Anar al contingut principal de la pàgina

Mecànica acció Sorteig 8 packs de 4 entrades per Aquopolis

CAPRABO, S.A. amb CIF nombre A-08.115.032 i domicili en C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook.com/caprabo i Twitter.com/caprabo).

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció del sorteig de 8 packs de 4 entrades per Aquopolis a través del correu electrònic.


2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones que hagin rebut la comunicació en el correu electrònic.


3.- COMUNICACIÓ

Caprabo anunciarà la promoció a través del correu electrònic dirigit a un segment de clients.

4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ

Les persones que desitgin participar en les accions promocionals, hauran d'accedir a la pàgina de l’enquesta informada en el correu electrònic, i realitzar els següents passos:

I. El concursant ha de ser titular de la Targeta el Meu Club Caprabo

II. El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídiques a la enquesta informada, mitjançant els participants de la qual, es realitzarà el sorteig dels 8 packs de 4 entrades per Aquopolis.

* Nom

* Cognoms

* Ean Targeta meu Club Caprabo (13 dígits)

* DNI

*Email

* Telèfon Mòbil


III. Entre tots els participants que omplin aquests camps, s'escolliran 5 guanyadors mitjançant sorteig aleatori realitzat amb l'eina random.org.

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els usuaris i usuàries que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels i les mateixes en posteriors concursos al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

IV. Tant la promoció com els/les guanyadors/es es donaran a conèixer als consumidors a través d'una comunicació telefònica realitzada des del nostre departament d'atenció al client Caprabo. 

 

4.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL
La promoció estarà vigent des del 18 de juny de 2019 fins al 25 de juny de 2019 a les 24:00.


5.- GUANYADORS I SORTEIG
El sorteig es realitzarà el 26 de juny de 2019 i els guanyadors es donaran a conèixer entre el 27 de juny de 2019 i el 28 de juny de 2019 a través d'una comunicació telefònica des d'atenció al Client CAPRABO.

També publicaren un llistat amb els guanyadors a la mateixa plataforma on es realitza el sorteig.


6.- PREMI A ATORGAR
El premi de l'acció consistirà en 8 packs de 4 entrades en Aquopolis per gaudir durat el que resta de la temporada 2019.

Els premis objecte del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició dels guanyadors.


7.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI
Els  guanyadors seran comunicats telefònicament per Caprabo, SA.


8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS
Caprabo, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

Es limita el nombre de participacions a una per persona, es limitarà així mateix a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix que retira les participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo, SA o d’algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
CAPRABO tractarà les dades de caràcter personal facilitades pel client en ocasió de sol·licitud d'alta en el Programa, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular; aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l'ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i dades per efectuar / autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular; els derivats a futur de la relació contractual; dades que CAPRABO pugui inferir a partir de dades estadístiques, CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu en El meu Club Caprabo o serveis CAPRABO, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

9.1- En què consent el Client quan facilita les seves dades?

CAPRABO tracta i emmagatzema dades necessàries per a: Desenvolupament, gestió, manteniment i control del Club de fidelització meu Club Caprabo i els serveis vinculats al mateix.

CAPRABO, promotora, propietària i responsable del Programa, s'emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal enumerats en l'apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el Club de fidelització i els serveis vinculats al mateix, a força de estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de CAPRABO, per a l'oferta de promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament). aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d'aquesta relació negocial / contractual. En cas contrari no se li podran assignar els avantatges relatives a El meu Club Caprabo. No obstant l'anterior, el Client pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals i a la recepció d'aquest tipus d'enviaments, en el procés d'alta o en un moment posterior, seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit en l'apartat 4.

9.2- Pot l'usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb fins promocionals?

El Client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, contactant a través de i dpo@eroski.es, fent clic a l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant al número d'atenció al client 932616060, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/

9.3- Les dades són comunicades a tercers?

a. Partners

CAPRABO, en l'abast del seu programa de fidelitat, arriba a acords amb diferents Partners, que, així mateix, desenvolupen la seva activitat en els sectors enumerats en el punt 3.

De vegades, podria ser necessari comunicar a aquests tercers nom i cognoms, així com el nombre de Soci meu Club Caprabo, per tal de poder realitzar les verificacions oportunes per aplicar, per part dels diferents Partners, la promoció acordada al Soci; En cas contrari, no sempre es podrien assignar els avantatges relatives al Programa en aquests Partners.

b. Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l'estat, els jutges i/o tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, CAPRABO comunicarà a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

9.4- Com pot l'usuari exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot Client pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 932616060, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, c/ Ciències 135, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/ 

10.- DRETS D'IMATGE
L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.


11.- DIVERGÈNCIES
Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.


12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.
L’Hospitalet de Llobregat, a 18 de juny de 2019.


CAPRABO, S.A.