Anar al contingut principal de la pàgina

SORTEIG DE 6 COMPRES DE 60 EUROS

1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.

Caprabo S.A. (en endavant, CAPRABO), amb CIF A-08.115.032 i domicili en C/Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), desitja sortejar entre els empleats de Caprabo que compleixin amb els requisits de participació de la present promoció, els premis que es detallen en l'apartat 5 següent.

L'objecte d'aquesta promoció és premiar als empleats de Caprabo que realitzin compres durant la vigència de la present promoció i en els termes i condicions previstos en aquestes Bases.

 

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA PROMOCIÓ.

L'àmbit geogràfic d'aquesta promoció és Aragó, Catalunya, Andorra, i la comunitat foral de Navarra.

 

3.- DURADA DE LA PROMOCIÓ.

La promoció començarà l'1 de desembre de 2019 i finalitzarà al 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

Les compres realitzades participaran en el sorteig que es realitzarà a mes tancat.

 

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

Participaran en aquesta promoció tots / es els empleats de Caprabo que, en el transcurs de la mateixa, realitzin compres en els establiments amb rètol Caprabo amb/con Eroski i Capraboacasa, promoció no vàlida en els establiments Ràpid i Aliprox, per import igual o superior a 30 €, en un o diversos actes de compra i havent de quedar aquesta/es compra/s associada/es a la targeta corresponent.

(IMPORTANT: Serà requisit indispensable per entrar al sorteig haver facilitat, al donar-se d'alta en el club, un número de telèfon de contacte vàlid i no haver prohibit les comunicacions comercials per aquesta via. Comprovi-ho, i en cas contrari, poseu-vos en contacte amb atenció a client, 93 261 60 60, al més aviat possible.)

Així, el/la titular de la targeta Club Caprabo que compleixi el requisit de compra anteriorment indicat, obtindrà una participació per al sorteig que es realitzarà un cop finalitzada la promoció.

Per tal que en el sistema informàtic de CAPRABO quedi associada la compra dels productes a una targeta Club Caprabo concreta, el/la comprador/a, al passar per caixa, haurà de fer lliurament d'aquesta targeta a l'hora de realitzar el cobrament.

En conseqüència, la participació en aquesta promoció és automàtica i completament gratuïta.

Els premis de la present promoció correspondran al/a la titular de la targeta Club Caprabo a la qual estigui associada la participació premiada.

 

5.- PREMIS.

6 compres de 60€ cadascuna.

Aquests imports seran ingressats directament i automàticament a la targeta Club Caprabo del/de la guanyador/a incrementant el seu saldo.

 

6.- SORTEIG.

Un cop acabat el mes de desembre, es procedirà a realitzar el sorteig dels premis indicats en l'apartat anterior.

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma www.sortea2.com, com sorteig certificat.

A aquest efecte, un cop conclosa la promoció, CAPRABO confeccionarà un llistat amb tots/es els/les titulars de la targeta Club Caprabo que, durant la vigència de la mateixa, hagin realitzat compres a qualsevol botiga amb rètol Caprabo amb/con Eroski, per un import en un o diversos actes de compra, igual o superior a 30 €, i el/s mateix/os hagi/n quedat associat/s a la targeta Club Caprabo corresponent.

 

La plataforma www.sortea2.com triarà aleatòriament:

- 6 números que es correspondran amb els guanyadors/es de les 6 compres de 60 €.

- altres 6 nombres que es correspondran amb els suplents.

 

Caprabo contactarà amb els/les guanyadors/es per tal d'informar-los de la seva condició per telèfon.

El 7 de gener es comunicarà al/la guanyador/a la seva condició mitjançant comunicación interna. Si no és possible contactar amb cada un/a dels/les guanyadors/es o, si havent contactat, el/la guanyador/a rebutgés el seu premi, es procedirà de la mateixa manera amb els suplents en estricte ordre d'extracció fins a assignar tots els premis en els termes anteriorment establerts.

La càrrega del premi a la targeta Club Caprabo dels empleats agraciats/des la durà a terme Caprabo disposant d'un termini a aquest efecte fins al quinzè dia de cada mes.

 

7.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL.

 

1.- Tal com s'ha indicat, la participació en aquesta promoció és automàtica i gratuïta. El premi, en cap cas, podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi a petició del/de la guanyador/a.

2.- L'acceptació del premi per part del/de la guanyador/a implicarà que autoritza a Caprabo a comunicar el seu nom i dos cognoms, a la pàgina web https://promociones.caprabo.com, qualssevol altres webs de Caprabo i xarxes socials, essencialment, a l'efecte que tots/es els/les participants siguin coneixedors/es de la identitat dels/les guanyadors/es.

Si el/la guanyador/a no consentís en l'exposat en aquest apartat, això suposarà renunciar expressa i automàticament a el premi.

3.- CAPRABO queda eximit de tota obligació o compensació per al cas que per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement públic.

CAPRABO no es fa responsable de les incidències i successos de tot ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d'algun participant, interrupció o pèrdua de connexió ...) que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic causa d'un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per una deficient prestació de servei per part de les companyies subministradores d'ell mateix.

4.- En el cas de detectar irregularitats, l'organització es reserva el dret a eliminar de la promoció les targetes Club Caprabo afectades.

CAPRABO es reserva el dret a efectuar canvis en les Bases Legals que redundin en el bon fi de la present promoció així com a prorrogar-la, escurçar i cancel·lar quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents Bases.

 

 

8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les dades personals dels/les participants/es seran tractats, en tot cas, confidencialment i recopilats, si escau, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent CAPRABO S.A. titular i responsable d'aquest fitxer, amb CIF A-08.115.032 i domicili en C/Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona).

Caprabo precisa de les dades identificatives dels/les guanyadors/es amb la finalitat exclusiva de gestionar la present promoció i seran tractades únicament a efectes de procedir al lliurament dels premis.

El/la participant/a que estigués interessat/a podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i / o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint-se per escrit a Caprabo S.A. domicili en C/Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), amb assumpte Ref .: "AL DESEMBRE SORTEGEM 6 COMPRES DE 60 €", adjuntant una còpia del seu DNI, o entrant a https://Caprabo.com/atencionalcliente, o mitjançant una comunicació adreçada a: dpo@eroski.es

 

1.- El simple fet d'acceptar el premi objecte de la present promoció comporta l'acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de Caprabo pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la mateixa.

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb la present promoció finalitzarà transcorregut un mes des de la seva finalització.

2.- Aquestes Bases s'interpretaran d'acord amb la llei espanyola. Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les mateixes, Caprabo i els participants quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals que legalment els corresponguin.

3.- Bases dipositades accessibles a través del web www.caprabo.com/promociones

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, a 7 de novembre de 2019.