Anar al contingut principal de la pàgina

Sorteig 30 unitats Apple iPod shuffle 2GB

BASES PER A LA PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA

 

1.- Àmbit territorial i titular de la campanya

L'àmbit de la present campanya és el de Catalunya i s'estén a tots els establiments ubicats en aquest àmbit territorial i que operen sota el rètol CAPRABO amb Eroski essent el titular de la campanya CAPRABO, S.A (des d'ara Caprabo), amb domicili a l’ Avinguda L’Estany de la Messeguera 40-44 (08820) El Prat de Llobregat (ZAL) i CIF A-08115032.

 

2.- Objecte 

La present campanya té com objecte premiar els treballadors de CAPRABO, per a això es porta a terme el sorteig de 30 unitats d'Apple ipod shuffle 2gb"

 

3.- Vigència

La vigència de la campanya comprendrà des del dia 14 de Desembre 2020 fins al 10 de Gener 2021 (ambdós inclosos).

 

4.- Mitjans de comunicació

La campanya es donarà a conèixer:  

  1. Per correu a través d'un mailing postal que rebran tots els empleats existents a la base de dades de Caprabo

 

5.- Condicions de participació

Podran participar en aquesta campanya tots aquells empleats als quals se li hagi enviat, per correu postal, les dades del sorteig i disposin de la targeta Or Empleat marcada com  empleat a la base de dades de Caprabo, sigui en condició de titulars o d’addicionals, i compleixin amb els requisits seguidament indicats.

Perquè aquests empleats optin al premi assignat mitjançant sorteig, hauran de:

Fer una compra (sense exigència) i passar la seva targeta Or Empleat  per caixa en el període de temps des del dia 14 de Desembre 2020 fins al 10 de Gener 2021 (ambdós inclosos).

L’empleat tindrà una sola possibilitat de participació en el sorteig un cop compleixi totes les condicions abans detallades.

El compliment d'aquestes condicions resulta requisit indispensable, d'acord amb les Bases de la present campanya, per tenir opció a algun dels premis sortejats.

 

6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

 

a) Condició de participants

Per tenir opció als premis sortejats, l’empleat haurà d’haver complert les condicions previstes al punt 5.

 

b) Premis

El premi consistirà en: Un Apple iPod shuffle 2GB

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l'afortunat, per diners en efectiu o per un altre premi diferent del previst.

El premi obtingut tindrà la consideració d'intransferible, de tal forma que, si el guanyador no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar al client de reserva corresponent.

 

 c) Sorteig

El dia 18 de Gener de 2021, es realitzarà el sorteig, s'escolliran 30 guanyadors mitjançant sorteig aleatori realitzat amb l'eina random.org., En què participaran tots aquells empleats que compleixin les condicions definides en el punt 5 per rigorós ordre d'extracció i seguidament s'extrauran un total de 5 números, corresponents als reserves..

Els reserves actuaran en ordre preferent pels casos en què l’organitzador no pogués contactar amb el guanyador, que el mateix no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fos o no complís amb els requisits de les presents bases per poder rebre’l. En el supòsit  que això succeís també amb tots els reserves, el premi es declararia desert i quedaria a disposició de l’organitzador.

La condició de guanyador i la relació de reserves es publicarà, una vegada realitzat el sorteig, a través de la web de Caprabo apartat de promocions de promocions en la següent url: https://bit.ly/3pDgWgX el 23 de gener de 2021 i per comunicació interna mitjançant mail.

 

 

d) Comunicació i entrega del premi

Un cop informat l'empleat de la seva condició de guanyador en el sorteig, es procedirà a efectuar el lliurament del premi (Ipod Shuffle 2 GB) a partir de les dades d'empleats que es trobin a la base de dades de Club Caprabo.

 

Lliurament del premi

1.-Personal de seu ---- a la mateixa seu

2.-Personal de botiga ---- via valisa interna en un sobre a l'atenció del cap de planta perquè efectuï el lliurament del premi a l'empleat.

Si el premi no ha estat recollit al cap de quinze dies des que se l'hagués comunicat la condició de guanyador, s'entendrà que el mateix ha caducat, perdent-se el dret a la seva percepció.

 

 7. -Informació bàsica sobre protecció de dades personals

 

Responsable i contacte

CAPRABO, S.A., Av. Estany de la Messeguera, 40-44, El Prat de Llobregat. dpo@eroski.es

Dades captades, interés legítim i termini de conservació

Dada de la participació i de resultar guanyador, dades que són tractades per ser necessàries a aquests efectes. Una vegada finalitzada la promoció el fitxer serà destruit.

Finalitat

Gestionar aquesta promoció i fer entrega dels premis.

Exercici de drets

Drets d’accés, rectificació, supressió, revocar consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades: a través de dpo@eroski.es. Referència: “sorteig TOE ipod”

Més informació sobre protecció de dades

Té dret a formular una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal

 

8.- Dret a l’eliminació de participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

9.- Cessió dels drets d’imatge

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part del premiat i reserves a la cessió del dret a què el seu nom i si fos necessària la seva imatge o veu, sigui publicada als mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com testimoni de la promoció, així com en qualsevol mena de publicitat, promoció o publicació, inclòs Internet, tant amb fins comercials o informatius i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap mena.

 

10.- Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de forma que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant-lo degudament.

 

11.- Acceptació de Bases

La participació en la present campanya de màrqueting implica l'acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic al web de Caprabo anteriorment indicada

 

12.- Dipòsit

Les presents Bases estaran disponibles a través del web de Caprabo apartat de promocions:

https://bit.ly/3pDgWgX

 

Prat de Llobregat, a 18 de novembre de 2020.