Les compres realitzades que compleixin les condicions expressades quedaran registrades, i Caprabo assignarà a cada un dels participants un número d’identificació per al sorteig.

El compliment d’aquestes condicions esdevé un requisit indispensable, d’acord amb les bases de la present campanya, per tenir opció a algun dels premis sortejats.

 

6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

 

a) Condició de participants

Per tenir opció als premis sortejats, el client haurà d’haver complert les condicions previstes en el punt 5.

En qualsevol cas, cada client podrà optar a un sol premi, si bé tindrà tantes participacions en el sorteig com encàrrecs realitzi en les dates esmentades.

 

b) Premis

S’estableixen 150 premis. Les persones que resultin premiades rebran l’import del seu encàrrec de manera gratuïta, amb un màxim de 100 € de premi per encàrrec. L’import del premi els serà ingressat a la seva targeta Club Caprabo, perquè sigui bescanviat en futures compres.

En el cas que els premis objecte de sorteig estiguessin subjectes a retenció a efecte d’IRPF, segons determina la legislació vigent, Caprabo realitzaria l’ingrés preceptiu a compte de l’IRPF i/o la pràctica de la retenció procedent.

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l’afortunat, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d’intransferible, de manera que si el guanyador no pogués o volgués acceptar-lo, Caprabo procediria a designar-ne un altre de reserva.

 

c) Sorteig

El dia 22 de gener de 2021, es realitzarà un sorteig davant el notari de Barcelona Sr. Ildelfonso Sánchez Prat, en què participaran tots aquells clients que compleixin les condicions definides en el punt 5 i en el qual el notari triarà de manera aleatòria i per rigorós ordre d’extracció un total de 150 números corresponents als guanyadors, i tot seguit extraurà un total de 30 números, corresponents als de reserva.

Els reserves actuaran en ordre preferent per als casos en què l’organitzador no pogués contactar amb algun dels guanyadors; que algun d’ells no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fos, o que no complís els requisits de les bases exposades per poder-lo rebre. En el supòsit que això també passés amb els reserves, els premis no lliurats es declararien deserts i restarien a disposició de l’organitzador.

La llista de premiats es publicarà, un cop realitzat el sorteig, a través del web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/ca/ofertas-y-promociones/promociones), a partir del 25 de gener de 2021.

 

d) Comunicació i lliurament del premi

Als clients premiats en el sorteig, Caprabo els comunicarà la seva condició de guanyadors, i procedirà al seu torn a ingressar l’import del premi a la targeta Club Caprabo del premiat. Si els guanyadors no han estat localitzats o no han confirmat l’acceptació del premi, s’entendrà caducat el dret al premi, sense opció de reclamació, i aquest passarà als reserves, segons el que estableix l’apartat anterior.

Si cal, Caprabo podrà requerir el lliurament de fotocòpia del DNI a efectes de les oportunes declaracions fiscals que Caprabo hagi de realitzar.

 

7.- Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable i contacte CAPRABO, S. A., Av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (08820). dpo@eroski.es

Dades recollides, interès legítim i termini d’emmagatzematge Dels/de les participants: (i) Dades identificatives i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades a un fitxer, amb la finalitat de gestionar aquesta promoció i el lliurament de premis. Un cop conclosa la promoció, el fitxer serà destruït. Del/de la guanyador/a: (i) Dades identificatives, imatge i de contacte; (ii) dades resultants de processos informàtics. Dades incorporades al perfil de titular de la targeta Club Caprabo, amb la finalitat de gestionar la present promoció i el lliurament de premis i seguir prestant els serveis del Club d’acord amb les seves condicions.

Finalitat Gestionar la present promoció i el lliurament de premis.

Exercici de drets Drets d’accés, rectificació, supressió, revocació de consentiment, oposició al seu tractament, limitació i/o sol·licitació de la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: “sorteig encàrrecs frescos 2020-2021”.

Més informació sobre protecció de dades Avís legal www.miclubcaprabo.com, apartat 6

 

8.- Dret a l’eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

9.- Cessió dels drets d’imatge

La participació en aquesta campanya implica l’acceptació per part dels premiats i dels reserves a la cessió del dret que el seu nom –i, si fos necessari, la seva imatge o veu– sigui publicat en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb finalitat comercial o informativa i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a cap tipus de contraprestació.

 

10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar aquestes bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant-ho degudament.

 

11.- Acceptació de les bases

La participació en aquesta campanya de màrqueting implica l’acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, si aquest les demana, a les dependències centrals de la Companyia compareixent, av. Estany de la Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat, a la web de Caprabo anteriorment indicada, així com als seus establiments, accedint a través d’ells a l’esmentada web.

 

12.- Dipòsit

Aquestes bases quedaran dipositades davant del notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat, i també estaran disponibles a través del web de Caprabo apartat de promocions (www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones), així com a les botigues a través d’aquesta mateixa web.

 

13.- Legislació aplicable i jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

El Prat de Llobregat, 18 de novembre de 2020